צו מניעה שיווק מוצר - הפרת סימן מסחר

החלטה המבקשת מייצרת ומשווקת דברי מאפה, ובהם לחם מופחת קלוריות מקמח כהה, הנארז באריזות שעליהן מוטבע הכיתוב "לחם כהה קל", כאשר המילה "קל" צבועה בצבע אדום. בשנת ‎1999 רשמה המבקשת את צירוף המילים "כהה קל" כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר. אף המשיבה היא יצרנית ומשווקת ש דברי מאפה, ובהם לחם מופחת קלוריות מקמח כהה. על אריזת המוצר של המשיבה מוטבע הכיתוב "לחם כההקל", כאשר גופן האותיות דומה לזה של המבקשת והמילה "קל" צבועה בצבע אדום. המבקשת הגישה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תביעה כנגד המשיבה ובה עתרה למתן צו מניעה קבוע, שיאסור על המשיבה לשווק את המוצר הנדון תחת השם "כההקל". כן הגישה המבקשת בקשה למתן צו מניעה זמני. בית-המשפט המחוזי דחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני, בקובעו, כי הסימן "כהה קל" מתאר את תכונות המוצר, וכי ככל שהסימן שנרשם על-שמה של המבקשת תקף, מן הראוי כי ההגנה אותה הוא מקנה למבקשת תהא מצומצמת ביותר. עוד קבע בית-המשפט המחוזי, כי המשיבה עושה שימוש נבדל מסימנה של המבקשת, וכי אין יסוד לחשש להטעיית לקוחות. מכאן הבקשה שבפניי למתן רשות ערעור, שבגידרה טענה המבקשת, כי עוד בשנת ‎1996 החלה להשתמש בסימן "כהה קל", ושיווקה את מוצריה תחת שם זה באופן ייחודי ובלעדי לתקופה ממושכת תוך מאמצים פרסומיים רבים, וכי לאחר שהוכיחה בפני רשם סימני המסחר שהסימן "כהה קל" רכש אופי מבין, נעתר הרשם לבקשתה ורשם את צירוף המילים "כהה קל" כסימן מסחר רשום. מנגד תמכה המשיבה את יתדותיה בהחלטתו של בית-המשפט המחוזי, והוסיפה וטענה כנגד תקפות רישום סימן המסחר של המבקשת, אשר לטענתה לא רכש אופי מבחין. החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה. סעיף ‎1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב‎1972- קובע, כי שימוש "בסימן מסחר רשום" או ב"סימן הדומה לו" לגבי טובין מאותו הגדר, מהווה הפרת סימן מסחר. כשמדובר בסימן שהוא דומה לסימן הרשום - להבדיל מסימן זהה לו - על הטוען להפרה להוכיח כי הסימן הנחשד בהפרה דומה לסימן הרשום עד כדי הטעיית הציבור. ראו רע"א ‎1400/97 פיקנטי תעשיות מזון נ' אסם תעשיות מזון, פ"ד נא(‎1) 310, בע' ‎313. בענייננו, על-פניו נראה כי השימוש במילים "כהה קל", כצירוף היוצר מילה אחת, מהווה שימוש בסימן מסחר רשום של המבקשת, או למצער שימוש בסימן הדולו באופן מטעה. זאת, בשים לב לכך שגופן האותיות זהה כמעט לחלוטין בשני המוצרים, והמילה "קל" צבועה בצבע אדום בשניהם. צירוף המילים "כהה קל" למילה אחת אינו מאיין את הדמיון החזותי הרב והמטעה הקיים - על-פני הדברים - בין הסימנים, הבנויים למעשה מצירוף אותן שתי מילים. כמו כן, נראה כי מוצריהן של המבקשת והמשיבה, לחם דל קלוריות האפוי מקמח כהה, ניתנים לתיאור בדרכים שונות. אף אין בצירוף המילים "כהה קל" כדי לחסום בפני יצרניות מוצרי מאפה אחרות את האפשרות לתאר את מוצריהן בדרך כלשהי אחרת. על-כל-פנים, גם אם ההגנה שיש לתת לסימן מסחר זה, בהיותו כפי הנטען שם מתאר, ראוי שתהא מוגבלת, נראה כי השימוש שעושה המשיבה במילים "כהה קל" לכאורה דומה עד מאוד לסימן המסחר של המבקשת בהבדלים מינוריים, ויש בו - על-פני הדברים - כדי להפר את זכותה של המבקשת. יוצא, כי למבקשת סימן מסחר רשום תקף, אשר המשיבה עושה בו שימוש שהוא על-פני הדברים שימוש מפר. המשיבה - שבאמתחתה טענות כנגד תקפותו של רישום סימן מסחר זה - רשאית הייתה לפנות לרשם סימני המסחר בבקשה למחיקת הסימן הרשום. משבחרה להפר את סימן המסחר של המבקשת, יידונו טענותיה של המשיבה בדבר תקפות הרישום אגב ההכרעה בתובענה. ואולם, בשלב ראשוני זה, במסגרת הבקשה למתן צו מניעה זמני, ההנחה היא כי רישום סימן המסחר תקף הוא, וכי על-פני הדברים סימנה המסחרי של המבקשת ראוי להגנה. ראו סעיף ‎64 לפקודת סימני מסחר, אשר קובע, כי "בכל היך משפטי בדבר סימן מסחר רשום תהא העובדה שפלוני רשום כבעל סימן המסחר ראיה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר". אף מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשת, אשר החלה בשיווק המוצר תחת סימן מסחר זה לפני מספר שנים, השקיעה בשיווקו ובפרסומו, עד שעלה בידה לרשמו כסימן מסחר, וזאת לאחר שהוכיחה להנחת דעתו של רשם סימני המסחר כי הסימן רכש אופי מבחין. אשר-על-כן, הערעור מתקבל, במובן זה שהחלטת בית-המשפט המחוזי מבוטלת, וניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבה להשתמש בשם "כההקל" לתיאור מוצריה. כניסתו של צו זה לתוקף מותנית בכך שהמבקשת תחתום על ערבות עצמית לכיסוי כל נזק שיוכח כי נגרם למשיבה כתוצאה ממתן צו זה, באם תידחה התובענה. המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסכום כולל של ‎20,000 ש"ח. שיווק מוצרסימן מסחריצוויםמוצרצו מניעה