אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 99. הגבלת פעולות בשטח האנרגיה הגרעינית (א) ראה השר כי אמצאה שהוגשה עליה בקשת פטנט, חשובה לפיתוחו של השימוש באנרגיה גרעינית בישראל או שפרסום האמצאה עשוי לגרום נזק למחקר הגרעיני בישראל, רשאי הוא, בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים - (1) להורות לרשם שיימנע מעשיית פעולה שהוא חייב או רשאי לעשותה לפי חוק זה בענין הבקשה, או שידחה את עשייתה; (2) לאסור או להגביל פרסום או מסירת ידיעות בקשר לבקשה או בקשר למידע הכלול בה. (ב) העתק של צו השר יימסר למבקש. 100. העברת בקשות מסויימות השר רשאי להורות לרשם להעביר לאדם שקבע לכך העתק של בקשות מסוג פלוני, וכן רשאי הרשם להעביר לשר העתק של בקשות שנראה לרשם כי מן הראוי ליתן לגביהן צו לפי סעיף 99, הכל כדי לאפשר לשר לשקול אם מן הראוי לתת צו כאמור; השר יחליט בכל בקשה כאמור לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר שהועברו לו הבקשות, וכל עוד לא החליט או לא חלפה התקופה האמורה, הכל לפי הזמן הקצר יותר, לא יעשה הרשם כל פעולה בבקשות האמורות, למעט אישור הגשתן לפי סעיף 14. 101. ערר על הגבלת פעולות (א) המבקש רשאי לערור על צו שניתן לפי סעיף 99 לפני ועדת ערר של שלושה שימנה שר המשפטים, ובין חבריה יהיו שופט בית-המשפט העליון, והוא יהיה יושב-ראש הועדה, ואדם שהמליץ עליו ראש הממשלה. (ב) הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות. (ג) הגשת הערר לא תעכב את ביצוע הצו. (ד) ועדת הערר רשאית לאשר את הצו, לשנותו או לבטלו. 102. זכות ערר נוסף רשות ערר על צו לפי סעיף 99 נתונה למבקש כל זמן שהצו בתקפו, והוא רשאי לחזור ולערור עליו לאחר שניתנה החלטה בערר, אם, לדעתו, נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בעד מתן ההחלטה; אולם רשאית הועדה לחייב את המבקש בהוצאות, אם, לדעתה, לא היה מקום להגיש ערר נוסף. 103. הגבלת הזכות להגיש בקשת פטנט בחוץ-לארץ אזרח ישראל, תושב קבוע בישראל, או אדם אחר החייב בנאמנות למדינה, לא יגיש מחוץ לישראל בקשה למתן פטנט על אמצאה שסעיף 100 דן בה ולא יגרום, במישרין או בעקיפין, להגשת בקשה כאמור, אלא באחת מאלה: (1) קיבל על כך מראש היתר בכתב מהשר; (2) הגיש בישראל בקשה לגבי אותה המצאה, וביום הגשת הבקשה עברו ששה חדשים והשר לא נתן לגביה צו לפי סעיף 99, או שנתן צו אך כבר אין הוא בר-תוקף. אמצאה (פטנט)אנרגיה