הפרת מדגם רשום

פסק דין מ"מ הנשיא (זוסמן) : בשנת 1971 נרשם אצל רשם הפטנסים והמדגמים מדגם מספר 3875 לגבי "ידית לברז ולסוללת מים עשויה אקריליק ופליז מצופה ניקל כרום מבריק" בסוג 1 לפי התוספת השלישית להקנות הפטנטים והמדגמים. סוג 1 הנ"ל מכיל מוצרים העשויים ממתכת או המורכבים בעיקר ממתכת וכן תכשיטים. לימים התחילו המערערים ליצור אותו מוצר ולהשתמש לצורך עסקם באותו מדגם, אלא שמוצרי המערערים אינם עשויים ממתכת כי אם מפלסטיק ולכן אין הם נופלים במסגרת סוג 1 לתוספת השלישית הנ"ל. המשיבה תבעה את המערערים לדין בעילה של הפרת המדגם הרשום על שמה כאמור. לבקשתה נתן לה השופט המלומד של בית-המשפט המחוזי, על-פי צד אחד, צו-מניעה האוסר על המערערים להשתמש במדגם הנ"ל לסחורותיהם הם הגם שאין בהם כל חלק של מתכת. המערערים ביקשו לבטל אה הצו הזמני הנ"ל ולדחות את התביעה גופה על-הסף, אך השופט המלומד לא נעתר להם, והשאיר את הצו בעינו עד לבירור התובענה גופה. מכאן הערעור לבית-משפט זה על-פי רשות שניתנה. על-פי סעיף 30 (1) לפקודת הפטנטים והמדגמים מוסמך הרשם, לפי בקשתו של אדם הטוען לבעלות על מדגם חדש או מקורי, לרשום את המדגם בהתאם להוראות הפקודה, ואם רשמו, פרושה על בעל המדגם הגנה החוק כאמור בסעיף 37 לפקודה. סעיף 30 (2) לפקודה מורה כי אפשר לרשום מדגם מסוג אחד או יותר ובמקרה של ספק הרשם מכריע באיזה סוג יירשם המדגם. קביעת הסוג אשר בו אפשר לרשום נעשתה בתוספת השלישית לתקנות הנ"ל המאוזכרת בתקנה 6 לתקנות. הואיל ואין ספק בכך שמוצר המשיבה עשוי בעיקרו מחומר מתכתי, בדין נרשם לפי סוג 1 לתוספת הנ"ל. טענת ההגנה העיקרית - ואולי היחידה - של המערערים בבית-המשפט המחוזי היתה כי הגנת החוק מוגבלת לאותו סוג בו נרשם המדגם, אשר-על-כן שוני החומר ממנו נוצר מוצר המערערים די בו כדי להתיר שימושם במדגם לצורך עסקם. מדגם אשר משתמשים בו לייצור סחורה מחומר פלסטי, אין רושמים אותו לפי סוג 1 אלא לפי סוג 3 וכאמור, בסוג 3 המשיבה לא רשמה את מדגמה. התשובה לשאלה אם הגנת המשיבה משתרעת גם מעבר לסוג 1 ניתנה ברורות בסעיף 37 (1) (א) לפקודה. על-פי סעיף 37 (1) (א) הנ"ל, כל זמן שקיימת זכות היוצרים במדגם, אין אדם אחר רשאי להשתמש במדגם לגבי איזה מוצר שהוא לצורך מכירה. אלא שהאיסור האמור מוגבל לפי מצוות המחוקק למוצרים בני אותו סוג בו נרשם המדגם. חושבני שהוראת החוק לענין זה היא ברורה די הצורך וממנה יוצא שההגנה שהמשיבה רכשה לעצמה בשנה 1971 איננה משתרעת על מוצרים שהם אינם נופלים בגדרו של סוג 1 לפי הפירוט אשר בתוספת השלישית הנ"ל. רעיון הפקודה הנ"ל המגביל את הגנת החוק למוצר על-פי הסוג של הרישום הולך בעקבות החוק האנגלי, כמו שהיה בתקפו עד שנת 1949, ולענין זה הריני מפנה לפסק הדין של השופט צ'יטי (Chitty) בפרשת, (2) ,(1889) Design . Read &Gresswell's למעשה לא חלק ד"ר זליגסון בשם המשיבה על כך שאם אנחנו נפסוק בעקבות ההלכה האנגלית , כי אז אין לקיים את החלטת השופט, אולם הוא ביקש לשכנענו בתוצאות האבסורדיות העלולות לנבוע מצמצום ההגנה לפי סוגי הרישום בהתאם לשיטת הפקודה. אין אני חושב את עצמי למומחה במידה מספקת כדי לחוות דעה לגבי החוק הרצוי ואולם החוק המצוי מצמצם את ההגנה של סעיף 37 (1) (א) לפקודה, ולנו אין לנו אלא לפסוק על-פיו. גם הפרשנים האנגליים אליהם הופנינו אינם מטילים ספק בכך שעד לשנת 1949 היתה הגנת החוק על מדגם מוגבלת לפי סוג הרישום. השופט המלומד של בית-המשפט המחוזי סבר שעל-אף מצוות סעיף 37 (1) (א) הנ"ל יש בידו להרחיב אה הגנת המדגם. הוא הפנה לפסק-דין של בית-משפט זה, ע"א 352/69, (1), בו אמרנו, לצורך פקודת סימני המסחר, 1938, שהסיווג שבתוספת לתקנות סימני המסחר, 1940, שהיתקנו מכוח הפקודה הנ"ל הוא ענין של נוחות מינהלית בלבד אשר אינו קובע ולא כלום לגבי השאלה מהו היקף הזכות המוענקת לבעליו של סימן מסחר עקב הרישום. על היקף הזכות שנרכשה בעקבות הרישום של סימן מסחר ניתן ללמוד מסעיף 31 לפקודת סימני המסחר הנותן בידי בעל סימן המסחר זכות תביעה בשל הפרת זכותו, והפרה מוגדרת למן שנת 1965 בסעיף 2 לאותה פקודה: "שימוש . . . .. לענין סחורות שלגביהן נרשם (סימן המסחר) או לגבי סחורות מאותו הגדר". נמצא, אם משתמש הנתבע לצורך עסקו בסימן המסחר של פלוני לאו דוקא לגבי הסחורות אשר בשבילן נרשם סימנו של פלוני אלא לסחורות מאותו הגדר, כי אז הוא הפר את סימן המסחר ולפלוני קמה זכות תביעה. מה שאין כן לגבי רישומו של מדגם שלגביו מתחייב רישום הסוג לא רק לצרכים מינהליים, אלא סעיף 37 (1) (א) הנ"ל גם קובע שאין לך הפרה של זכות היוצרים במדגם זולת אם השתמשו בו למוצר בעל אותו הסוג בו נרשם המדגם. התוצאה היא שאנו מקבלים את הערעור ומבטלים את צו-המניעה הזמני ודוחים את תביעת המשיבה. המשיבה תשלם למערערים את הוצאותיהם כאן ולמטה. אנו מאשרים סך 5,000 לירות שכר טרחת עורך-דין כולל לשתי הדרגות. מדגם