זכות שימוש בשם

פסק דין 1. למי זכות השימוש בשם "ארנה" - ARENA, או בצרוף המילים "ארנה מול" - ARENA MALL, או "ארנה ויו" - ARENA VIEW, לגבי קניונים או מרכזי קניות. שאלה זו, העומדת במרכז ההתדיינות בין הצדדים שבפני, התעוררה לנוכח פתיחת קניון, או מרכז קניות על שפת ימה של הרצליה שכונה ע"י היזמים (משיבות 1-2) קניון ארנה והקמת מתחם קניות ובילוי בתוך הקניון ע"י המשיבות 3-4, הנושא את השם ARENA VIEW, או VIEW. המבקשת הקימה בבת-ים, סמוך לשפת הים, מספר מבנים רבי קומות המשמשים כמגדלי מגורים. באותו מתחם בנתה היא מגדל נוסף, אשר רובו ככולו משמש כבית מלון. בקומותיו הראשונות הקימה המבקשת מרכז קניות ובו חנויות ומשרדים הנושא את השם ARENA MALL. 2. טוענת המבקשת כי בשימוש בו החלו המשיבות לעשות בשמות הנ"ל, כנושאי שמו של הקניון בהרצליה, או המתחם שבתוכו, מפירות הן את סימניה המסחריים של המבקשת ומעוולות כלפיה: "בגניבת עין, בהטעיה אסורה, בגזל, בהתערבות לא הוגנת במסחר, בתאור כוזב ובעשיית עושר שלא במשפט" (עמ' 1 לתובענה). בתובענה שבפני עותרת, איפוא, המבקשת לסעדים הצהרתיים שיכירו בזכותה הראשונית לעשות שימוש בלעדי בשמות הנ"ל לגבי קניונים ומרכזי קניות ולצו מניעה שיאסור על המשיבות לעשות בהם שימוש "בנוגע למיזמי בניה בכלל ולמרכזי קניות בפרט" (עמ' 2 לתובענה). המשיבות דוחות את תביעות המבקשת ומעלות שורה של טענות שיש בהן, לטענתן, להביא לדחיית התובענה נגדן. 3. את תביעתה מבססת המבקשת על מספר עילות. לטענתה היא בעלת זכויות בסימן מסחרי רשום שנכנס לתוקפו ב-7.1.96. זכויות אלה מקנות לה זכות בלעדית לשימוש בצרוף המילים ARENA VIEW בעיקר לגבי עסקי נדל"ן. אכן ב-1997 נרשם על שם המבקשת סימן מסחרי (מס' 102881 בסוג 36), אשר מעוצב כלוגו שבו משולבות המילים הנ"ל, אלא שעל פי דרישת רשם סימני המסחר הודיעה המבקשת כי: "רישום סימן מסחרי זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים ארנה, ARENA, נוף, VIEW, YEAR, ROUND, RESORTS, אלא בהרכב הסימן". הצהרת ויתור זו, אשר מדבר קיומה התעלמה "משום מה" המבקשת בכתב התובענה ובסיכומיה, (רק בסיכומי התשובה התייחס אליה בא כוחה, בתגובה לטענות שהעלו המשיבות בענין זה) שוללת מהמבקשת במקרה זה את הזכות להתבסס על עילה שעניינה הפרת סימן מסחרי רשום לפי פקודת סימני מסחר (נוסח חדש) 1972, שכן אין חולק כי המשיבות לא עשו שימוש בסימן המסחרי על שם המבקשת, אלא במילים הנ"ל בלבד המשולבות בלוגו או סימן מסחרי אחר. 4. עדיין עומדת למבקשת עילת תביעה, לפי סעיף 57(א) לפקודה, המתיר לה לקבל את הסעדים המבוקשים בגין הפרת זכויותיה בסימן המסחרי (ראה סעיף 21(ב) לפקודה). כך, לו יעלה בידה להראות כי הסימן המסחרי, לו היא טוענת: "מוכר היטב". במקרה כזה, רשאי בית המשפט להזקק לתובענה על הפרה לגביו, אף אם אינו רשום. המבקשת אינה טוענת כי המשיבות, או מי מהן, הפרו את זכות השימוש הבלעדית בעיצוב או הרישום הגרפי של הסימן המסחרי, אלא שלטענתה, השימוש שהן עושות בצרוף המילים ARENA VIEW, אותו הן מכנות כ"הרכבו השלם של סימן המבקשת" (ראה עמ' 2 לתשובתה לסיכומי המשיבות), הוא שימוש המפר את זכויותיה ופוגע בזכות השימוש הבלעדית המוקנית לה, שהרי הצהרת הויתור אינה כוללת ויתור על השימוש היחודי בצרוף זה של המילים, אלא ויתור על שימוש יחודי בכל מילה של צרוף זה בנפרד (כמו גם במילים אחרות שפורטו בהצהרה). (ראה עתירות המבקשת בתובענה, שאינן כוללות כלל עתירה לאסור על המשיבות לעשות שימוש בסימן המסחרי עצמו). טענה זו אין בידי לקבל. הסימן המסחרי הרשום על שם המבקשת ואשר אותו היא מכנה כ"מוכר היטב", אינו צרוף המילים ARENA VIEW, או "נוף ארנה" בלבד. הוא מורכב מרישום גרפי בצורה מסוימת של המילים הנ"ל, כמו גם רישום, או ציור, של צורה מעגלית המדמה, כנראה, שמש או את כדור הארץ, בגרפיקה מיוחדת ומסוימת, על רקע צפרים מעופפות הפורשות כנפיים. בסימן מסחרי זה, או צורתו הגרפית הרישומית, אין המשיבות עושות שימוש והזכויות בו אינן מופרות כלל על ידן. המבקשת אף אינה טוענת כך. כמובן שזכות השימוש היחודית בסימן מסחרי זה, בהרכבו השלם, היינו בצורתו הגרפית השלמה, הכוללת אף את המילים המופיעות בו, נתונה למבקשת, על אף קיומה של הצהרת הויתור הנ"ל (אם מתקיים התנאי הנקוב בסעיף 57(א) הנ"ל), אלא שבמקרה שבפני אין מדובר כלל בסימן מסחרי רשום, ואף לא בסימן מסחרי שאינו רשום, אלא בחלק ממנו בלבד: בשתי מילים או צרוף של שתי מילים נפוצות ושגורות למדי בפי דוברי השפה העברית (לפחות המילה "נוף") ובודאי בפי דוברי השפה האנגלית, הרשומות או טבועות בתוך הסימן המסחרי השלם, כחלק ממנו. למותר לציין כי למילים אלה, כשלעצמן, אין שום משמעות מבדלת והן חסרות אופי מבחין כל שהוא. עוד לציין כי הסימן המסחרי בו עושה המבקשת שימוש, שונה בתכלית בצורתו ועיצובו מהסימן המסחרי או הלוגו בו משתמשות המשיבות. כך גם בצורתה הגרפית או הכיתוב של המילה ARENA הטבוע בו. לא ניתן למצוא בו אלמנטים מטעים לסימנה של המבקשת, בין שרשום הוא ובין שאינו רשום, בין שמוכר הוא היטב כדרישת 57(א) הנ"ל ובין אם אינו מוכר. יש לדחות, איפוא, את נסיונה של המבקשת "ליצור" או "לנכס" לעצמה, יש מאין, זכות שימוש בלעדית במילה ARENA או בצרוף המילים ARENA VIEW (בעברית או באנגלית) רק משום שהן רשומות או משולבות כחלק מסימן מסחרי בו היא עושה שימוש, בין שרשום הוא ובין אם מוכר הוא היטב כסימן מסחרי שלם בפני עצמו. את זכות השימוש היחודי בסימן מסחרי רשום, או המוכר היטב, ואת ההגנה על זכות זו, מעניק המחוקק לבעל הסימן המסחרי השלם בלבד ולא לחלקים ממנו. ודאי שאין המחוקק אוסר שימוש לכל דכפין במילים, או צרוף מילים זהות לאלה המשולבות בו, אם השימוש בהן נעשה שלא במסגרת הסימן המסחרי המוגן של המבקשת, בין אם סימן זה רשום (בשל הצהרת הויתור) ובין אם מוכר הוא היטב. (ראה סעיף 46(א) לפקודה הנ"ל). הצרכן המצוי, הנחשף לסימן המסחרי בו עושות שימוש המשיבות, אינו "שומע ורואה סימן אשר הינו סימנה של המבקשת", כפי שטוען בא כוחה בתשובתו לסיכומי המשיבות, אלא רואה מילים, או צרוף מילים, ששולבו כחלק מסימנה המסחרי שעוצבו באופן שונה לחלוטין מבחינה גרפית. 5. את תביעתה מבססת המבקשת אף על עילות תביעה המנויות בחוק עוולות מסחריות 1999 שעניינן גניבת עין (סעיף 1 לחוק), תאור כוזב (סעיף 2 לחוק), התערבות בלתי הוגנת (סעיף 3 לחוק). מוסיפה וטוענת המבקשת כי בשימוש שעושות המשיבות בשמות הנ"ל גוזלות הן את המוניטין בהם, השייך לה, ובכך מבצעות הן כלפיה עוולות של גזל לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש). מהמסקנה אליה הגעתי, לפיה המשיבות אינן עושות שימוש בסימניה המסחריים של המבקשת (בין אם הם סימנים רשומים ובין אם הם מוכרים היטב) נגזרת מסקנה נוספת, לפיה אף את קיומן של עילות התביעה הנ"ל, לא עלה בידי המבקשת להוכיח. השימוש שעושות המשיבות במילה ARENA או במילה VIEW(הרשומה אף כסימן מסחרי של המשיבות 3-4, או של חיים סקאל - ראה נ/3) בצרוף המילים הנ"ל, אין בו משום "גניבת עין", אינו יכול להחשב כמידע או פרסום מטעה או כוזב ואף לא כ"התערבות בלתי הוגנת" של המשיבות שנועדה למנוע, או להקשות, על לקוחות המבקשת להגיע לקניון או מרכז הקניות שהיא הקימה בבת-ים. כך, בין אם ניתן לראות במילים אלה סימנים מסחריים המוגנים ע"י פקודת סימני מסחר ובין אם מדובר בסימנים "בלתי מוגנים", כמו אלה המנויים בסעיף 11 (10) לפקודה הנ"ל . מכל מקום, לא עלה בידי המבקשת להציג תשתית עובדתית מניחה את הדעת, לפיה ניתן לקבוע כי מילים אלה, ואף הצרוף של שתיהן, רכשו "משמעות שניה" במהלך השימוש שהיא עשתה בהן. משכך, לא חרגו הן מ"מעמדן" או "אופיין הגנרי". כך המילה ARENA , אשר משמעותה בשפה העברית הוא "זירה" ובודאי כך המילה VIEW- נוף. אין לדבר, איפוא, במקרה זה על גניבת עין מצד המשיבות ואף לא על "תאור כוזב" או "התערבות בלתי הוגנת" מצידה, המקימים עילות תביעה לפי חוק העוולות המסחריות הנ"ל. זאת ועוד: הוכח להנחת דעתי (על אף נסיונה של המבקשת לסתור עובדה זו), כי המשיבות לא עשו כלל שימוש בצירוף המילים ARENA VIEW, אלא במילה VIEW בלבד, לשם תאור או ציון המתחם שמנהלות המשיבות 3-4 בתוך הקניון, שנועד לבילוי של צעירים. שם זה נרשם כסימן מסחרי שלהן או של בעליהן (ראה נ/3). לעומת זאת, המבקשת לא הוכיחה זיקה ושימוש אינטנסיבי שעשתה במילה VIEW (באנגלית) ואף לא בצרוף המילים (באנגלית) ARENA VIEW, בטרם נרשם סימנה המסחרי שבו משולבות מילים אלה. למעט בשניים או בשלושה מקרים בהם הופיע צרוף מילים זה בפרסומיה (בשנת 1998) באנגלית, אין כל ראיה של ממש בדבר שימוש אינטנסיבי נרחב בצרוף מילים זה, במשך תקופה משמעותית ובהיקף נרחב, אשר יצביעו על יצירת מוניטין או משמעות שניה לשימוש במילים גנריות אלה, אשר יש בהם כדי ליצור זיקה למבקשת ולזכות אותה בבלעדיות לשימוש זה. משכך לא עלה כלל בידי המבקשת להראות כי רכשה מוניטין בשימוש במילים אלה בקניון או במתחם המסחרי, אותו היא מנהלת בבת-ים. מוניטין בשימוש בצרוף המילים או במילה ARENA לא נרכש ע"י המבקשת ועל כן אין היא יכולה לטעון לשימוש ייחודי או בלעדי בהן. כשאלה הם פני הדברים, לא עומדות למבקשת עילות התביעה המנויות לעיל על פי חוק העוולות המסחריות. אף את קיומה של עילת הגזל או עשיית עושר שלא במשפט, עליה גם כן מבססת המבקשת את תביעתה, לא עלה בידה להוכיח. 6. הסעד ההצהרתי החלופי, לו עותרת המבקשת בסיכומיה (סעיף 61), למקרה שתביעתה תדחה, לא נתבע על ידה בתובענה ועל כן, ולו מטעם זה, אין מקום להעניקו, אף לא כסעד חלופי. 7. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת המבקשת נגד המשיבות. המבקשת תשלם למשיבות 1-2 (ביחד), הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של -.50,000 ש"ח בצרוף מע"מ, וכסכום הזה למשיבות 3-4 (ביחד). שימוש בשם