חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן

חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008 1. מטרה מטרתו של חוק זה למנוע השקעה של מוסדות פיננסיים ישראליים בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי התורם כלכלית, במישרין או בעקיפין, לאיראן, כחלק מהמאמץ הבין-לאומי לסיכול יכולתה של איראן לפתח נשק בלתי קונבנציונלי המהווה איום על קיומה של מדינת ישראל. 2. הגדרות בחוק זה - "איראן" - הרפובליקה האסלאמית של איראן; "מוסד פיננסי" - כל אחד מאלה: (1) גוף מוסדי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; (2) תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; (3) מנהל קרן, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; "הוועדה" - ועדת היישום שהוקמה לפי הוראות סעיף 4; "החזקה", "רכישה" ו"שליטה" - כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "השקעה" - לרבות בדרך של החזקה או רכישה של ניירות ערך או של זכויות אחרות בתאגיד, ובכלל זה מתן הלוואה לתקופה קצובה, שלא תפחת מחמש שנים, ובלבד שסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה אחוזים מההון העצמי של התאגיד; "ממשלת איראן" - לרבות תאגיד בשליטה של ממשלת איראן; "ניירות ערך" - תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר, ומקנות זכות חברות או השתתפות בו או תביעה ממנו, בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, לרבות ניירות ערך שמנפיקה ממשלת איראן, וכן אופציות וחוזים עתידיים כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; "קשר עסקי מהותי עם איראן" - קשר מסחרי, כספי או כלכלי אחר עם ממשלת איראן או לטובתה או בשטחה של איראן, דרך כלל או בעסקה ששווייה לפחות סכום בשקלים חדשים השווה לעשרים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה או סכום אחר שקבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 10, והכל בעסקה בתחום האנרגיה או עם תאגיד הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי איראן; "תאגיד" - לרבות תאגיד השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם ובלבד שהוא כלול ברשימה לפי סעיף 3; "השר" - שר האוצר. 3. איסור השקעה ומכירת החזקות (א) מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד הנכלל ברשימה שפרסמה הוועדה (להלן - הרשימה). (ב) השקיע מוסד פיננסי בתאגיד, ולאחר מכן נכלל התאגיד ברשימה, יודיע על כך לוועדה וימכור את החזקותיו בתאגיד בתוך תשעים ימים מיום שפרסמה הוועדה את הכללת התאגיד ברשימה; בסעיף זה, "השקעה" - למעט הלוואה כאמור בהגדרה "השקעה". (ג) הוועדה רשאית להאריך את המועד למכירת ההחזקות כאמור בסעיף קטן (ב) בשישים ימים נוספים מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכן רשאית היא, באישור השר, להאריכו לתקופה קצובה נוספת. 4. ועדת יישום (א) תוקם ועדה ליישום הוראות חוק זה, ואלה חבריה: (1) עובד משרד האוצר שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש ולו קול מכריע במקרה של דעות שקולות; (2) שני עובדי משרד ראש הממשלה, שימנה ראש הממשלה; (3) עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ; (4) עובד משרד הביטחון, שימנה שר הביטחון; (5) עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, שימנה שר התעשיה המסחר והתעסוקה; (6) עובד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שימנה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; (7) עובד רשות ניירות ערך, שימנה יושב ראש רשות ניירות ערך; (8) עובד בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל. (ב) לעניין תאגיד הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי איראן, יהיו סמכויות הוועדה נתונות לוועדת משנה שחבריה יהיו עובד משרד ראש הממשלה, עובד משרד החוץ ועובד משרד הביטחון, המנויים בפסקאות (2) עד (4) שבסעיף קטן (א); סמכויות השר לפי סעיף 3, לעניין תאגיד כאמור, יהיו נתונות לראש הממשלה. (ג) הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה. 5. רשימת תאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן (א) הוועדה תנהל רשימה של התאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן. (ב) בטרם תחליט הוועדה על הכללת תאגיד ברשימה, תפרסם הודעה על כוונתה לכלול אותו ברשימה ותודיע על כך לתאגיד בהקדם האפשרי. (ג) בתום שישים ימים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב), תפרסם הוועדה רשימה של תאגידים שמצאה כי הם מקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן, אלא אם כן הוגשו טענות כאמור בסעיף 7 וטרם התקבלה החלטה לגביה. (ד) הוגשו טענות כאמור בסעיף 7 לעניין הכללת תאגיד ברשימה, לא יחויב מוסד פיננסי למכור את החזקותיו בתאגיד, בטרם התקבלה החלטה לגבי הטענות. (ה) הוועדה תעדכן את הרשימות מעת לעת; עדכון הרשימה יכול שיהיה ביוזמת הוועדה או עקב פנייה של כל גורם אחר. (ו) על אף הוראות סעיף זה, רשאי ראש הממשלה, מטעמים של טובת המדינה וביטחונה, לפטור תאגיד מהכללתו ברשימה. 6. קביעות גורם חוץ לעניין תאגיד המקיים קשר עם איראן (א) נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, רשימה הכוללת תאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן, רשאית היא לאמץ את הרשימה, כולה או חלקה. (ב) נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, מגבלה על השקעה בתאגיד המקיים קשר כלכלי עם איראן לטובתה או בשטחה, רשאית היא, באישור השר, לכלול תאגיד כאמור ברשימה. (ג) נכלל תאגיד ברשימה לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 7 לעניין זכות טיעון. (ד) בסעיף זה - "איחוד מדינות זרות" - כמשמעותו בחוק העמותות, התש"ם-1980; "מדינה זרה" - לרבות מדינה ממדינות ארצות הברית של אמריקה. 7. זכות טיעון (א) הרואה עצמו נפגע מהכוונה לכלול תאגיד ברשימה או מהכללת תאגיד ברשימה, רשאי לטעון את טענותיו לפני הוועדה. (ב) טענות נגד כוונה לכלול תאגיד ברשימה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום פרסום שם התאגיד, לפי הוראות סעיף 5(ב); נכלל תאגיד ברשימה לפי הוראות סעיפים 5(ג) או 6, ניתן לטעון נגד הכללתו ברשימה בכל עת. (ג) הוועדה רשאית להאריך את המועד האמור בסעיף קטן (ב), אם סברה שמתקיימות נסיבות המצדיקות זאת. (ד) הוועדה רשאית לדרוש מהטוען כל ידיעה, מסמך או ציוד הדרושים לה לצורך החלטתה. 8. עונשין (א) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי מוסד פיננסי יואשם בעבירה המוסד הפיננסי וגם מי שהיה מנהל כללי או מנהל פעיל של המוסד הפיננסי או עובד בכיר האחראי לאותו תחום בהנהלה הראשית של המוסד הפיננסי, שעה שהמוסד הפיננסי עבר עבירה לפי חוק זה, ודינו - מאסר שנה, אם לא הוכיח אחת משתי אלה: (1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו לדעת על העבירה; (2) לאחר שנודע לו שהמוסד הפיננסי עומד לעבור את העבירה נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע מהמוסד הפיננסי מלעבור את העבירה. (ב) עבירה לפי חוק זה - (1) השקעה בתאגיד הנכלל ברשימה, בניגוד הוראות סעיף 3(א); (2) אי-מכירה של החזקות בתאגיד, בניגוד להוראות סעיף 3(ב). 9. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר ששמע את עמדת הוועדה, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות לעניינים אלה: (1) קביעת סכומים שונים לסוגי פעילויות או לענפי משק שונים שיראו בהם קשר עסקי מהותי עם איראן; (2) דרכי הפרסום של שם תאגיד שבכוונת הוועדה לכלול ברשימה בטרם תחליט על הכללתו; (3) דרכי הודעה של הוועדה לתאגיד על כוונתה לכלול אותו ברשימה, לרבות נסיבות שבהן ניתן לפטור מהודעה כאמור; (4) דרכי פרסום הרשימה; (5) סדרי עבודת הוועדה. 10. (שולב בחוק בתי המשפט לענינים מינהליים), התש"ס-2000). גידיםחוקהשקעות