כשירות לפטנט

כשירות לפטנט חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 2. זכות לבקש פטנט בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש, לפי הוראות חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה. 3. אמצאה כשירת פטנט - מהי? (תיקון: תש"ס) אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט. 4. אמצאה חדשה - מהי? אמצאה, נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה - (1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור; (2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו. 5. התקדמות המצאתית - מהי? התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4. 6. פרסומים שאינם פוגעים בזכות בעל אמצאה זכותו של בעלאמצאה לקבלת פטנט לא תיפגע על ידי פרסום כאמור בסעיף 4 אם - (1) הוכח שהחומר שנתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות ונתפרסם שלא בהסכמתו, ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום; (2) (א) הפרסום היה על ידי בעל האמצאה, או ממי שקדם לו בזכות בעלות, באחת הדרכים האלה: (I) הצגה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל או בתערוכה מוכרת באחת מהמדינות החברות שעליהן הגיעה לרשם הודעה רשמית לפני פתיחתן; (II) פרסום התיאור של האמצאה בזמן תערוכה כאמור; (III) שימוש באמצאה לצורך התערוכה ובמקום התערוכה. (ב) הפרסום היה בדרך שימוש באמצאה, אף שלא בהסכמת בעליה, בזמן התערוכה, במקום התערוכה או מחוצה לה; ובלבד שהוגשה בקשת הפטנט תוך ששה חדשים לאחר פתיחת התערוכה; (3) הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית או בפרסום ההרצאה בכתבים רשמיים של האגודה, ובלבד שהגיעה לרשם הודעה על ההרצאה לפני שהורצתה ובקשת הפטנט הוגשה תוך ששה חדשים לאחר הפרסום. 7. סייג למתן פטנטים על אף האמור בסעיף 2 לא יוענק פטנט על - (1) תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם; (2) זנים חדשים של צמחים או בעלי-חיים, זולת אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים שלא הופקו מהטבע. 8. הפטנט לאמצאה אחת פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד. 9. כל הקודם זוכה נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין. 10. דין קדימה (א) הגיש בעלאמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות-בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן - בקשת קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן - דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה: (1) הבקשה בישראל הוגשה תוך שנים-עשר חודש לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשו יותר מבקשה קודמת אחת לאותו ענין - לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת שביניהן; (2) דרישת דין הקדימה הוגשה לא יאוחר מחדשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל; (3) הוגשו לרשם, במועד שנקבע בתקנות, העתק הפירוט שהוגש עם הבקשה הקודמת החוץ, והשרטוטים שנלוו לו, והפירוט מאושר בידי רשות מוסמכת במדינת האיגוד שאליה הוגשה הבקשה הקודמת; (4) נראה לרשם לכאורה, כי האמצאה המתוארת בבקשה הקודמת והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל - שוות בעיקרן. (ב) היתה הדרישה לדין-קדימה מבוססת על יותר מבקשה קודמת אחת, ונתבע דין-קדימה על סמך כל אחת מאותן הבקשות, יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי כל חלק וחלק של האמצאה לפי תאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר המתייחסת לאותו חלק. (ג) היתה הדרישה לדין-קדימה מבוססת על חלק מבקשה קודמת אחת, יחולו הוראות סעיף-קטן (א) כאילו נתבע בחוץ-לארץ אותו חלק בבקשה קודמת נפרדת. (ד) מותר לדרוש דין-קדימה לגבי חלק מבקשה לפטנט, ומשנעשה כן, יחולו הוראות סעיף-קטן (א) לגבי אותו חלק בלבד. פטנטים