חוק גני רמת הנדיב

חוק גני רמת הנדיב, תשי"ח-1958 1. סמכות לאשר חברת "גני רמת הנדיב" שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה בשם "גני רמת הנדיב" ואשר - (1) תהיה מיועדת למטרות צדקה כמפורש בתזכירה; (2) תקבל לבעלותה מאת החברה להתישבות היהודים בארץ ישראל (מיסודו של אדמונד דה-רוטשילד) מקרקעי "רמת הנדיב" הנמצאים באדמות זכרון-יעקב ובנימינה כפי שיתוארו בתזכיר; (3) תחזיק במקרקעין אלה ותנהלם כגן ציבורי ופארק המוקדש לצמיתות להנצחת זכרו של בנימין דה-רוטשילד ז"ל. 2. הקמת החברה משאושרו התזכיר והתקנות - (1) יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן - ההודעה) והתזכיר המאושר; (2) יועברו לרשם החברות העתק מתזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו; (3) מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה "גני רמת הנדיב" (להלן - החברה) לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה. 3. אי תחולת סעיף 112 לפקודת החברות סעיף 112 לפקודת החברות לא יחול על החברה. 4. פטור ממסים ואגרות כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה או החכרה של מקרקעין לחברה, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית; וכן תהיה החברה פטורה מכל מס, אגרה, ארנונה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית בגין מקרקעין. 5. שינויים בתזכיר ובתקנות לא יוכנסו שינויים בתזכיר ההתאגדות או בתקנותיה אלא באישור שר המשפטים. 6. ביצוע ותקנות שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. הנצחהחוק