דמיון בין סיומת של שם סימן מסחר

החלטה 1. בפני מונחות בקשות מיום 22.2.07 לרישום סימני מסחר מס' 197938 ו - 197939 המתייחסות לשם: "FILTRON", האחד רגיל והשני מעוצב (בהתאמה) בסוג 7 (מכונות), לגבי "מסננים לרכבים מנועיים, מתקנים ומכונות מנועיים; כל סוגי המסננים ויחידות נשלפות למסננים, מסננים (חלקי מכונות או מנועים), מתקנים נוגדי זיהום ומנועים עבורם." כמו כן ביחס לאותו השם, מצויות בפני בקשות מאותו המועד, לרישום סימני מסחר מס' 19740 ו- 19741, האחד רגיל והשני מעוצב (בהתאמה), בסוג 12 (כלי רכב), לגבי "רכבים מנועיים; מתקנים לתנועה ביבשה, באוויר ובמים" (להלן: "סימני המבקשת"). 2. במהלך בחינת הסימנים צוטטו כנגד סימני המבקשת שני סימני מסחר שמספרם 164042 ו- 164043- "FILTRAN" (לא מעוצבים)- הרשומים על שם חברת SPX Corporation. האחד בסוג 7 עבור "מסננים למכונות, מסננים למנועים, מכונות סינון, מחסניות למכונות סינון, מסנני אוויר למתקנים תעשייתיים ומסננים לניקוי אוויר תעשייתי; מסננים לכלי רכב יבשתיים"); והשני בסוג 12 עבור "חלקי ממסרה של כלי רכב יבשתיים, דהינו, טבעות אחזקה מתכתיות, מסננים, טבעות-O, וערכות לממסרה של כלי רכב יבשתיים הכוללות אטמים ואטמים אגנים מתכתיים, טבעות -O, ואטמים אגנים שאינם מתכתיים הנמכרים כיחידה" (להלן: "הסימנים הרשומים"). לשיטת הבוחנת, לא ניתן לרשום את סימני המבקשת, לאור סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 (להלן "הפקודה"). 3. במענה לסירוב הבוחנת טענה המבקשת כי יש לאפשר את רישומם המקביל של סימניה לצד הסימנים הרשומים. זאת, מאחר שסימני המבקשת הינם בעלי אופי מבחין ולפיכך, לא קיים חשש להטעיה בינם לבין הסימנים הרשומים. בנוסף, טענה המבקשת, כי הן סימניה והן הסימנים הרשומים מתקיימים במקביל במדינות אחרות בחלקן אף רשומים הם זה לצד זה (כגון בבריטניה), וזאת מבלי שתועדו מקרי הטעיה בפועל. 4. בתגובה לכך, חזרה ועמדה על דעתה בוחנת סימני המסחר, כי על פי המבחנים המקובלים לקביעת דמיון בין סימנים, הסימנים הרשומים דומים עד כדי הטעיה לסימנים המבוקשים, ועל כן השגתה בעינה עומדת וסימני המבקשת אינם כשירים לרישום. 5. לאור עמדת מחלקת סימני המסחר, עתרה המבקשת למתן החלטה בתיק ע"י הרשם, ללא דיון ועל פי החומר המצוי בתיק. דיון והכרעה 6. כנגד סימנים המבוקשים לרישום הועלתה השגה לפי הוראת סעיף 11(9) לפקודה, לפיה לא ניתן לקבל לרישום: "סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות." 7. בבסיס הוראת סעיף זה קיימת הנחת יסוד, כי כאשר סימן המבוקש לרישום דומה מבחינה ויזואלית, פונטית או אסוציאטיבית לסימן רשום אחר, וכאשר שני הסימנים מתייחסים לאותם הטובין או לטובין מאותו הגדר, אין לאפשר רישומו של הסימן המבוקש. שאם לא כן, תיווצר הטעיה של הציבור עקב שימוש ללא רשות בסימן המסחר וכן יפגע קניינו והמוניטין שרכשו מוצריו של בעל הסימן. 8. כאמור, הסימנים שבפני הם "Filtran" (סימני המבקשת) ו - Filtron"" (הסימנים הרשומים). מלבד התחילית "filtr" המשותפת הן לסימני המבקשת והן לסימנים הרשומים, קיים דמיון רב בסיומת הסימן: בסימני המבקשת הסיומת הינה "on" ובסימנים הרשומים הלוא היא "an". למעשה, השוני היחיד הוא בין האות "o" ובין האות "a", (שניהם ממשפחת ה - vowels) המופיעות לפני האות "n", דבר היוצר כמעט זהות פונטית חזותית ואף אסוציאטיבית בין סימני המבקשת לבין הסימנים הרשומים. אמנם, הסימנים הרשומים אינם מעוצבים, אך מאחר ועיצוב סימני המבקשת אינו עיצוב דומיננטי וייחודי, אין הוא תורם לבידולם מן הסימנים הרשומים. על כן ניתן לקבוע כי מתקיים התנאי הראשון הקבוע בסעיף 11(9), היינו כי קיים דמיון מטעה בין סימני המבקשת לבין הסימנים הרשומים המצוטטים כנגדם. 9. התנאי השני להחלת סעיף 11(9) הוא כי הסימן הרשום והסימן המבוקש יתייחסו בפרטת הסחורות לאותם טובין או לטובין מאותו הגדר. כבר נפסק בהחלטות רשם קודמות כי סיווג הסחורות שבתוספת הרביעית לפקודה משמש לצרכים מנהליים בלבד. עוד נקבע כי טובין אשר יש להם מן המשותף וכששיווקם תחת סימני מסחר זהים או דומים עשוי לגרום לסכנת הטעיה, הינם בבחינת "טובין מאותו הגדר". ראה: החלטה בעניין M.B. Metal נ' Automator Italia S.R.L (בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 95068, 107574 ו-107575) (החלטה מיום 11.3.99) והחלטה בעניין Ultravit, בקשה לרישום סימן מסחר מס' 108843-6 של חברת Duif B.V. (החלטה מיום 16.10.01) 10. במקרה שבפני, מהשוואת פרטת הסחורות של סימני המבקשת אל מול זו של הסימנים הרשומים, ניתן להסיק כדלקמן: ראשית, הן סימני המבקשת אשר מספריהם הם 197938 ו - 197939 והן הסימנים הרשומים מתייחסים לאותם הטובין בדיוק - היינו למסננים ולחלקיהם - כמשמעות סעיף 11(9) לפקודה. בנוסף, סבורני כי סימני המבקשת אשר מספריהם הם 19740 ו - 19741 והסימנים הרשומים מתייחסים לטובין מאותו הגדר כמשמעות סעיף 11(9). זאת מאחר ולדעתי קיימת אפשרות סבירה כי כלי רכב זה או אחר יימכר על ידי מי שאף ימכור את חלקי החילוף המתאימים לרכב זה. כמו כן, עלול הקונה הסביר לחשוב כי חברה המייצאת ומייבאת כלי רכב (או לצורך העניין כל כלי תעבורה אחר) הרחיבה את עסקיה גם ליצור חלקי החילוף לכלי הרכב. לפיכך, בדין קבעה בוחנת סימני המסחר (ועל קביעה זו אף לא ערערה המבקשת) כי סימני המבקשת והסימנים הרשומים שצוטטו כנגדם מתייחסים בחלקם לטובין דומים ובחלקם לטובין מאותו הגדר כמשמעות הפקודה. 11. על אף שהמבקשת טענה לאופיים המבחין של סימניה, החומר שצורף לבקשה (במגוון שפות וללא תרגום מתאים כנדרש) מתייחס לרישום סימני המבקשת במדינות שונות בלבד ואין בו כל התייחסות לעניין אופיו המבחין של הסימן המבוקש. בעניין זה, אין בכוונתי להיכנס לדיון בשאלת היות סימני המבקשת תיאוריים אם לאו (שכן תרגום המילה "filter" לעברית הוא 'מסנן') כיון שאין בידי די נתונים להכריע בשאלה זו וממילא איני נדרשת לה במסגרת זו. אף אם אניח לצורך החלטה זו, כי סימני המבקשת הינם מרמזים בלבד, הרי שאלו אינם פטורים מהוכחת אופי מבחין נרכש (או "משמעות שנייה"), שכן יש בסימנים הרשומים כדי להצביע על העובדה שכבר נעשה בעבר ובהווה שימוש דומה לסימנים אלו בנוגע לסחורות דומות או זהות. לפיכך, היה על המבקשת להגיש ראיותיה לעניין אופיים המבחין הנרכש של סימניה, אך לא עשתה כן. 12. לאור העובדה כי התמלאו שני התנאים הקבועים בסעיף 11(9) לפקודה, היינו זהות בהגדר הטובין ודמיון מטעה בין הסימנים, הריני לקבוע כי סימני המבקשת אכן בלתי כשירים לרישום. 13. מסקנתי זו אינה חוסמת את דרכה של המבקשת לטעון, כפי שאכן עשתה, כי על אף מגבלת סעיף 11(9) לפקודה, ניתן להתיר את רישום סימניה במסגרת רישום מקביל ובהתאם להוראת סעיף 30(א) לפקודה הקובעת כדלקמן: מיום 6.8.2003 תיקון מס' 5 ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 557 29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לרשום אף אחד מהם עד שנקבעו לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה כאמור יעביר את הסכסוך לבית המשפט העליון ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו. (ב) על החלטת הרשם לפי סעיף קטן (א) ניתן לערער לפני בית המשפט העליון בתוך שלושים ימים מיום החלטת הרשם. שימוש "30. (א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם." 14. הרשם רשאי להחיל את סעיף 30(א) לפקודה, בין אם המדובר בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר לפי סעיף 29 לפקודה, ובין אם המדובר בהשגה המועלית כנגד סימן המבוקש לרישום בעטיו של סימן רשום זהה או דומה עד כדי להטעות, כפי שארע במקרה שבפני. ראה לעניין זה החלטה בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר בהתאם לסעיף 29 לפקודה מס' 183948 ו- 191785 "BLACK PEARL" מיום 14.8.08 שם נקבע כדלקמן: "סעיף זה מרשה לרשם ("רשאי"), אך אינו מחייבו, להרשות בנסיבות מיוחדות רישום מקביל של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או שירותים, או אותו הגדר טובין או שירותים. סעיף זה מתייחס הן למצב בו שתי בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר או שירות תלויות ועומדות זו מול זו, ...., והן למצב שבו המניעה לקיבול בקשה נעוצה בקיומו של סימן מסחר רשום מאותו הגדר, הזהה או דומה דימיון מטעה לסימן המבוקש". 15. בהוראת סעיף 30(א) הנ"ל קבועים פרמטרים אותם יש לשקול בעת ההחלטה האם להתיר את רישומם המקביל של סימנים דומים. ראשית, יש לבחון האם נעשה בסימנים שימוש מקביל בתום לב. כמו כן, יש לשקול נסיבות מיוחדות אחרות, המצדיקות רישום מקביל שכזה. נסיבות מיוחדות אלו יהיו, למשל, היקף השימוש בסימן המבוקש; אי הנוחות שתגרם לציבור בעטיו של הרישום המקביל; תום ליבו של המבקש; ראיות להטעיה בפועל; אי הנוחות שתיגרם לבעל הסימן במידה והבקשה לרישום מקביל תתקבל וכד'. לעניין זה ראה דברי המלומד קרלי בספרו: KERLY'S, Law of Trade Marks and Trade Names, 13th Ed. Sweet & Maxwell, p-261. 16. תום לבה של המבקשת בבחירת הסימנים או בשימוש בהם לא הוכח בפני, ואין באפשרותי לקבוע דבר בעניין זה. כמו כן, לא הובאו כל נתונים באשר להיקף השימוש שנעשה בסימנים המבוקשים וזמן השימוש בהם, או באשר למידת מודעות הציבור באשר לסימנים המבוקשים. לעניין אי הנוחות שתיגרם לציבור בעקבות הרישום המקביל, מסקנתי היא כי דרגת ההטעיה בין הסימנים המבוקשים לרישום לבין אלה המצוטטים כנגדם הינה גבוהה במיוחד, ולא הובאה בפני כל ראיה באשר להעדר הטעיה בפועל כדי להביאני למסקנה שונה מזו. לסיום, נוכח העדר ראיות רלוונטיות ומתאימות דומני כי אי הנוחות שתיגרם לבעל הסימנים הרשומים במקרה שהבקשה תתקבל, אל מול אי הנוחות שתיגרם למבקש כתוצאה מדחייתה הינה רבה יותר. לפיכך, אין נסיבות המקרה שבפני מצדיקות כי אתיר רישום מקביל. 17. המבקשת בחרה להסב את תשומת ליבי לעובדה שהסימנים המבוקשים ואלו המצוטטים מתקיימים זה לצד זה במדינות שונות, ובפרט בבריטניה שם אף רשומים הם. עם זאת, ראיותיה בעניין זה התמצו בטבלה אשר לא ניתן להסיק דבר באשר למהימנותה או לעדכניותה. מבלי להיכנס לדיון באשר לדין או לאופי הבחינה (מהותית או פורמאלית) הנהוגה במדינות אשר צוינו ע"י המבקשת, יודגש כי אין הרשם מחויב לאמץ החלטות שינתנו על ידי משרדים אחרים בעולם לרישום סימני מסחר. באשר לרישום לכאורה של הסימנים בבריטניה, כבר נפסק כי על אף שהמשפט האנגלי הוא הקרוב ביותר לזה הנוהג בישראל, אין בו כדי להוות תחליף לדין הישראלי הקיים. (ראה לעניין זה החלטה מיום 7.12.04 בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 152627 (חד צדדי) Societe des Produits Nestle S.A. ). הריני דוחה אם כן את טענתה זו של המבקשת כי יש בדו הקיום ו/או ברישום המקביל של הסימנים במדינה זו או אחרת כדי לתמוך בבקשתה לרישום מקביל בישראל של סימניה לצד הסימנים הרשומים. 18. כאמור לעיל, הדגש בהחלטות לפי סעיף 30(א) לפקודה הינו על מידת תום ליבו של המבקש בבחירת הסימן, דבר שכאמור אין ביכולתי להכריע לגביו, וכן על הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות בלתי הוגנת. הזהות הכמעט מוחלטת בין הסימנים המבוקשים לרישום ואלו המצוטטים כנגדם, והעובדה כי עסקינן במוצרים אשר בחלקם זהים לגמרי ובחלקם דומים עד מאד, מעלים חשש כבד כי במידה וירשמו סימני המבקשת, יוטעה ציבור הצרכנים. אשר על כן הריני דוחה את הבקשות לרישום סימני מסחר מס' 197938-197941. סימן מסחרי