רישום פטנט

רישום פטנט חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 35. באין התנגדות יינתן פטנט לא הוגשה התנגדות עד תום המועד הקבוע להגשתה, או הוגשה התנגדות והיא בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או בית המשפט, יינתן הפטנט למי שהוא אותה שעה בעל האמצאה, זולת אם השתמש הרשם בסמכותו לפי סעיף 34, או אם הוגש לפי סעיף 174 ערעור על החלטת הרשם לדחות את ההתנגדות, ונמסרה לרשם הודעה בכתב על הגשת הערעור לא יאוחר מתום עשרה ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ערעור כאמור. 36. רישום ותעודה מתן הפטנט יירשם בפנקס ולבעליו תינתן תעודה על כך. 37. סייג לאחריות בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף, והמדינה או עובדיה לא ישאו בשל מתן הפטנט בשום אחריות. 38. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה) 39. ציון שם הממציא ממציא שעל אמצאתו נתבקש פטנט, או שאיריו, רשאים לדרוש כי יצויין שמו של הממציא בפירוט, בפנקס ובתעודת הפטנט, והרשם ייעתר לדרישה בכפוף לאמור בסעיפים 41-40, ובלבד שהדרישה הוגשה בזמן ובדרך שנקבעו. 40. שמיעת בעל האמצאה והפטנט דרשו ממציא או שאיריו את ציון שם הממציא - שעה שאין הבעלות באמצאה או בפטנט בידם - יתן הרשם הודעה על כך לבעל האמצאה או לבעל הפטנט, ואם היו אותה שעה תלויים ועומדים הליכי-התנגדות לפי סעיף 30 - לכל אדם אחר שהוא צד לאותם ההליכים; הרשם יחליט לאחר ששמע את טענותיהם של הנוגעים בדבר, אם ביקשו זאת תוך המועד שנקבע. 41. אי-הזדקקות לבקשה הרשם לא יזדקק לדרישת ציון שם הממציא, אם הוא סבור שמן הדין לדון בה כבבקשה שעילתה כאמור בסעיף 31(3) או בסעיף 73. 42. אין ויתור על ציון השם התנאה שלפיה מוותר הממציא על הזכות לדרוש ציון שמו אין לה תוקף. 43. ציון שם אינו מקנה זכויות מי ששמו צויין כממציא, לא יהא זכאי בשל כך בלבד לזכות כל שהיא באמצאה ובפטנט. פטנטים