החלטה בבקשה לפטנט

פסק דין חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 17. קיבול הבקשה (א) הבוחן יבחן אם הבקשה עונה על כל אלה: (1) האמצאה שבה כשירה לפטנט לפי פרק ב'; (2) קויימו הוראות סימן א' של פרק זה; (3) המבקש שילם את הוצאות הפרסום לפי סעיף 26. (א1) הבוחן יקבל את הבקשה אם שוכנע כי נתקיימו הוראות סעיף זה; קיבל את הבקשה יודיע על כך למבקש; בהודעה יצויין מועד הקיבול. (ב) על אף האמור בסעיףקטן (א)(1), אין חובה לבחון אם האמצאה נטולת כשירות לפי סעיף 4(2). (ג) בקשה שנתקיימו לגביה התנאים המפורטים להלן, רואים אותה כאילו נתקיימו לגביה הוראות סעיף 4, 5, 8, 12 ו-13 - (1) המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה (בסעיף זה - בקשה מקבילה) וקיבל את הפטנט, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות (בסעיף זה - פטנט מקביל), ונתקיים אחד מאלה: (א) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה, מכוח הבקשה המקבילה, לפי סעיף 10; (ב) עבור הבקשה המקבילה נדרש, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח בקשת הפטנט בישראל; (ג) עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה מכוח בקשה אחרת להגנה שהוגשה במדינה החברה, ומכוחה של הבקשה האחרת נדרש דין קדימה עבור הבקשה המקבילה, על פי הדין החל עליה; (2) המבקש ביקש, בכתב, להחיל על בקשתו לפטנט את הוראות סעיף קטן זה; (3) המבקש המציא ללשכה תרגום התביעות שבפטנט המקביל, לשפה שבה הוגשה הבקשה בישראל; (4) התביעה או התביעות שבבקשה זהות לתביעות שבפטנט המקביל, אך הבקשה יכולה לכלול תביעות במספר קטן ממספר התביעות שבפטנט המקביל; (5) המבקש הגיש תיאור ושרטוטים הזהים לאלה שבפטנט המקביל או תיאור ושרטוטים כאמור בסעיף 12. (ד) הרשם, וכן הממונה על הבוחנים או סגנו, רשאים שלא לקבל את הבקשה, אם קבעו על יסוד החומר העומד לרשותם או שהומצא להם במהלך הליכי הבחינה, כי הבקשה אינה מקיימת אחר הוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ג) או כי קיים טעם מיוחד אחר שלא לקבל את הבקשה. (ה) מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או מתקיימים הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל מחוץ לישראל, יודיע על כך המבקש לרשם, לא יאוחר ממועד מתן הפטנט בישראל. (ו) לענין סעיף זה, "מדינה" - לרבות קבוצה של מדינות המקיימת מערכת משותפת של הענקת פטנטים. 18. אמצעי בחינה נוספים הבוחן ישתמש באמצעי בחינה נוסף, אחד לפחות, מבין אלה: (1) רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה שהוגשה במדינת-החוץ בידי המבקש או מי שקדם לו בזכות הבעלות על האמצאה; (2) רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה; (3) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאת רשימתם לפי סימן זה, במידה שידרוש זאת ממנו הבוחן; (4) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שאוזכרו בפרסומים או באסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאתם לפי סימן זה במידה שידרוש זאת ממנו הבוחן; (5) העברת פירוט הבקשה, לשם חיפוש חומר המאפשר ללשכה את הבחינה, למוסד בישראל או מחוצה לה, שעמו התקשרה הלשכה לפי כל חוק בחוזה שערך הרשם והכולל סעיף בדבר שמירה בסוד של כל בקשת פטנט ואי גילוי ידיעה לפי סעיף 165; ולשם כך רשאי הוא לעשות אחד או יותר מאלה - (1) לדרוש מהמבקש להמציא לו כל אחד מהמסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (4); (2) להעביר את פירוט הבקשה לשם חיפוש כאמור בפסקה (5). 18א. חובת המבקש לעדכן את הלשכה עד לקיבול הבקשה, חייב המבקש לעדכן את הלשכה על כל שינוי שחל ברשימת האסמכתאות או הפרסומים כאמור בסעיף 18, אם השינויים האמורים הובאו לידיעתו או לידיעת בא-כוחו. 18ב. הודעה על מוסדות המסייעים בבחינה הרשם יפרסם ברשומות הודעה על המוסדות שאיתם התקשרה הלשכה לפי סעיף 18(3) ועל סוגי הבקשות שלגביהן בכוונתו להשתמש באמצעים המפורטים בסעיף האמור. 18ג. אמצעי אכיפה לענין הליכי הבחינה נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הלשכה על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה - (1) רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה: (א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט; (ב) לתת רשיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי הענין; (ג) להורות על קיצור תקופת הפטנט. (2) בית המשפט רשאי להטיל, על מוסר הפרט המטעה או על מי שביודעין לא עדכן את רשימת האסמכתאות או הפרסומים לפי הענין, קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 19. דחיית הבחינה לא נמצאה האמצאה, כולה או מקצתה, כשירה לפטנט, בשל קיומה של בקשה קודמת שעדיין לא פורסמה לפי סעיף 26, רשאים הרשם או בוחן - וחייבים הם אם נתבקשו לעשות כן על ידי המבקש שבקשתו לא נמצאה כשירה כאמור - להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת תידחה עד לאחר פרסום הבקשה הקודמת. 20. הודעה על ליקויים ראו הרשם או בוחן כי אמצאה אינה כשירה לפטנט או שהבקשה אינה ממלאה אחר ההוראות שבסימן א' לפרק זה, יודיעו למבקש על העילה לאי-כשירות האמצאה או על הליקויים שבבקשה. 21. תיקון ליקויים לא סילק המבקש, תוך זמן שנקבע בתקנות, את העילה לאי-כשירות האמצאה לפטנט או לא תיקן את הליקויים שהודיעו לו עליהם לפי סעיף 20, יסרב הרשם לקיבול הבקשה. 21א. דיון מחדש על סירוב לקיבול הבקשה סירב הרשם לקיבול הבקשה לפי סעיף 21, רשאי הוא, על פי בקשת המבקש לדון מחדש בדבר הסירוב, ובלבד שהבקשה תוגש עד לתום 12 חודשים מהיום שבו סירב הרשם לקיבול כאמור. 21ב. ביטול בקשת פטנט עד למתן הפטנט רשאי המבקש לבטל את בקשתו לפטנט; ואולם רשאי הרשם לבטל את הביטול בתנאים שקבע, ובלבד שנוכח כי הבקשה בוטלה שלא כדין. 22. תיקון הפירוט המבקש רשאי בכל עת לפני קיבול הבקשה, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 20 ובין מיזמתו, לתקן את הפירוט שבבקשתו. 23. תאריך הבקשה לאחר תיקונים הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לענין הסעיפים 4, 5 ו-9. (1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים - כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו ללשכה; (2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים - כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים ללשכה. 24. חלוקת הבקשה (א) כל עוד לא קובלה הבקשה, זכאי המבקש לדרוש שהיא תחולק לבקשות אחדות. (ב) נכללו בבקשה יותר מאמצאה אחת, רשאי הרשם, כל עוד לא קיבל את הבקשה, להורות למבקש לחלק את בקשתו. (ב-1) (1) בסעיף קטן זה "הבקשה הנבחנת" - בקשה לפטנט הנבחנת לפי סעיף קטן זה; "הבקשה האחרת" - בקשה לפטנט שאינה הבקשה הנבחנת ושתאריכה, לענין סעיף 9, קודם לבקשה הנבחנת לגבי חלק מהבקשה הנבחנת; (2) הרשם רשאי להורות על חלוקת הבקשה הנבחנת, על חלוקת הבקשה האחרת או על חלוקה של שתיהן, או על מחיקתן של מקצת התביעות בכל אחת מהבקשות כאמור, הכל לפי בחירת המבקש לגבי בקשתו אם נתקיימו בבקשה הנבחנת כל אלה: (א) האמצאה שהיא נושא הבקשה הנבחנת לא נמצאה כשירה לפטנט, במלואה או בחלקה, בשל קיומה של הבקשה האחרת; (ב) דבר קיבולה של הבקשה האחרת טרם פורסם לפי סעיף 26; (ג) האמצאה נושא הבקשה האחרת לא נמצאה כשירה לפטנט, במלואה או בחלקה, בשל קיומה של הבקשה הנבחנת. (ג) בכפוף להוראות סעיף 23 יהא תאריכה של כל אחת מהבקשות שהופרדו לפי סעיף זה כתאריך הבקשה שחולקה. 25. סכסוך בין מבקשים הוגשה בקשה על ידי יותר ממבקש אחד ושוכנע הרשם כי הטיפול בבקשה מתעכב עקב חילוקי-דעות שנפלו בין המבקשים רשאי הוא לפעול על פי יזמתם של חלק מהם, בתנאים שקבע, ובלבד שיוזמי הפעולה מסרו למבקשים שאינם צד לה הודעה על כל הליך שלפני הרשם ועל כל תיקון שיוכנס בפירוט; אולם לא יזדקק הרשם לדרישה לבטל בקשה אלא בהסכמת כל המבקשים. 26. פרסום קיבול הבקשה (א) קובלה בקשה לפי סימן זה, יפרסם הרשם ברשומות, על חשבון המבקש, את דבר הקיבול. (ב) הפרסום יכלול (1) שם האמצאה וסוגה לפי הסיווג הנהוג בלשכה; (2) שם המבקש; (3) תאריך הבקשה; (4) אם נדרש לגבי הבקשה דין-קדימה - המדינה החברה שבה הוגשה הבקשה הקודמת, תאריך הגשתה, מספרה או סימן-זיהוי אחר שניתן לה על ידי הרשות שאליה הוגשה; (5) תיאור עיקר האמצאה שבבקשה, לדעת הרשם; (6) המען בישראל למסירת הודעות למבקש, כפי שנמסר לרשם; (7) כל פרט אחר הנוגע לענין ונראה לרשם כי ראוי לכללו בפרסום. 27. התיאור אינו ראיה לפירוט תיאור עיקר האמצאה כפי שפורסם לפי סעיף 26(ב) (5), לא ישמש לבית המשפט או לרשם כחומר ראיה בבואם לפרש את הפירוט בכל הליך משפטי. 28. קיבול הבקשה כחומר ראיה קיבול הבקשה ישמש ראיה מכרעת כי נכללה בה אמצאה אחת בלבד וכי נתמלאו בה ההוראות בדבר צורתם של הבקשה, הפירוט והשרטוטים. 29. תיקון הפירוט לאחר קבלה לאחר קיבול בקשתו לפי סימן זה, רשאי המבקש לתקן את הפירוט שבבקשתו בדרך הקבועה בסימן ג' לפרק ד' כאילו היה בעל-פטנט. פטנטים