הסעה שיתופית (קארפול) ברכב פרטי בתשלום - האם מותר להסיע נוסעים בתשלום ברכב פרטי ?

##האם מותר לרכב שאינו מונית (רכב פרטי) לגבות תשלום מנוסעים ?## בדצמבר 2017 חתם שר התחבורה על תקנות חדשות המאפשרות ביצוע הסעה שיתופית ברכב פרטי "קארפול" בה הנהג והנוסעים מתחלקים בעלויות הנסיעה, כאשר הסכום המקסימאלי יעמוד על 2 שקלים לק"מ. לפי התקנות, בעל הרכב לא יכול לבצע יותר משתי הסעות שיתופיות ביום, ומספר הנוסעים בהסעה לא יעלה על 4 נוסעים, מלבד הנהג. כמו כן, בעל הרכב לא יוכל לבצע הסעה שיתופית ללא תיאום מראש עם הנוסעים. התקנות נועדו לעודד ולקדם את השימוש בתחבורה שיתופית שלא למטרות רווח, כך שהתפוסה הממוצעת ברכב העומדת היום על 1.2 אנשים תגדל, ותסייע בהפחתת הגודש בכבישים. ##מה אומר החוק לעניין הסעה שיתופית (קראפול) ברכב פרטי ?## סעיף 84ב לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 העוסק בהסעות שיתופיות ברכב פרטי קובע כדלקמן: 84ב. יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה: (1) סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או ינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה; (2) המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום; (3) לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו; (4) מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע; (5) הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, "תיאום מראש" – לרבות באמצעות יישום מחשב; לעניין תקנה זו – "הוצאות ישירות" – סכום מרבי של 2 שקלים חדשים לכל קילומטר של נסיעה; "חלק יחסי" – ההוצאות הישירות כשהן מחולקות בשווה בין כל הנוסעים ברכב באותה נסיעה, לרבות המסיע. ##האם יש ביטוח במקרים של הסעת נוסעים בשכר ברכב פרטי ?## על פי עמדת הממונה על שוק ההון, הסעה שיתופית העומדת בתנאים המנויים בסעיף 84ב לתקנות התעבורה, מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש, בהתאם לפוליסות התקניות ואינה מחייבת רכישת פוליסות ייעודיות. רכבשאלות משפטיות