בעלות על פטנטים

בעלות על פטנטים חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 76. חזקת בעלות באמצאה מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך. 77. בעלות משותפת (א) אמצאה או פטנט אפשר שיהיו בבעלות משותפת של בני-אדם אחדים. (ב) היו לאמצאה או לפטנט בעלים אחדים, יראו אותם, לענין זכויותיהם בינם לבין עצמם, כבעלי חלקים שווים, אם לא נקבעה חלוקה אחרת בהסכם בכתב שביניהם או מכוח דין. 78. זכותו של שותף בפטנט כל אחד מן השותפים בבעלות על פטנט זכאי לנצל באופן סביר את האמצאה שהיא נושא הפטנט, אם אין הוראה אחרת בהסכמים בכתב שביניהם או מכוח הדין; אולם אם היה בניצול כאמור כדי למנוע ניצול כזה משותף אחר, הברירה בידי יתר השותפים לדרוש מהמנצל תמלוג ראוי או חלקם ברווחים שהפיק ממנו. 79. זכותו של רוכש מאחד השותפים בפטנט הרוכש בתום-לב מאחד השותפים מוצר שיש עליו פטנט בבעלות משותפת או מוצר שנוצר בתהליך המוגן על ידי פטנט כאמור, רואים אותו כאילו רכש את המוצר מבעל פטנט יחיד; הטוען שהרכישה לא היתה בתום-לב, עליו הראיה. 80. העברת בעלות בפטנט משותף כל אחד מן השותפים בפטנט רשאי להעביר את הבעלות על חלקו בלא הסכמת הבעלים האחרים, זולת אם הוסכם אחרת בין הצדדים ודבר ההסכם נרשם בפנקס. 81. סמכות בית המשפט להורות לשותפים (א) על פי בקשת חלק מן השותפים בפטנט רשאי בית המשפט לצוות על יתר השותפים לעשות פעולות מסויימות לניצולו של הפטנט או של כל זכות שבו, או לתת רשיון עליו, או לכל ענין אחר הנוגע לפטנט, ורשאי בית המשפט להרשות אחד המבקשים לעשות את הפעולה במקום המשיבים, הכל בהתאם לבקשה ובתנאים שימצא לנכון. (ב) לא יינתן צו לפי סעיף זה - (1) הפוגע בזכויותיו או בחובותיו של נאמן בפשיטת-רגל כונס-נכסים, מפרק, אפוטרופוס או מוציא לפועל של צוואה ; (2) הסותר תנאי מתנאי הסכם שבכתב שבין השותפים בפטנט. 82. העברת אמצאות ופטנטים זכויות באמצאה ובפטנט ניתנות להעברה בכתב ועוברות מכוח דין. 83. תקפה של העברה כלפי צד שלישי העברת פטנט על פי הסכם אין לה תוקף כלפי שום אדם זולת הצדדים להסכם, אלא אם נרשמה לפי חוק זה. 84. רשיון ניצול בעל פטנט רשאי ליתן בכתב רשיון, יחודי או לא-יחודי, לניצול האמצאה שעליה ניתן הפטנט, ורשאי לעשות כן בעל אמצאה שעליה נתבקש פטנט. 85. רשיון יחודי רשיון יחודי בפטנט מעניק לבעליו זכות יחודית לפעול לפי סעיף 49 כאילו היה הוא בעל הפטנט ואוסר על בעל הפטנט לנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט. 86. רשיון לא יחודי רשיון לא-יחודי בפטנט מעניק זכות לנצל את האמצאה נושא הפטנט בהיקף ולפי התנאים שנקבעו ברשיון. 87. רישום תנאי לתוקף אין תוקף לרשיון על פטנט כלפי שום אדם זולת הצדדים לרשיון, אלא אם נרשם לפי חוק זה. 88. רשיון לניצול פטנט משותף (א) רשיון לניצול פטנט שבבעלות משותפת לא יוענק אלא בהסכמת כל השותפים. (ב) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי סעיף 81. 89. שיעבוד פטנט בעל פטנט רשאי בכתב לשעבד את הפטנט או את ההכנסות ממנו או את שניהם, ובמידה שאין בחוק זה הוראות אחרות בנדון זה, יחול על השעבוד חוק המשכון, תשכ"ז-1967. 90. רישום תנאי לתקפו של שיעבוד שעבוד שניתן על פטנט, אין לו תוקף כלפי נושה אחר של בעל הפטנט, מפרק או נאמן בפשיטת-רגל של בעל הפטנט, אלא אם נרשם בפנקס תוך עשרים ואחד יום מיום שנעשה, והוא כפוף לכל זכות אחרת בפטנט שהוענקה לפני מתן השעבוד ונרשמה כדין לפי חוק זה; אולם אם היה הפטנט חלק מנכסים ששועבדו בשעבוד צף על ידי חברה או אגודה שיתופית, בעלת הפטנט, אין חובה לרשום לפי סעיף זה את השעבוד הצף. 91. רשיון לניצול פטנט משועבד מתן רשיון לניצול פטנט הכפוף לשעבוד שאיננו שעבוד צף, טעון הסכמתו בכתב של בעל השעבוד. 92. מימוש שיעבוד שעבוד על פטנט אינו ניתן למימוש אלא ברשות בית המשפט, והוא רשאי ליתן לבעל השעבוד כל סעד שימצא לנכון, ובין היתר - למנות כונס-נכסים או להורות על מכירת הפטנט. 93. כוחו של כונס נכסים כונס הנכסים רשאי, בהסכמת בית המשפט, למכור את הפטנט או לתת רשיון לניצולו, ורשאי הוא, בכפוף להוראה של בית המשפט, לגבות את התמלוגים או התשלומים האחרים שבעל הפטנט זכאי להם מכוח היותו בעל הפטנט, בין שמועד פרעונם חל לפני שנתמנה כונס הנכסים ובין שחל לאחר מכן. בעלותפטנטים