חוק בתי קברות צבאיים

חוק בתי קברות צבאיים, תש"י-1950 1. פירושים (תיקון: תשנ"ו-2) בחוק זה "שירות צבאי" פירושו - (א) שירות בצבא-הגנה לישראל; (ב) לגבי התקופה מיום י"ז בכסלו תש"ח (30 בנובמבר 1947) עד יום כ"ט בכסלו תש"ט (21 בדצמבר 1948) - כל שירות אחר ששר הבטחון הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כשירות צבאי לצורך חוק זה; "חייל" פירושו - אדם בשירות צבאי; "בית-קברות אזרחי" פירושו - שטח-קרקע שקבורת-מתים מותרת בו בתוקף סעיף 8(4) לפקודת בריאות העם, 1940; "קבר צבאי" פירושו - קבר של חייל שנפטר; "מצבה צבאית" - כל הבנוי על קבר צבאי; "הרשות המוסמכת" - ראש היחידה להנצחת החייל במשרד הבטחון; "קרוב", לגבי חייל שנפטר, פירושו - אדם ששמו רשום בכרטיס-הרישום האישי הנהוג בצבא-הגנה לישראל כאדם הקרוב ביותר לנפטר; ובאין רישום כזה - הקרוב לו ביותר לפי האמור בתוספת לחוק זה ולענין סעיף 5 כל אחד מהקרובים המנויים בסעיף (א)(1) עד (4) לתוספת; "רופא צבאי" פירושו - רופא מוסמך המשרת בצבא-הגנה לישראל. 2. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו) 3. בתי קברות צבאיים שר הבטחון רשאי להכריז, באכרזה שתפורסם ברשומות, ששטח-קרקע המתואר באכרזה יהיה בית-קברות צבאי. 3א. בתי קברות צבאיים ארעיים (תיקון: תשכ"ט) (א) מי ששר הבטחון מינה לכך רשאי להכריז כי שטח-קרקע המתואר באכרזה יהיה בית-קברות צבאי ארעי, והוא על אף האמור בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או בתכניות או תקנות אחרות שעל פיו. (ב) האכרזה לפי סעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות, והיא תינתן, ככל האפשר, אחרי התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות ועם הממונה על המחוז או עם מי שכל אחד מאלה הסמיך לכך. (ג) ניתנה אכרזה לפי סעיף זה,מותר להשתמש בשטח הקרקע שהוכרז עליו לצרכי קבורת חיילים שנפטרו בשעת לחימה. (ד) המוסמך להכריז על בית-קברות צבאי ארעי לפי סעיף זה רשאי לבטל את האכרזה בכל עת, לאחר שהועברו ממנו כל הגופות לבתי-קברות אחרים, והוא חייב לעשות כן לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתה של האכרזה או מהיום שבו הובא לאחרונה חייל לקבורה באותו בית-קברות מכוח סעיף זה, הכל לפי המאוחר יותר. 4. מקום קבורתו של חייל (א) חייל שנפטר יובא לקבורה בבית-קברות צבאי, אשר בו בחר קרובו של הנפטר, אלא אם כן בחר קרובו להביאו לקבורה בבית-קברות אזרחי. (ב) בתקנות בדבר קבורת חייל נפטר בבית-קברות אזרחי ייקבעו - (1) דרכי השתתפותו של צבא-הגנה לישראל בקבורה; (2) תנאים להבטחת קבורתו הסדירה של הנפטר, שקרובו חייב למלאם. (ג) לא בחר קרובו של הנפטר, תוך 12 שעות לאחר שהודע לו על פטירת החייל, את בית-הקברות כאמור או לא מילא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות האמורות - יובא הנפטר לקבורה באחד מבתי-הקברות הצבאיים. חייל נפטר, שאין אחריו קרוב או שקרוביו אינם ידועים או שהם נמצאים מחוץ למדינה - יובא לקבורה באחד מבתי-הקברות הצבאיים. 4א. מקום קבורה בתקופת לחימה (תיקון: תשכ"ט) נפטר חייל בתקופת-לחימה, מותר להביאו לקבורה בלי שניתן לקרובו לבחור במקום - קבורתו כאמור בסעיף 4. 4ב. העברת גופה של חייל מבית קברות צבאי ארעי (תיקון: תשכ"ט) לחייל שנפטר בתקופת-לחימה והובא לקבורה בבית-קברות צבאי ארעי, יחולו על העברת גופתו ממקום הקבורה הוראות אלה: (1) מי ששר הבטחון מינה לכך (להלן - הממונה) רשאי, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי שהסמיך לכך, לצוות כי הגופה תועבר לבית- קברות צבאי או אזרחי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר; (2) הממונה יודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתו לצוות כאמור בפיסקה (1); לא הודיע הקרוב לממונה על בית-הקברות הצבאי או האזרחי שבו בחר לקבורת החייל, תוך 60 יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית-קברות צבאי שהממונה יקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו או מעניהם אינם ידועים; (3) לא יצווה הממונה על העברת הגופה כאמור בפיסקה (1) לפני תום אחד-עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה, והוא חייב לצוות על ההעברה לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום. 4ג. העברת גופה של חייל שנפטר בשעת לחימה שלא מבית קברות צבאי ארעי (תיקון: תשכ"ט) חייל שנפטר בתקופת-לחימה והובא לקבורה בבית-קברות צבאי או בבית-קברות אזרחי שלא בחר בהם קרובו, יחולו על העברת גופתו ממקום-הקבורה הוראות אלה: (1) הממונה, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי שהסמיך לכך, רשאי לצוות כי הגופה תועבר לבית-קברות צבאי או אזרחי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר; (2) הממונה יודיע בכתב לקרובו של החייל על זכותו לבחור בבית-קברות אחר שאליו תועבר גופת החייל; לא הודיע הקרוב לממונה על בית-הקברות הצבאי או האזרחי שבו בחר לקבורת החייל תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, לא יצווה הממונה על העברת הגופה לפי פיסקה (1); (3) הממונה לא יצווה על העברת הגופה כאמור בפיסקה (1) לפני תום אחד-עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה, ובכפוף לאמור בפיסקה (2) חייב הוא לצוות על ההעברה, על פי דרישת הקרוב, לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום. 4ד. הודעה לפקיד רישום (תיקון: תשכ"ט) הממונה יודיע לפקיד-רישום כאמור בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, לצרכי רישום לפי אותו חוק, על בית-הקברות הצבאי או על בית-הקברות האזרחי שאליו הועברה גופתו של חייל שנפטר בתקופת-לחימה. 4ה. דין בית קברות צבאי ארעי (תיקון: תשכ"ט) לענין סעיפים 8 ו-10, דין בית-קברות צבאי ארעי כדין בית-קברות צבאי. 5. מצבות (תיקון: תשנ"ו-2) (א) על כל קבר צבאי תוקם מצבה צבאית על חשבון המדינה, אולם רשות מוסמכת רשאית להתיר לקרובו של חייל נפטר שהובא לקבורה בביתקברות אזרחי, להקים על קברו מצבה אחרת. (ב) בצורתן של מצבות צבאיות, ממדיהן והכיתוב שעל גביהן לרבות בתוכן ובנוסח, תישמר מתכונת של אחידות ושוויון; לכיתוב בנוסח האחיד שעל המצבה (להלן - הכיתוב האחיד) ניתן להוסיף, לבקשת קרובו של חייל שנפטר ועל דעת שאר הקרובים, גם כיתוב לביטוי אישי, בנוסח שתאשר הרשות המוסמכת בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (ג). (ג) כללים באשר לכיתוב האחיד ובאשר לכיתוב לביטוי אישי, תוכנם, צורתם ומקומם על גבי מצבה צבאית, ודרך אישורם על ידי הרשות המוסמכת ייקבעו בידי שר הבטחון בתקנות, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת. (ד) צורתה וממדיה של מצבה צבאית ייקבעו על ידי הרשות המוסמכת. (ה) (1) קרוב הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת שלא לאשר תוספת כיתוב לביטוי אישי לפי סעיף קטן (ב) סיפה, רשאי לערער עליה, על דעת שאר הקרובים, בפני ועדת ערר; (2) שר המשפטים, בהסכמת שר הבטחון, ימנה ועדת ערר של שלושה; יושב ראש הועדה יהיה שופט ואחד מחבריה יהיה קרוב שהוא הורה, בן או בת זוג, או ילד, של חייל אחר שנספה במערכה; (3) ועדת הערר רשאית לקבל את הערר במלואו או בחלקו, לשנות את החלטת הרשות המוסמכת או לאשר את החלטתה; (4) החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת; (5) המועדים להגשת ערר ולמתן החלטת הועדה, וכן סדרי עבודת הועדה, ייקבעו בידי שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, בתקנות. 6. העברת גופות (תיקון: תש"ך, תשכ"ט, תש"ל, תשנ"ו-2) (א) רשות מוסמכת רשאית, בהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות או באכוחו המוסמך ובהתייעצות עם הרב הצבאי הראשי, לצוות על העברת גופה - (1) מקבר צבאי הנמצא מחוץ לבית-קברות צבאי - לבית קברות צבאי; (2) מבית-קברות צבאי אחד למשנהו. (ב) לגבי העברת גופה כאמור בפיסקה (א) של חייל לא-יהודי, תבוא במקום ההתייעצות עם הרב הצבאי הראשי התייעצות עם כוהן-הדת הצבאי של אותו חייל. (ג) לא תעביר רשות מוסמכת גופה מבית קברות צבאי אחד למשנהו, אלא אם כן היא סבורה שיש סיבה מיוחדת לכך. (ד) רשות מוסמכת לא תעביר לפי סעיף-קטן (א) גופה של חייל נפטר שיש אחריו קרוב הנמצא במדינה, אלא בהסכמת אותו קרוב. (ה) לפני העברת גופה לפי סעיף-קטן (א), תשלח הרשות המוסמכת הודעה על כך לשר הבריאות, ושר הבריאות רשאי לשלוח את בא-כוחו להיות נוכח בשעת ההעברה. (ו) בהעברת גופה לפי סעיף-קטן (א) יש לקיים את הוראת תקנה 6(2) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941; אלא שהמונח "רופא ממשלתי" באותה תקנה יפורש ככולל "רופא צבאי". (ז) סעיף זה אינו חל על העברת גופות לפי סעיפים 4ב ו-4ג. 7. הוצאת גופה מקבר צבאי (תיקון: תשנ"ו-2) (א) לא יוציא אדם גופה מקבר צבאי או מביתקברות צבאי, אלא על פי רשיון מאת רשות מוסמכת, ובהתאם לתנאי הרשיון. (ב) סעיף זה בא להוסיף על הוראות תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941, ולא לגרוע מהן. 8. הסדרים בבתי קברות צבאיים (תיקון: תשנ"ו-2) (א) שר הבטחון רשאי להתקין תקנות בדבר הסדרים בבתיקברות צבאיים. (ב) בהתחשב עם התקנות האמורות, רשאית רשות מוסמכת ליתן הוראות בדבר הסדרים המקומיים של בית-קברות צבאי מסויים. (ג) ההוראות של רשות מוסמכת אינן טעונות פרסום ברשומות ויוצגו במקום הנראה לעין בכניסה לבית-הקברות הצבאי שלגביו הן חלות. 9. תחולת פקודת בריאות העם, 1940 הוראות הסעיפים 7(2), (3) ו-(5), 8(2) ו-(3) ו-20 (3) לפקודת בריאות העם, 1940, יחולו על בתי-קברות צבאיים וקבורת חיילים בהם בשינויים המחוייבים לפי הענין; אלא שבמקום המונחים "רופא ממשלתי", "מושל המחוז" ו"מפקח על בריאות", שבסעיפים 8(2) ו-(3) ו-20 (3) יבוא המונח "רופא צבאי". 10. עונשין (תיקון: תש"י, תשנ"ד) (א) המוציא גופה מקבר צבאי או מבית קברות צבאי ללא רשיון או שלא בהתאם לתנאי הרשיון כאמור בסעיף 7, דינו - מאסר שלוש שנים. (ב) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים: (1) מקים מצבה על קבר צבאי או מוריד מצבה מקבר צבאי ללא היתר כדין או שלא בהתאם להיתר כאמור; (2) עובר על הוראות שניתנו כדין בדבר ההסדרים המקומיים של בית קברות צבאי כאמור בסעיף 8(ב). 11. ראיות (תיקון: תשנ"ו-2) (א) לצורך חוק זה (1) תעודה חתומה בידי רשות מוסמכת, המאשרת שאדם מסויים היה חייל, תשמש ראיה חותכת לכך; (2) תעודה חתומה בידי רשות מוסמכת, המאשרת שקבר מסויים הוא קבר צבאי, תשמש ראיה חותכת לכך. (ב) תעודה שנראה מתוכה כי היא חתומה בידי רשות מוסמכת, יראו אותה כתעודה כזאת, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 12. מועצה ציבורית מייעצת שר הבטחון ימנה, לצורך חוק זה, מועצה ציבורית מייעצת, שתפקידיה ייקבעו בתקנות. 13. ביצוע ותקנות (א) שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה. (ב) שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם שר הדתות ושר הבריאות, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה. ת ו ס פ ת (סעיף 1) א. הקרוב ביותר לנפטר הוא האדם שנשאר בחיים וקודם בתור המפורט בזה: (1) בן-זוגו; (2) בניו ובנותיו; (3) הוריו; (4) אחיו ואחיותיו; (5) אחי הוריו ואחיותיהם. ב. היה הנפטר חבר קבוצה, קיבוץ או מושב ולא השאיר אחריו את הנזכרים בפיסקאות א(1), (2), (3) ו-(4), רואים את הקבוצה, הקיבוץ או המושב, כמי שקרוב לו ביותר. בתי עלמין / בתי קברותחוקצבא