פטנטים - זכויות המדינה

פטנטים - זכויות המדינה חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 94. הגבלת פעולות הרשם לשם בטחון המדינה (א) שר הבטחון רשאי, בצו, אם ראה צורך בכך לשם הגנת המדינה, לרבות השמירה על סודותיה הבטחוניים, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים - (1) להורות לרשם שיימנע מעשיית פעולה שהוא חייב או רשאי לעשותה לפי חוק זה בענין בקשה פלונית, או שידחה את עשייתה; (2) לאסור או להגביל פרסום או מסירת ידיעות בקשר לבקשה פלונית או בקשר למידע הכלול בה. (ב) העתק הצו של שר הבטחון יימסר למבקש. 95. העברת בקשות מסויימות לשר הבטחון שר הבטחון רשאי להורות לרשם להעביר לאדם שקבע לכך העתק של בקשות מסוג פלוני, וכן רשאי הרשם להעביר לשר הבטחון בקשות שנושאיהן נראים לו נוגעים להגנת המדינה, או שהן מכילות סוד בטחוני, הכל כדי לאפשר לשר לשקול אם מן הראוי לתת לגביהן צו כאמור בסעיף 94; שר הבטחון יחליט בכל בקשה כאמור לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר שהועברה, וכל עוד לא החליט או לא חלפה התקופה האמורה, הכל לפי הזמן הקצר יותר, לא יעשה הרשם כל פעולה בבקשות האמורות, למעט אישור הגשתן לפי סעיף 14. 96. ערר על צו הגבלת פעולות (א) המבקש רשאי לערור על צו שניתן לפי סעיף 94 לפני ועדת-ערר של שלושה שימנה שר המשפטים ובין חבריה יהיו שופט בית-המשפט העליון, והוא יהיה יושב-ראש הועדה, ואדם שהמליץ עליו שר הבטחון. (ב) הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות. (ג) הגשת הערר לא תעכב את ביצוע הצו. (ד) ועדת הערר רשאית לאשר את הצו, לשנותו או לבטלו. 97. זכות לערר נוסף רשות ערר על צו לפי סעיף 94 נתונה למבקש כל זמן שהצו בתקפו והוא רשאי לחזור ולערור עליו גם לאחר שניתנה החלטה בערר, אם, לדעתו, נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן ההחלטה; אולם רשאית הועדה לחייב את המבקש בהוצאות, אם, לדעתה, לא היה מקום להגיש ערר נוסף. 113. סדרי עבודתן של הוועדות ועדת-ערר, כאמור בסעיפים 96 ו-101, והועדה לעניני פיצויים ותמלוגים (להלן בסימן זה - הועדות) יקבעו כל אחת לעצמה את סדרי עבודתן, במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו. 114. אי-פומביות הדיון הדיון לפני הועדות לא יהיה פתוח לקהל, אלא אם הורתה כך הועדה לענין מסויים, ולא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בדלתיים סגורות אלא ברשות הועדה. 115. סמכויות הוועדות (א) הועדות יהיו מוסמכות - (1) להשיג כל עדות שבכתב או שבעל-פה אשר יראו בה צורך; (2) להזמין כל אדם לבוא לפיהן להעיד או להגיש כל מסמך שברשותו, לחקרו ולדרוש ממנו כל מסמך שברשותו; (3) לכפות את התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה ולא הצטדק על כך, להנחת-דעתן, לצוות עליו לשלם את כל ההוצאות שנגרמו על ידי אי-ציותו להזמנה או כפיית-התייצבותו, וכן לקנוס אותו בסכום כסף עד שבעים וחמש לירות; (4) לחייב כל עד להעיד בשבועה או בהן-צדק בדרך הנהוגה בבית-משפט; (5) לקנוס בסכום כסף עד שבעים וחמש לירות אדם שנדרש להעיד בשבועה או בהן-צדק או להגיש מסמך וסירב לעשות כן ללא צידוק סביר, ובלבד שלא יידרש אדם להשיב על שאלה העלולה להפלילו ולא ייקנס על סירובו להשיב עליה; (6) לקבל כל ראיה שבכתב או שבעל-פה, אף אם אינה קבילה במשפט אזרחי או פלילי; (7) לפסוק לאדם שהוזמן לבוא לישיבת ועדה סכום כסף שהוציא, לפי דעת הועדה, עקב בואו לישיבה. (ב) הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים רשאית לצוות שישולם, עוד לפני מתן החלטתה הסופית, סכום הפיצויים או התמלוגים שאינן במחלוקת, כולו או מקצתו. 98. הגבלת הזכות להגיש בקשת פטנט בחוץ-לארץ אזרח ישראל, תושב קבוע בישראל, או אדם אחר החייב בנאמנות למדינה, לא יגיש מחוץ לישראל בקשה למתן פטנט על אמצאה שנואה הוא נשק, תחמושת או שהיא בעלת ערך צבאי אחר, או על אמצאה שסעיף 95 דן בה ולא יגרום, במישרין או בעקיפין, להגשת בקשה כאמור, אלא באחת מאלה: (1) קיבל על כך מראש היתר בכתב משר הבטחון; (2) הגיש בישראל בקשה לגבי אותה אמצאה, ומיום הגשת הבקשה עברו ששה חדשים ושר הבטחון לא נתן לגביה צו לפי סעיף 94, או שנתן צו אך כבר אין הוא בר-תוקף. 104. זכות המדינה לנצל אמצאה השר רשאי להתיר ניצול אמצאה על ידי משרדי הממשלה או על ידי מפעל או מוסד של המדינה, בין שכבר ניתן עליה פטנט ובין שלא ניתן, אך הוגשה בקשה למתן פטנט עליה, אם ראה השר שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים חיוניים. 105. זכות המדינה להתיר ניצול אמצאה השר רשאי, אם ראה שהדבר דרוש למטרות המנויות בסעיף 104, ליתן היתר לפיו גם לאדם הפועל על פי חוזה עם המדינה, כדי להבטיח או להקל את ביצועו של החוזה, ולצרכי המדינה בלבד. 106. הודעה על היתר ניצול עם מתן היתר לפי סימן זה יודיע השר לבעל האמצאה או לבעל הפטנט ולבעל הרשיון היחודי על מתן ההיתר ועל היקף השימוש שהותר, זולת אם הגנת המדינה דורשת לנהוג בדרך אחרת. 107. פיצוי בשל הגבלת פעולות ניתן צו לפי סעיפים 94 או 99 או לא ניתן היתר לפי סעיפים 98 או 103, ישלם אוצר המדינה לבעל האמצאה פיצוי בשיעור שנקבע בהסכם בין הצדדים, ובאין הסכם - על ידי הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שהוקמה לפי סעיף 109. 108. תמלוגים בעד שימוש בפטנטים על-ידי המדינה ניתן היתר לפי הסעיפים 104 או 105, ישלם אוצר המדינה לבעל האמצאה, לבעל הפטנט או לבעל רשיון יחודי, לפי הענין, תמלוגים שנקבעו בהסכם בין הצדדים, ובאין הסכם - על ידי הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים. 109. ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים שר המשפטים ימנה ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שתכריע בתביעות לפיצויים ותמלוגים לפי סימן זה; חברי הועדה יהיו שופט בית-המשפט העליון, הרשם וחבר נוסף מתוך חבר המורים של מוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958. 110. הנחיות לקביעת תמלוגים בבואה לקבוע תמלוגים, תשקול הועדה, בין היתר את היקף הניצול שהותר ואת אופיו, ומותר לה להביא בחשבון תמלוגים שהותנה עליהם ברשיונות שתנאיהם דומים לתנאי ההיתר. 111. סמכות יחודית של הוועדה לא יזדקק בית-משפט או בית-דין לענין הנתון לסמכותה של הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים, וכל החלטה שניתנה על ידי הועדה תהיה סופית. פטנטים