ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

ביטול פטנט לבקשת צד שלישי חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 73ב. ביטול פטנט שלא על פי בקשת בעל הפטנט הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט; דיני ההתישנות לא יחולו על בקשת ביטול לפי סעיף זה. 74. דיון הרשם בבקשה תלויה ועומדת בבית המשפט (תיקון: תשנ"ה)2 (א) הוגשה לרשם בקשה למחיקה לפי סימן ד' או בקשה לביטול לפי סימן ד' או לפי סימן זה בזמן שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, לא ידון בה הרשם אלא ברשות בית המשפט. (ב) ניתנה רשות, יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן לכל בעלי-הדין באותו הליך הזדמנות להשמיע בפניו טענותיהם. (ג) נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת פטנט לאחר שהוגשה לרשם בקשה לביטולו או בקשה למחיקתו, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה. 75. תוקף צו הביטול ורישומו (א) צו הביטול לפי סימן זה ייכנס לתקפו בתום שלושים יום לאחר התקופה להגשת הערעור עליו; אך אם הוגש עליו ערעור, רשאי בית המשפט לעכב את כניסתו לתוקף או להתנות את הכניסה לתוקף או את העיכוב בתנאים שיראה. (ב) בוטל פטנט סופית לפי סימן זה או לפי סעיף 182, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס, ורואים את הפטנט כאילו לא ניתן. פטנטים