חוק הגז בטיחות ורישוי

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב, תשס"ח2) "גז" - גז טבעי, לרבות גז טבעי נוזלי או גז פחמימני מעובה; "גז טבעי" - תערובת של גזים פחמימניים נדיפים בתכולה עיקרית של גז מתאן ( (CH4תכולה מזערית של גז אתאן פרופן, חנקן ואחרים המתהווים בתהליך רקבון של חומר אורגני; "גז פחמימני מעובה" - תערובת המורכבת בעיקרה מפרופן, פרופילן, בוטן ובוטילן והאיזומרים שלהם והנמצאת במצב נוזלי או גז; "מיתקן גז" - מיתקן, מכשיר, רכב מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה, או אבזר, המשמש להחסנה, להולכה, להובלה, למדידה, לשקילה, להפצה, לצריכה, לצבירה, או לשריפת גזי שריפה של גז ולפליטתם, לרבות מבנים, מכלים, צינורות ואבזרים קבועים או מיטלטלים המשמשים במיתקן; "מיתקן גז לצריכה עצמית" - מיתקן גז המשמש לצריכה עצמית המפורט בתוספת הראשונה; "עבודת גז" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן גז, מילוי, הולכה או הובלה של גז, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור; "ספק גז" - אדם שעסקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז; "השר" - שר האנרגיה והתשתית. פרק ב': בטיחות הטיפול בגז ובמיתקני גז 2. צו בטיחות השר רשאי להסדיר בצו את בטיחות הייצור, המילוי, ההחסנה, ההולכה, ההובלה או השיווק של גז או של מיתקן גז וכן את הצריכה של גז, ובלבד שאינה צריכה לשימוש ביתי; כן רשאי השר להסדיר בצו את בטיחות הביצוע של עבודת גז; צו כאמור יכול להיות כללי או לסוגים של גז או של מיתקני גז או של עבודות גז או לגז מסויים או למיתקן גז מסויים או לעבודת גז מסויימת. 3. מינוי מנהל (תיקון: תשס"ב) (א) השר ימנה אדם שהוא לדעתו בעל ידע וכישורים מתאימים להיות מנהל עניני בטיחות הגז; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות. (ב) בחוק זה, "המנהל" - לעניני גז פחמימני מעובה - מי שמונה לפי סעיף קטן (א), ולעניני גז טבעי - הממונה כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002. 4. התקנת מיתקן גז (א) לא יתקין אדם מיתקן גז שאינו מיתקן גז לצריכה עצמית ולא יעשה בו שינוי יסודי אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר. (ב) המנהל יתן היתר לפי סעיף קטן (א) אם שוכנע שתכנית ההתקנה או השינוי יש בהם כדי להבטיח שהשימוש במיתקן יהיה באופן שאין בו סיכון לאדם או לרכוש וכי נתקיימו תנאי הבטיחות לפי כל חיקוק. (ג) הותקן מיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א) ללא היתר או שלא לפי התנאים שבהיתר, רשאי המנהל לתת הוראה למחזיק במיתקן הגז לרוקן את המיתקן מגז, ללא דיחוי, ולאסור את השימוש בו לצרכי גז; נתן המנהל הוראה כאמור, תיעשה הרקת הגז מהמיתקן על-ידי מי שהוא בעל רשיון לעסוק בעבודת גז מאותו סוג. 5. הפסקת פעולה של מיתקן גז המנהל רשאי, אם ראה שטעמי בטיחות של אדם או רכוש מחייבים זאת, להורות על הפסקת השימוש במיתקן הגז ולתת הוראה לרוקן את המיתקן מגז ללא דיחוי; כן רשאי המנהל להתנות את המשך השימוש במיתקן בקיום תנאים שיקבע. 6. תוקף הוראת בטיחות הוראה לפי סעיף 5 תעמוד בתקפה כל עוד לא שינה או ביטל אותה המנהל או כל עוד לא שונתה בערר לפי סעיף 19 או בערעור לפי סעיף 21. 7. אחזקה תקינה של מיתקן גז בעל או מחזיק של מיתקן גז שקיבל היתר לפי סעיף 4 יחזיק את המיתקן ויפעילו באופן תקין ובטוח. 8. תכנית בטיחות (א) המנהל רשאי להורות לבעל או למחזיק של מיתקן גז כאמור בסעיף 4 להכין תכנית בטיחות של המיתקן לפי הנחיות ותוך המועד שיקבע; הוראה כאמור יכולה להיות לגבי סוג של מיתקני גז או לגבי מיתקן גז מסויים. (ב) המנהל ימסור העתק מתכנית בטיחות, שהוכנה לפי סעיף קטן (א) לגבי מיתקן גז המשמש להחסנת גז, למפקח עבודה אזורי שנתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, שבאזור פעולתו נמצא המיתקן האמור. 8א. בדיקת תקינות מערכת גז ואחריות (תיקון : תשס"ח2) (א) ספק גז יבדוק מיתקן גז של צרכן גז ומיתקן גז המשמש צרכן גז ויוודא את תקינותם, טרם הספקת הגז לצרכן הגז. (ב) החל במועד הספקת גז בידי ספק גז, אחראי הספק לתקינות מיתקן הגז של צרכן גז שהוא מספק לו גז ושל מיתקן הגז המשמש את אותו צרכן. (ג) בסעיף זה, "צרכן גז" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט -1989. פרק ג': רשוי 9. איסור עיסוק ללא רשיון (תיקון: תשס"ב) לא יהיה אדם ספק גז ולא יעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות, אלא אם כן הוא בעל רשיון שניתן לו לפי חוק זה. ואולם מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אינו חייב ברישיון גם לפי חוק זה. 10. בקשה לרשיון ספק גז (א) המבקש להיות ספק גז יגיש בקשה למנהל לקבל רשיון ויכלול בה פרטים ומסמכים כפי שקבע השר בתקנות. (ב) המנהל רשאי לדרוש מן המבקש פרטים או מסמכים נוספים אם נראה לו כי הדבר דרוש, בנסיבות הענין, לצורך החלטה בבקשה. 11. בקשה לרשיון לעיסוק בעבודת גז המבקש לעסוק בעבודת גז מסוג שקבע השר בתקנות יגיש בקשה למנהל, בטופס שקבע השר בתקנות, לקבל רשיון לאותו סוג של עבודת גז. 12. תנאים למתן רשיון ספק גז (תיקון: תשס"ב) המנהל רשאי לתת למבקש רשיון ספק גז אם נתקיימו בו תנאים אלה: (1) ביחיד - הוא תושב ישראל ובגיר; (2) בתאגיד - הוא נרשם על פי דין בישראל. 13. החלטה בבקשה (א) סבר המנהל כי יש להיעתר לבקשה כאמור בסעיפים 10 או 11, יתן למבקש רשיון ספק גז לעסק מן הסוג שיצויין בו או לעבודת גז מן הסוג שיצויין בו, הכל לפי הענין, והוא רשאי להתנות תנאים ברשיון. (ב) סבר המנהל כי אין להיעתר לבקשה, יודיע למבקש את נימוקיו ויתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לפני מתן החלטתו. (ג) לא נתן המנהל החלטה בבקשה תוך ששים ימים מיום שהוגשה ייחשב הדבר כהיענות לה, ואולם השר רשאי, בהודעה למבקש ומטעמים מיוחדים שירשום, להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שיקבע; הזמן מיום מתן הודעה לפי סעיף קטן (ב) עד יום השמעת הטענות לא יבוא במנין תקופה לפי סעיף זה. 14. קיום תנאים בידי בעל רשיון ספק גז (תיקון : תשס"ח2) מי שקיבל רשיון ספק גז יחולו לגביו תנאים אלה: (1) לכל עוסק מטעמו בעבודת גז, ואם הוא יחיד - גם לו עצמו, רשיון מתאים לעיסוק בעבודת גז; (2) הוא עומד בדרישות הבטיחות לענין מיתקני הגז שבבעלותו או בשימושו, כפי שקבע השר בצו ולפי כל חיקוק; (3) הוא מקיים את ההוראות בדבר ביטוח חבותו על נזקים, בהתאם להוראות התוספת השניה וכפי שקבע השר בתקנות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השניה; (4) הוא מספק גז רק לצרכנים שיש לו עמם חוזה בכתב להספקת גז; הוראות אלה יחולו לעניין התקשרות להספקת גז, שנעשתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ואילך, לרבות שינוי בתנאי התקשרות קיימת והארכת תקופת ההתקשרות; (5) הוא מבצע בדיקות תקופתיות לכל הצרכנים שהוא מספק להם גז, ואינו מספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את ביצוע הבדיקה כאמור; בדיקות כאמור יבוצעו אחת לחמש שנים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר ככל שנקבעו הוראות לעניין זה על ידי השר או בתקן ישראלי ת"י 158. 15. תנאים למתן רשיון לעיסוק בעבודת גז (א) המנהל רשאי לתת רשיון למבקש לעסוק בעבודת גז אם נתקיימו לגביו תנאים אלה: (1) מלאו לו שמונה עשרה שנים; (2) הוא לא הורשע בעבירה שיש בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מעיסוק בעבודת גז; (3) הוא ממלא אחר תנאי כשירות, מומחיות וידע מקצועי שקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה; (4) הוא עמד בבחינות מקצועיות בנושאים ולפי סדרים שקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה. (ב) בבואו להחליט בדבר מתן רשיון לפי סעיף זה, יביא המנהל בחשבון שיקולים הנוגעים לשלום הציבור ובטחונו, לאחר שקיבל חוות דעת ממשטרת ישראל או מגורמים מוסמכים אחרים, לפי הענין. 16. תקפו של רשיון (א) תקפו של רשיון לפי סעיפים 10 או 11 הוא לשלוש שנים. (ב) המנהל רשאי, מטעמים שיפרט בהחלטתו, לתת רשיון לתקופה קצרה מזו האמורה בסעיף קטן (א) ובלבד שלפני מתן החלטתו נתן למבקש הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. 17. ביטול רשיון (א) המנהל רשאי לבטל רשיון או לסרב לחדשו, אם נתקיים בבעל הרשיון אחד מאלה: (1) הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרשיון; (2) הרשיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה; (3) הוא הורשע בעבירה שהיה בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מלקבל רשיון; (4) הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון; (5) הוא הפר בענין מהותי, הוראה שנקבעה לפי חוק זה או הוראה לפי כל חיקוק הנוגע לבטיחות; (6) הוא הוכרז פסול דין; (7) הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או שהוא החליט על פירוק מרצון. (ב) לא יבטל המנהל רשיון ולא יסרב לחדשו אלא לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. (ג) אם תלויים ועומדים נגד בעל רשיון הליכים בשל עבירה לפי חוק זה או לפי כל חיקוק אחר, שיש בה, בנסיבות הענין, כדי לפסול אותו מן העיסוק נושא הרשיון, רשאי המנהל להתלות את הרשיון עד לסיום ההליכים, ובלבד שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. 18. תעודת הסמכה השר רשאי לקבוע בתקנות סוגים של עבודות גז מאלה שאינן טעונות רשיון לפי סעיף 11, שרשאי לעסוק בהם מי שקיבל תעודת הסמכה לעיסוק בעבודת גז כאמור מאת ספק גז; בתקנות כאמור רשאי השר להתנות מתן תעודת הסמכה בהכשרת העוסקים כפי שיקבע. 19 - 21. (בטלים) (תיקון : תשס"ח2) פרק ד': חקירות ועונשין 22. סמכויות חקירה (א) כדי להבטיח ביצוע ההוראות לפי חוק זה או אם התעורר חשד לעבירה על הוראה לפיו, רשאי מי שהשר הסמיך לכך בכתב, לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או כדי להוכיח את ביצוע העבירה. (ב) מי שהוסמך לפי סעיף קטן (א) יחזיר מסמך שנמסר לו למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום שניתן לו המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת המנהל או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע. 23. ביקורת ותפיסה (א) מי שהשר הסמיך לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה או למנוע עבירה עליהן, להיכנס בכל עת סבירה למקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מיתקן גז או שנעברת בו עבירה על הוראות לפי חוק זה, כדי לבדוק את המקום ולתפוס דבר שיש לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעשוי לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור וכן ליטול דוגמה לשם בדיקה, ובלבד שאין להיכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו מאת בי משפט מוסמך. (ב) הוראות סעיף 22(ב) יחולו גם על דבר שנתפס לפי הוראות סעיף זה. (ג) לענין כניסה לצרכי בדיקה למקום שנמצא בו מיתקן המוחזק בידי מערכת הבטחון, יקבע השר, בהסכמת שר הבטחון, הסדרים של דרכי הכניסה והבדיקה. 24. ביצוע צווים לא בוצעו צו או הוראה לפי חוק זה, וראה המנהל שאי ביצועם מהווה סכנה ממשית ומיידית, רשאי הוא לנקוט צעדים לכפיית קיומם או לבצעם במקום החייב בביצועם ולגבות מאותו אדם את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור יחולו הוראות פקודת המסים (גביה) כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה. 25. עונשין (א) העוסק בעבודת גז בלי שיש בידו רשיון בר תוקף לפי חוק זה, דינו - מאסר שנתיים או קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. (ב) העובר על הוראה אחרת מהוראות חוק זה, או תקנות שהותקנו מכוחו או צו או הוראה שניתנו מכוחו, דינו - מאסר שנה או פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 26. אחריות של תאגיד נעברה עבירה לפי סעיף 25 בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה דירקטור, מנהל כללי, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה. 27. אחריותו של מעביד ומרשה נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד במהלך עיסוקו של מעבידו, או בידי מורשה כשהוא פועל בתחום תפקידיו, ייאשם בעבירה גם מעבידו או מרשהו אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה. פרק ה': הוראות שונות 28. תחולה על המדינה הוראות חוק זה יחולו על המדינה. 29. ביצוע ותקנות (תיקון : תשס"ח2) (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות קביעת כללים לעניין מתן הודעה מוקדמת לצרכן גז על מועד ביצוע בדיקה של מיתקן גז ולעניין ביצוע עבודות גז והטלת אגרות. (ב) השר רשאי בצו לשנות את התוספת הראשונה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה. 30. תקנות וצווים - התייעצות, הסכמה ואישור (א) תקנות וצווים לגבי מיתקני גז המשמשים לייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז ועבודות הקשורות באלה, ייקבעו בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ולגבי מיתקן גז הממוקם במקום עבודה שעיקר עיסוקו אינו בענינים האמורים או לגבי עבודות גז המתבצעות בתחום מקום עבודה כאמור - בהסכמת שר העבודה והרווחה. (ב) תקנות וצווים לענין הובלה של גז טעונים גם בהסכמת שר התחבורה, ולענין מיגון או הבטחה של מיתקני גז - גם הסכמת שר המשטרה. (ג) תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 31. הוראות המנהל - התייעצות (א) הוראות מאת המנהל לגבי מיתקן גז הממוקם במקום עבודה שעיקר עיסוקו אינו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז או לגבי עבודת גז המתבצעת במקום עבודה כאמור, יהיו בהתייעצות עם מי שהסמיך לכך שר העבודה והרווחה. (ב) הוראות מאת המנהל לענין הובלה של גז יהיו בהתייעצות עם מי שהסמיך לכך שר התחבורה, ובענין מיגון או הבטחה של מיתקני גז - בהתייעצות עם מי שהסמיך לכך שר המשטרה. 32. הוראות מעבר (א) בעל או מחזיק של מיתקן שערב תחילתו של חוק זה שימש מיתקן גז, רשאי להמשיך ולהשתמש בו במשך ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה), ובלבד שתוך התקופה האמורה יעשה בו שינויים והתאמות לפי דרישות חוק זה והוראות המנהל. (ב) הותקנו בתקופה האמורה תקנות וצווים לפי חוק זה לענין מיתקן גז, יעשה הבעל או מחזיק המיתקן את השינויים וההתאמות לפי התקנות והצווים כאמור תוך ששה חדשים מיום תחילתם. (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי המנהל להשתמש בסמכותו לפי סעיף 8 לגבי מיתקן כאמור בסעיף קטן (א) מיום התחילה. (ד) מי שלפני יום התחילה היה ספק גז או עסק בעבודת גז מסוג שנקבע בתקנות לפי סעיף 11, רשאי להמשיך בעיסוקו לתקופה של ששה חדשים מיום התחילה, אף אם לא נתקיימו לגביו התנאים למתן רשיון לפי חוק זה, ובלבד שנתקיימו לגביו הוראות כל חיקוק אחר הנוגעות לעיסוקו. (ה) המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ד) אם הוא סבור שיש סיבות מיוחדות המצדיקות זאת. 33. שמירת דינים וחובות (א) חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חיקוק אחר ולא לגרוע ממנו. (ב) קיום חובה לפי חוק זה אין בו כדי לפטור מקיום חובה לפי כל חיקוק אחר. 34. (שולב בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954) 35. (שולב בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970) 36. תחילה תחילתו של חוק זה ביום 1 לחודש שלאחר תום ששים ימים מיום קבלתו בכנסת. תוספת ראשונה (תיקון : תשס"ח2) (סעיף 1) מיתקן גז לצריכה עצמית מיתקן גז המשמש לצריכה עצמית, לרבות מיתקן שאינו בבעלות המשתמש ונתקיים בו אחד מאלה: א. קיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טונות והוא נמצא באזור מגורים; ב. קיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טונות והוא נמצא באזור תעשיה או חקלאות. תוספת שניה (תיקון : תשס"ח2) (סעיף 14) א . ספק גז יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע בסכום שלא יפחת מסכום השווה, בשקלים חדשים, ל- 5 מיליון דולר ארצות הברית לפי שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית לעומת השקל החדש כפי שמפרסם בנק ישראל. ב . הביטוח ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 . ג . הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון של ספק הגז, וייעשה באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת תוקפה של הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר מכן. ד . סכום ההשתתפות העצמית בביטוח כאמור לא יעלה על 1% מסכום הביטוח לאירוע. חוקגז