זכויות בעל הפטנט

זכויות בעל הפטנט חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 49. זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט (א) בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן - הפרה). (ב) אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין. 50. תחולת הפטנט (תיקון: תש"ס) (א) היתה האמצאה תהליך, יחול הפטנט גם על המוצר הישיר של התהליך. (ב) לענין אמצאה שהיא תהליך לייצור מוצר - בתביעה על הפרה, על הנתבע להוכיח כי התהליך שבו עשה שימוש לייצור מוצר זהה, שונה מהתהליך המוגן בפטנט; לענין סעיף קטן זה, יראו מוצר זהה שנוצר בלא הסכמת בעל הפטנט, כל עוד לא הוכח אחרת, כמוצר שנוצר על ידי התהליך המוגן בפטנט אם התקיימו שניים אלה: (1) בעל הפטנט אינו יכול לברר, במאמצים סבירים, באיזה תהליך השתמשו בפועל לייצור המוצר הזהה; (2) קיימת סבירות גבוהה שהמוצר הזהה נוצר בתהליך המוגן בפטנט. 51. תוקף הפטנט כלפי המדינה פטנט יהא בר-תוקף כלפי המדינה בכפוף להוראות פרק ו'; אולם יחולו הוראות החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958. 52. תקופת תוקף הפטנט תקופת הפטנט היא עשרים שנה מתאריך הבקשה. 53. זכות מכוח ניצול קודם מי שבתאריך הקובע היה מנצל בתום-לב בישראל את האמצאה שעליה מבוקש הפטנט, או שבאותו תאריך עשה בתום-לב הכנות ממשיות לניצולה, זכאי לנצל אותה אמצאה בעצמו ובמהלך עיסוקו ללא תמורה; לענין זה, "התאריך הקובע" - התאריך שבו הוגשה הבקשה לפטנט בישראל, ואם נדרש לאותה בקשה דין-קדימה לפי סעיף 10 - התאריך שבו הוגשה הבקשה הקודמת שעליה נסמכת תביעת דין-הקדימה. 54. העברת זכות ניצול הזכות על פי סעיף 53 אינה ניתנת להעברה, לתסיבה או להורשה אלא יחד עם העסק שבו השתמשו באותה אמצאה. 54א. פעולה נסיונית להשגת רישוי (תיקון: תשנ"ח)3 פעולה נסיונית במסגרת טיפול להשגת רישוי לצורך שיווק המוצר לאחר תום תוקפו של הפטנט, אינה בגדר "ניצול אמצאה" אם התקיימו שניים אלה: (1) הטיפול לקבלת הרישוי נעשה לשם קבלת רישוי בישראל, או במדינה שבה מותרת פעולה נסיונית באמצאה מוגנת פטנט לשם השגת רישוי, לפני תום תוקפו של הפטנט; (2) כל מוצר שיוצר במסגרת הוראת סעיף זה לא ישמש לכל מטרה זולת לצורכי השגת רישוי כאמור, הן בתקופת הפטנט והן אחריה; לענין סעיף זה, "רישוי" - אישור, היתר או מסמך אחר הנדרש כדין לצורך שיווק מוצר. 55. זכות המדינה מכוח אמצאה קודמת (א) המדינה רשאית לנצל אמצאה שניתן עליה פטנט לאדם אחר, ככל אשר יידרש לצרכיה וללא תשלום תגמולים או פיצויים אחרים לבעל הפטנט או לבעל זכויות אחרות שבו, אם - (1) היא גם אמצאת-שירות כאמור בסעיף 132 שהמציא עובד החייב בהודעה לפי סעיף 137 לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט, ואם נדרש לגבי אותה בקשה דין-קדימה לפי סעיף 10 - לפני תאריך בקשת-החוץ; (2) על אמצאת-השירות כאמור בפיסקה (1) לא נתבעה הגנה בישראל או במקום אחר, מצד מי שהמציאה או מצד המדינה או מצד מי שהועברו לו מהם זכויות באמצאה; (3) אמצאת-השירות נרשמה לפני התאריך האמור בפיסקה (1) בפנקסים שנקבעו לכך בתקנות ובדרך שנקבעה. (ב) הוראת סעיף-קטן (א) תחול גם על אמצאה שהומצאה על ידי אדם שאינו חייב בהודעה לפי סעיף 137 אם הזכויות בה הועברו למדינה ונתמלאו לגביה יתר התנאים האמורים בסעיף-הקטן האמור. (ג) אמצאה שהמדינה רשאית לנצלה לפי סעיף-קטן (א) רשאית הממשלה להתיר את ניצולה לצרכי המדינה בלבד גם לאדם הפועל על פי חוזה עם המדינה. (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות עובד המדינה לפי פרק ח' מזכויות הבאות מכוח הסכם, או מזכויות שהוענקו למי שהעביר את האמצאה למדינה. פטנטים