חוק גימלאות לנושאי מישרה ברשויות השלטון

חוק גימלאות לנושאי מישרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969 1. גימלאות ותשלומים אחרים לנושאי המישרה המפורטים בתוספת ולשאיריהם ישולמו, מאוצר המדינה, גימלאות ותשלומים אחרים נוספים כפי שייקבע בהחלטות הכנסת והיא רשאית להסמיך לכך ועדה מוועדותיה. 1א. פנסיה צוברת (תיקון: תשנ"ט, תשס"ה) (א) על אף האמור בסעיף 1, לא ישולמו גמלאות מאוצר המדינה לנושאי משרה כאמור בו שהחלו בכהונתם לאחר יום כ"ט באייר התשנ"ט (15 במאי 1999) (להלן - היום הקובע) ולשאיריהם, וזכויותיהם לגמלה יבוטחו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; הוראה זו תחול גם על חברי כנסת ועל שרים שהחלו בכהונתם לפני היום הקובע ונבחרו או מונו לתקופת כהונה נוספת לאחר תקופה העולה על שנה שבה לא כיהנו כחברי כנסת או כשרים, וזאת לגבי תקופת הכהונה הנוספת האמורה ואילך. (ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על מי שערב תחילת כהונתו כנושא משרה היה מועסק בשירות המדינה ולגבי העסקתו זו חלו הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן - חוק הגמלאות), לענין תשלום קצבה מאוצר המדינה, אלא אם כן ביקש, בתוך שנה ממועד תחילת תקופת כהונתו, שזכויותיו יבוטחו בקופת גמל כאמור בסעיף קטן (א). (ג) על נושא משרה כאמור בסעיף קטן (ב) תחול ההחלטה שנתקבלה לפי סעיף 1 לגבי אותו סוג של משרה (להלן - ההחלטה), בכפוף לשינויים האלה: (1) שיעור הקצבה של נושא משרה כאמור לגבי תקופת כהונתו כנושא משרה, יחושב לפי מספר שנות כהונתו במשרה כפול השיעור השנתי שלפיו היתה מחושבת קצבתו אילו פרש לפי חוק הגמלאות בתנאי העסקתו הקודמים; (2) הפחתת קצבה של נושא משרה בשל הכנסה מקצבה אחרת כאמור בהחלטה, תיעשה באופן שיופחת מהקצבה כל סכום שבו עולה אותה קצבה בצירוף הקצבה האחרת על 70% מהמשכורת הקובעת לפי ההחלטה. 1ב. הוראות לענין חבר הכנסת שחברותו בכנסת הושעתה (תיקון: תשס"א) ועדת הכנסת רשאית לקבוע הוראות בדבר גמלאות ותשלומים אחרים נוספים לענין חבר הכנסת הזכאי לגמלאות ולתשלומים אחרים נוספים מאוצר המדינה לפי חוק זה, שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת, ולענין שאיריו. 2. טובת הנאה אחרות והיוון (תיקון: תשל"ח) בהחלטה לפי סעיף 1 מותר לקבוע כי - (1) לנושאי המישרה או לשאירים יינתנו, בנוסף לגימלאות ולתשלומים האחרים המשתלמים לאחר תקופת הכהונה, גם טובת-הנאה או שירות שייקבעו; (2) הזכות לגימלאות לתשלומים אחרים, לטובת-הנאה או לשירות ושיעוריהם ייקבעו בהתחשב בתפקיד שמילא נושא המישרה, בדרגתו, בתקופת שירותו, או בכל גורם אחר שייקבע; (3) מותר, בתנאים שייקבעו, להוון אותו חלק מהגימלאות, כפי שייקבע, המגיעות לזכאי; (4) לצורך חישוב הזכות לגימלה ושיעורה מותר לצרף לתקופת הכהונה באותה שעה תקופת כהונה קודמת אחרת, כולה או מקצתה, במדינה או באחד ממוסדותיה או מפעליה, או ברשויות או במוסדות אחרים שייקבעו, והכל בתנאים שייקבעו; (5) מגימלה המשתלמת ינוכו סכומים שהזכאי לגימלה מקבל כמשכורת או כגימלה מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 28 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955; (6) הגימלה המשתלמת לשאירים שאינם סמוכים על שולחן אחד תחולק בדרך שתיקבע; (7) התשלומים, טובת-הנאה או השירות יהיו פטורים, כולם או מקצתם, ממס המוטל על ההכנסה. 2א. עדיפות הוראות (תיקון: תשל"ח) קביעה בהחלטה על פי סעיף 1 ינהגו על פיה על אף האמור בחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, או בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954. 3. שינוי התוספת הכנסת רשאית בהחלטה להוסיף על נושאי המישרות המפורטים בתוספת או לגרוע ממנה. 4. פרסום החלטות החלטות לפי סעיפים 1 ו-3 יפורסמו ברשומות. 4א. ערעור (תיקון: תשל"ח) (א) על החלטתו של מי שנקבע בתקנות על פי סעיף 8 כממונה על גימלאות, בדבר מתן גימלה או תשלום אחר לפי חוק זה, רשאי הרואה את עצמו מקופח על-ידי ההחלטה לערער לפני נשיא בית-המשפט העליון; הנשיא רשאי להכריע בערעור בעצמו או להעבירו להכרעתו של ממלא-מקומו. (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף זה ואת סדרי הדין בו. 4ב. תביעות נגד צד שלישי (תיקון: תשל"ח) (א) היה המקרה שחייב את אוצר המדינה בתשלום גימלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) (להלן - פקודת הנזיקין) או חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - חוק תאונות דרכים), רשאי אוצר המדינה לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגימלה ששילם או שהוא עתיד לשלם, עד שיעור הפיצויים שחייב בהם הצד השלישי. (ב) הזכאי לגימלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע לאוצר המדינה במימוש זכותו לפי סעיף זה, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אוצר המדינה לפי סעיף זה או למנוע בעד מימושה; עבר הזכאי לגימלה על איסור לפי סעיף זה, או לא עשה את המוטל עליו לפיו, רשאי מי שממונה על מתן הגימלה לפי חוק זה לשלול ממנו את הזכות לגימלה, כולה או מקצתה. (ג) (1) היה אוצר המדינה חייב בפיצויים האמורים, הברירה בידי הזכאי לבחור בגימלה או בפיצויים. (2) הגיש הזכאי תובענה לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק תאונות דרכים נגד המדינה, תהיה הברירה כאמור בפיסקה (1) בידי הזכאי עד לאחר מתן פסק הדין שאין עליו ערעור, ובפסק הדין שיש עליו ערעור ולא הוגש - עד לאחר תום תקופת הערעור. (ד) לענין סעיף 86 לפקודת הנזיקין רואים גימלה כזכות הנובעת מחוזה. (ה) שיטת ההיוון של קיצבאות שנקבעה לפי סעיף 8(ב)(3), כוחה יפה גם לענין סעיף זה. 5. ביטולים בטלים - (1) חוק גימלאות לשרים, תשי"ז-1957; (2) חוק גימלאות לחברי הכנסת, תשי"ח-1958. 6. תיקון חוקים שונים (א) בסעיף 16 לחוק-יסוד: נשיא המדינה יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו". (ב) בסעיף 4א לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב), יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו לאחר מותו". (ג) בסעיף 18 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים לאחר מותו". (ד) בסעיף 17 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו". (ה) בסעיף 14 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו". (ו) בסעיף 20 לחוק בתי-הדין הדרוזיים, תשכ"ג-1963, יימחקו המלים "או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו". (ז) בסעיף 14 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, יימחקו המלים "ועדת הכספים של הכנסת תקבע את הגימלאות שישולמו לנגיד ולמשנה עם פרישה מהתפקיד ולשאיריהם לאחר פטירה". (ח) החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל, תשי"א-1950, לא יחול עוד על גימלתו של רב ראשי ושאיריו. 7. שמירת זכויות (א) אין בחוק זה ובהחלטות שיתקבלו על פיו כדי לגרוע מזכות שנרכשה או שנולדה לפי החוקים המפורטים בסעיפים 5 ו-6. (ב) כל עוד לא ייקבע אחרת בהחלטתה על פי סעיף 1 ישולמו גימלאות לזכאים להם על פי החוקים המפורטים בסעיפים 5 ו-6. 8. ביצוע ותקנות (א) הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה. (ב) שר האוצר יהיה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, ובין היתר - (1) סדרי הגשת תביעות לגימלאות; (2) סדרי תשלום ומועדם; (3) שיטת ההיוון של קיצבאות; (4) תשלום גימלה שלא לידי הזכאי לה. 9. תחילה תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת. נשיא המדינה מבקר המדינה שר נגיד בנק ישראל ומשנהו חבר הכנסת דיין שופט קאדי רב ראשי קאדי-מד'הב חוק