מהי עוולת "תיאור כוזב" ?

##הגדרת עוולת "תיאור כוזב":## פסיקת בית המשפט העליון בכל הנוגע לעוולת תיאור כוזב, מתייחסת בעיקר להקשר של הטעיית צרכנים, אך הדיון בה מצומצם לנוכח ההגבלה בחוק לפסיקת סעדים מכוחה. נא ראו ע"א 7629/12 סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC פסקה 87 לפסק הדין; ונא ראו גם פרשת אנג'ל לעיל, פסקה 55 לפסק הדין. על פי ההלכה פסוקה, אחד היסודות המרכזיים של עוולת התיאור הכוזב הוא יסוד הפרסום, כאשר הדיון בעוולה עוסק בשאלה הנוגעת לפרסום מטעה. חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 קובע כדלקמן: 2. תיאור כוזב (א) לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר (להלן - תיאור כוזב). (ב) המפיץ פרסום של עוסק אחר או מטעמו הכולל תיאור כוזב, או מי שהחליט בפועל על פרסום תיאור כוזב כאמור, לא יישא באחריות לפי סעיף זה, אלא אם כן ידע שהתיאור כוזב, או שהתיאור כוזב על פניו. תיאור כוזבשאלות משפטיות