הבטחת הכנסה - הומלס (חסר בית)

סעיף 19 לתוספת הראשונה קובע זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ל-"מי שמלאו לו 18 שנים והוא מטופל על ידי הלשכה לשירותים חברתיים במשרד העבודה והרווחה ומוגדר על ידה כדר רחוב". משמע - החוק והתקנות אינם מגדירים "דר רחוב" והם מותירים את שאלת ההגדרה, כמו גם את שאלת הקביעה של תחולתה בזמן "ללשכה לשירותים חברתיים במשרד העבודה והרווחה". בנוסף, אין הם מגדירים גם את משמעות המונח "מטופל" הנכלל בסעיף 19 לתוספת הראשונה. נכון לעת הזו, ההסדרה של מכלול הטיפול ב-"דרי רחוב", לרבות אמות המידה להגדרה של אדם כ-"דר רחוב", לתחולה של הגדרה זו בזמן, להגדרת המונח "מטופל" וכן, לקביעת הכללים המאפשרים הדרה של אדם ממתחם ההגדרות הללו - איננה מעוגנת בחקיקה ראשית ואף לא בתקנות אלא - בהנחיות פנימיות, כפי שיוסבר מיד להלן: הסמכות המוענקת לשירותי הרווחה לפעול בעניינם של "דרי רחוב" נגזרת מן ההוראות הכלליות (שאינן נוגעות באופן ספציפי לאוכלוסייה זו) המעוגנות בחוק שירותי הסעד, התשי"ח - 1958 שבו נקבע כי " רשות מקומית תקיים לשכת סעד לטיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד להם" (להלן – חוק הסעד). חוק זה מתווה מסגרת פרוצדורלית בלבד ואין בו התייחסות לזכויות חברתיות וכלכליות של אנשים הנזקקים לשירותי הרווחה ושל תנאי הזכאות לקבלת שירותים אלו, לרבות תנאי הזכאות לקבלת שירותים כאמור של "דרי רחוב". (לביקורת על ההסדר שבחוק הסעד ועל הצורך בעדכונו, באופן שייתן ביטוי להכרה בזכויות חברתיות ר' ינאי אורי "חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958: האומנם יסוד וערובה לרווחת האוכלוסייה? " האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה, וקבוצת המחקר במדיניות חברתית (2006) וכן, שירי בס ספקטור זכויות חברתיות ושירותי הרווחה האישיים בישראל (הכנסת, מרכז מחקר ומידע, 11.10.10) (להלן – " ספקטור")). מכוח חוק הסעד הותקנו גם תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו 1986 (להלן – תקנות הסעד) אשר בסעיף 2 שלהן נקבע כי "רשות הסעד תגיש סעד וטיפול סוציאלי לנזקק שפנה אליה בבקשה לכך ותישא בהוצאות סעד וטיפול סוציאלי כאמור, בכפוף לאמור בתקנות 3 ו-4 והכל על פי תע"ס". המונח "תע"ס" – הוגדר בתקנות כ- "הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה (תקנון לעבודה סוציאלית - תע"ס), כתוקפן מזמן לזמן, המצויות לעיון הציבור בלשכות הסעד ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור". הנחיות אלה פורסמו גם באתר הרשמי של משרד הרווחה. מכוח תקנות הסעד הוסדר אפוא הטיפול ב-"דרי הרחוב", ברמה של הנחיות פנימיות (תע"ס) וזאת מאז שנת 1997 ועד היום, כפי שהן תוקנו מעת לעת (בשנת 2004 ולאחר מכן בשנת 2010). זאת על אף הדיונים הציבוריים שנערכו בהקשר זה בנוגע לצורך להסדיר את זכויותיהם של "דרי הרחוב" ואת מכלול הטיפול בהם בחקיקה. בנסיבות אלה ולאור הוראותיו של חוק הבטחת הכנסה, קביעת הזכאות של "דרי רחוב" לגמלת הבטחה הכנסה מתבססת, הלכה למעשה, על תוכן ההנחיות הפנימיות של המנהל הכללי של משרד הרווחה ועל אופן היישום שלהן על ידי לשכות הרווחה ברשויות המקומיות השונות (להלן – ההנחיות). (לעניין הדיונים הנוגעים להסדרת הטיפול ב-"דרי רחוב" בחקיקה – ר' דיון בהצעת חוק חובת הקמת בתי מחסה ובתי אבות ברשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000, הבטחת הכנסה