חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור

חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ"ח-1998 1. הגדרות בחוק זה - "אזור" - כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967; "מצבת זכרון" - למעט הקבר והמצבה שעליו. 2. איסור הקמה לא תוקם מצבת זכרון לזכר מבצע מעשה טרור. 3. חובת הסרה מצבת זכרון שהקמתה מהווה עבירה לפי סעיף 4 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, תוסר ממקומה. 4. ביצוע ותקנות שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. 5. תחולה הוראות חוק זה יחולו גם על מצבות זכרון שהוקמו לפני תחילתו של חוק זה. 6. הרחבת תחולה (תיקון: תשנ"ט) שר הבטחון יורה למפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, להורות על הסרת מצבות זכרון שהוקמו באזור ושהקמתן מהווה עבירה כאמור בסעיף 3. טרורחוק