תביעה על הפרת פטנט

תביעה על הפרת פטנט חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 178. תביעות הפרה (א) בעל פטנט או בעל רשיון יחודי - הם בלבד רשאים להגיש תביעה על הפרה. (ב) בפטנט שבבעלות משותפת רשאי כל שותף להגיש תביעה על הפרה. (ג) אם בעל הפטנט או חלק מן השותפים בפטנט או בעל רשיון יחודי לא הצטרפו כתובעים לתובענה על הפרה, יצורפו על ידי התובע כנתבעים. (ד) מי שצורף כנתבע לפי סעיף זה ולא נטל חלק בהליכים, לא יחוייב בתשלום הוצאות. 179. המועד להגשת תביעות הפרה אין להגיש תביעה על הפרה אלא לאחר שניתן הפטנט; אולם משהוגשה תביעה על הפרה, רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 26. 180. ניצול מוצר שחולט ניצול של מוצר שיש עליו פטנט והוא חולט כדין על ידי המדינה אין בו משום הפרה. 181. ניצול פטנטים בכלי שיט, בכלי טיס ובכלי רכב זרים לא יראו כהפרה (1) ניצול אמצאה שיש עליה פטנט ישראלי בגופו של כלי-שיט הרשום באחת מהמדינות החברות - פרט לישראל - במכונותיו, בחיבל שלו, במכשיריו ובשאר אבזריו, שעה שכלי השיט שוהה לשעה או באקראי במימי החופין של ישראל, ובלבד שהניצול הוא לצרכיו של כלי-השיט בלבד; (2) ניצול אמצאה שיש עליה פטנט ישראלי בבינוים או בהפעלתם של כלי-טיס או כלי-רכב קרקעיים הרשומים באחת מהמדינות החברות - פרט ישראל - או באבזרי כלי - טיס או כלי-רכב כאלה, שעה שהם שוהים בארץ לשעה או באקראי. 182. הגנה על הפרה (א) עילה שניתן על פיה להתנגד למתן פטנט תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרה; קיבל ביתהמשפט את ההגנה, יצווה על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, לפי הענין. (א1) עילה שניתן בשלה להתנגד למתן צו הארכה תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת צו הארכה; קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על ביטול צו ההארכה. (א2) עילה שניתן בשלה לקצר את תקופת תוקפו של צו הארכה תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת צו הארכה שנעשתה בתקופת הקיצור; קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על קיצור תקופת תוקפו של צו הארכה; לענין זה "תקופת הקיצור" - התקופה שיש להפחית מתקופת תוקפו של צו הארכה בהתאם לעילת הקיצור. (ב) דיני ההתיישנות לא יחולו על טענת הגנה לפי סעיף זה. 183. סעדים במשפטי הפרה (א) בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך צו-מניעה ולפיצויים. (ב) בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ומצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בין היתר - (1) הנזק הישיר שנגרם לתובע; (2) היקף ההפרה; (3) הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה; (4) דמי-תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה. (ג) נעשתה הפרה לאחר שבעל הפטנט או בעל הרשיון היחודי הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי-עונשין, בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף-קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים. (ד) נתבעו פיצויים, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין-וחשבון על היקף ההפרה; אולם בבואו לקבוע את שיעורם של הפיצויים, לא יהא בית המשפט כפות בדין-וחשבון אלא רשאי לקבוע את שיעורם לפי כל נסיבות המקרה; הוראה זו אינה גורעת מתקנות סדרי הדין בדבר מתן חשבונות. 184. סייג להענקת פיצויים בפטנט שבוטל בחלקו בוטל חלק מפטנט שעל הפרתו הוגשה תביעה, אין בכך בלבד כדי לשלול מהתובע פיצויים על הפרה; אולם רשאי בית המשפט שלא להעניק פיצויים אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום-לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה. 185. פיצויים בפטנט שפירוטו תוקן הופר פטנט לפני שניתנה רשות לתקן תביעה מתביעותיו שבפירוט ונתבעו פיצויים על ההפרה לאחר מתן רשות לתקן רשאי בית המשפט שלא להביא בחשבון את מתן הרשות לתקן, אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה. 186. פיצויים בפטנט שחודש תקפו רשאי בית המשפט שלא לפסוק פיצויים על הפרת פטנט שנעשתה בתקופה שבין המועד לתשלום האגרה לפי סעיף 56 לבין תשלומה למעשה לפי סעיף 57. 187. הצהרה בדבר אי-הפרה (א) מי שיש בדעתו לנצל מוצר או תהליך כל שהוא, רשאי לבקש מבית המשפט הצהרה כי בניצול האמור אין משום הפרת פטנט פלוני שפורט בבקשה. (ב) בעל הפטנט ובעל רשיון יחודי עליו יהיו המשיבים בבקשה. (ג) בית המשפט לא יתן את ההצרה אלא אם מסר המבקש לבעל הפטנט פרטים מלאים בדבר המוצר או התהליך שבהם הוא רוצה להשתמש, ביקש ממנו את ההצהרה שהוא מבקש עתה מבית המשפט והמשיב סירב לתיתה או לא נתן אותה תוך תקופה סבירה; אך לא ידחה בית המשפט בקשה מחמת זה בלבד שהוגשה בטרם עבר הזמן הסביר, לדעת בית המשפט, למתן ההצהרה על ידי המשיב. (ד) הוצאות של בעלי הדין יוטלו על מבקש ההצהרה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת. (ה) בהליכים לפי סעיף זה לא תישמע הטענה כי הפטנט הוא חסר-תוקף, ומתן המצהרה או הסירוב לתיתה אין בהם כדי לקבוע בשאלת תוקף הפטנט. 187א. אמצעי אכיפה (תיקון: תשנ"ה2) בהליכים לפי פרק זה יהיה בית המשפט רשאי לנקוט את אמצעי האכיפה המנויים בסעיף 18ג. פטנטיםהפרת פטנט