חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין

חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 פרק א': כללי 1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חוזרות על ידי עברייני מין, באמצעות הערכות מסוכנות בשלבים השונים של ההליך המשפטי ותכנית פיקוח ומעקב. 2. הגדרות בחוק זה - "אשפוז" - אשפוז בבית חולים לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש; "בית משפט" - לרבות בית דין צבאי; "גזר דין" - לרבות מתן צו מבחן בלא הרשעה, צו שירות לתועלת הציבור בלא הרשעה, או צו לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש; "הורשע" - לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש; "הערכת מסוכנות" - הערכת הסיכון, לרבות רמת הסיכון, הנשקפים מאדם להישנות ביצוע עבירות מין על ידו, ולפי הענין, גם המלצות לענין פיקוח ומעקב; "ועדה לעיון בעונש" - כמשמעותה בפרק השני בחלק ח' לחוק השיפוט הצבאי; "ועדת שחרורים" - כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי ממאסר; "חוק המרשם הפלילי" - חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "חוק השיפוט הצבאי" - חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; "חוק טיפול בחולי נפש" - חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; "חוק שחרור על-תנאי ממאסר" - חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001; "יחידת פיקוח" - יחידת פיקוח ומעקב שהוקמה לפי חוק זה; "מאסר בפועל" - לרבות מאסר על-תנאי שהופעל ולמעט מאסר בפועל אשר בית המשפט החליט שעבריין המין יישא את כולו בעבודת שירות; "מעריך מסוכנות" - מי שמונה והוכשר לערוך הערכות מסוכנות לפי חוק זה; "מרשם" - כמשמעותו בסעיף 19; "עבודת שירות" - עבודת שירות לפי סימן ב' 1 בפרק ו' לחוק העונשין, או עבודה צבאית לפי סעיף 541(3) לחוק השיפוט הצבאי; "עבריין מין" - מי שהורשע בביצוע עבירת מין, ושביום הגשת כתב האישום נגדו בשל אותה עבירה, מלאו לו שמונה עשרה שנים; "עבירת מין" - (1) עבירה המנויה בסימן ה', בפרק י' לחוק העונשין, למעט עבירה לפי סעיף 352 לחוק האמור; (2) עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי; "צו אשפוז" - כמשמעותו בסעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש; "קצין פיקוח" - מי שמונה והוכשר לבצע פיקוח ומעקב על עברייני מין לפי חוק זה; "שחרור" - לרבות שחרור על-תנאי. 3. מסירת מידע (א) על אף האמור בכל דין, מוסמך מעריך מסוכנות לקבל את המידע האמור בפסקאות שלהלן, ככל שזה נדרש לצורך עבודתו עם עבריין מין ובקשר אליו: (1) מידע כאמור בסעיפים 2, 11 ו-11א לחוק המרשם הפלילי; (2) כתבי אישום, הכרעות דין, גזרי דין ופרוטוקולים מהליכים לגבי עבירות מין המיוחסות לעבריין המין; בפסקה זו, "פרוטוקולים" - לרבות פרוטוקולים מהליכים המתנהלים כאמור לפני ועדת שחרורים או ועדה לעיון בעונש; (3) כל הערכות המסוכנות שנערכו לגבי עבריין המין; (4) מידע המצוי בידי מעריך מסוכנות או קצין פיקוח לענין עבריין המין; (5) תסקירים בכתב מקצין מבחן לגבי עבריין המין; (6) דוחות סוציאליים שנערכו לפי כל דין, לרבות תסקירים בכתב מפקידי סעד וכל מידע בענינים סוציאליים אחרים לגבי עבריין המין, המצוי בידי רשויות המדינה; (7) מידע רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. (ב) על אף האמור בכל דין, מוסמך קצין פיקוח לקבל את המידע כמפורט בסעיף קטן (א)(1) עד (3) ומידע המצוי בידי מעריך מסוכנות לענין עבריין המין, ככל שזה נדרש לצורך עבודתו עם עבריין המין ובקשר אליו; ואולם לא יקבל קצין פיקוח מידע המצוי בידי מעריך מסוכנות כמפורט בסעיף קטן (א)(4) עד (7). 4. סודיות (א) מי שקיבל מידע לפי חוק זה, ישמרו בסוד. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שקיבל מידע לפי חוק זה רשאי לגלותו אם קיימת חובה או רשות בחוק לגלות מידע כאמור. פרק ב': הערכת מסוכנות 5. מינוי מעריכי מסוכנות והכשרתם (א) שר הבריאות ושר הרווחה (בסעיף זה - השרים) ימנו מעריכי מסוכנות שתפקידם לערוך הערכות מסוכנות, ויפקחו עליהם הכל כפי שיקבעו השרים. (ב) לא ימונה אדם כמעריך מסוכנות אלא לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, כפי שיקבעו השרים. (ג) מעריך מסוכנות יהיה אחד מאלה: (1) רופא פסיכיאטר; (2) פסיכולוג; (3) עובד סוציאלי; (4) קרימינולוג קליני. 6. הערכת מסוכנות (א) הגופים המנויים בסעיף קטן זה, לא יחליטו בנוגע לעברייני מין בענינים המפורטים להלן אלא לאחר קבלת הערכת מסוכנות עדכנית: (1) בית משפט, בעת מתן אחד מאלה: (א) גזר דין; (ב) צו פיקוח ומעקב לפי פרק ג'; (ג) צו מבחן לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969; (ד) צו אשפוז; (ה) החלטה בערעור על החלטות לפי פסקאות משנה (א) עד (ד); (2) נשיא המדינה - לגבי מתן חנינה או הקלה בעונש כאמור בסעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה; (3) ועדת שחרורים - לגבי שחרור על-תנאי; ואולם אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות סעיפים 11 ו-12 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר; (4) ועדה לעיון בעונש - לגבי המתקת עונש או החלפתו לפי סעיף 510 לחוק השיפוט הצבאי של מי שנידון למאסר בפועל בבית דין צבאי; ואולם אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות הפרק השני בחלק ח' לחוק השיפוט הצבאי; (5) השר לביטחון הפנים או מי שהוא אצל לו את סמכותו - לגבי חופשה מיוחדת לפי סעיף 36 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971; (6) מפקד בית סוהר צבאי - לגבי חופשה מיוחדת לפי תקנה 84 לתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987; (7) ועדה פסיכיאטרית שמונתה לפי חוק טיפול בחולי נפש - לגבי מתן חופשה או שחרור מאשפוז; (8) ועדת מומחים שמונתה לפי סעיף 4 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 - לגבי מתן פטור מאיסור עיסוק כאמור באותו חוק; (9) יחידת פיקוח - בעת מתן המלצה על-תנאי הפיקוח והמעקב לפי סעיף 13. (ב) בית משפט, המקבל החלטה בהתחשב בהערכת מסוכנות לפי סעיף קטן (א)(1), ימסור העתק מהערכת המסוכנות לעבריין המין ויאפשר לו לטעון לגביה; בית המשפט רשאי לבקש השלמות והבהרות ממי שערך את הערכת המסוכנות. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט שלא למסור העתק מהערכת המסוכנות, או חלק ממנה, לעבריין המין, אם סבר שיש בכך כדי לגרום לפגיעה של ממש בשלומו של אדם או בביטחונו. (ד) החליט בית המשפט שלא למסור העתק מהערכת המסוכנות לעבריין המין כאמור בסעיף קטן (ג), יעביר לו תמצית מן המידע העובדתי האמור בה, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בענין מהענינים המפורטים בסעיף קטן (ג), והוראות פסקאות משנה (1) ו-(2) יחולו: (1) בית המשפט ימנה לעבריין מין שאינו מיוצג סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי סעיף קטן זה; (2) בית המשפט ימסור העתק מהערכת המסוכנות לסניגורו של עבריין המין, ובלבד שזה לא יעבירנו לנאשם או לכל אדם אחר. 7. עדותו של מעריך מסוכנות קיבל בית משפט הערכת מסוכנות כאמור בסעיף 6(א)(1), יחולו הוראות סעיף 26(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. 8. סודיות ידיעות על אף האמור בסעיף 4(ב), ובכפוף להוראות סעיף 368ד לחוק העונשין, מידע על עבירה נוספת שביצע עבריין המין, העולה מתוך הערכת מסוכנות, לא יתקבל כראיה, לא ייעשה שימוש בתוכנו, ולא ייקרא מעריך מסוכנות להשלימו או להבהירו במסגרת כל הליך פלילי, לרבות במסגרת חקירה; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3. 9. ניגוד ענינים לא ייתן מעריך מסוכנות הערכת מסוכנות לגבי עבריין מין, בהתקיים אחד מאלה: (1) חשש שמעריך המסוכנות לא יוכל למלא את חובתו כמעריך מסוכנות בשל ניגוד ענינים בין חובתו כאמור לבין עיסוקיו האחרים; (2) קשר טיפולי בעבר או בהווה, בין מעריך המסוכנות לבין עבריין המין. פרק ג': פיקוח ומעקב 10. חובת פיקוח ומעקב עבריין מין יהיה מצוי בפיקוח ובמעקב בהתאם להוראות פרק זה, במטרה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירת מין נוספת על ידי עבריין המין ובמידה הנדרשת כדי למלא אחר מטרה זו. 11. הקמת יחידות פיקוח השר לביטחון הפנים יקים יחידות פיקוח, ואלה תפקידיהן: (1) לבצע פיקוח ומעקב על עברייני מין, בהתאם להוראות פרק זה; (2) להמליץ לפני בית המשפט, על פי הערכת מסוכנות, על-תנאי פיקוח ומעקב לעבריין מין; (3) להתעדכן בדבר פרטיהם של עברייני מין שיש עליהם חובת התייצבות לפי חוק זה ולשמש מקום להתייצבותם; (4) לקיים קשר שוטף ותדיר עם עברייני מין המצויים בפיקוח ובמעקב; (5) לנהל מרשם. 12. צו פיקוח (א) בית המשפט, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, רשאי להוציא לגבי עבריין מין צו פיקוח ומעקב לתקופה שיקבע, אם סבר, לאחר שקיים דיון בענין, שרמת הסיכון כי עבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה נמוכה (בחוק זה - צו פיקוח). (ב) בית המשפט יקיים דיון לפי סעיף זה בכל אחד מאלה: (1) מיזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה; (2) אם הורשע עבריין המין בעבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין. (ג) נציג היועץ המשפטי לממשלה יוזמן לכל דיון לפי סעיף זה, ולגבי דיון המתקיים לפי סעיף זה בבית דין צבאי - יוזמן נציג הפרקליט הצבאי הראשי. (ד) דיון לפי סעיף זה יתקיים סמוך לאחר מתן גזר הדין ואם עבריין המין נידון למאסר בפועל, או שבית משפט ציווה על אשפוזו - לפני שחרורו מן המאסר או מן האשפוז, או סמוך לאחר השחרור מן האשפוז, לפי הענין; ואולם רשאי בית המשפט לדון לפי סעיף זה גם לאחר המועדים האמורים, אם מצא שיש צורך בכך מטעמים מיוחדים שיירשמו. (ה) הוציא בית המשפט צו פיקוח, יודיע לעבריין המין כי הוא מצוי בפיקוח ובמעקב, ויסביר לעבריין המין את משמעות הצו ואת תנאיו, לרבות את חובתו לשתף פעולה עם קצין פיקוח. (ו) זיכה בית המשפט אדם מעבירת מין שבקשר אליה ניתן לגביו צו פיקוח כאמור, בטל הצו ובית המשפט יורה על ביטולו. 13. תנאי הפיקוח והמעקב (א) החליט בית המשפט להוציא צו פיקוח לגבי עבריין מין, יקבע בצו את התנאים האלה: (1) חובת התייצבות והודעה לפי סעיף 20(א) ו-(ב); (2) חובת קיום מפגשים עם קצין פיקוח, במועדים ובתדירות שיקבע קצין הפיקוח מעת לעת; (3) חובת שיתוף פעולה עם קצין פיקוח; (4) חובת קיום תנאים הקבועים בצו הפיקוח. (ב) בית המשפט, לאחר שקיבל את המלצות יחידת הפיקוח בדבר תנאי הפיקוח והמעקב המומלצים בעבור עבריין המין, רשאי לכלול בצו הפיקוח את התנאים הבאים, אם סבר שקיים קשר בין המגבלה הקבועה בתנאים לבין הסיכון הנשקף מעבריין המין לבצע עבירת מין נוספת; בסעיף קטן זה, "מגבלה" - לרבות איסור: (1) מגבלה על צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בחוק זה - סמים מסוכנים); (2) מגבלה על החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית; (3) מגבלה על נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר; (4) מגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות; (5) מגבלה על הימצאות בסביבת מקומות מסוימים; (6) מגבלה על קיום קשר עם עברייני מין; (7) מגבלה על התחברות עם קטינים; (8) מגבלה על רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין; (9) מגבלה על פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו; (10) מגבלה על עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות; (11) מגבלה לענין מקום מגורים או עבודה; (12) מגבלה לענין שימוש בשירותי אינטרנט. (ג) בית המשפט יקבע את תנאי הפיקוח והמעקב כאמור בסעיף קטן (ב), בהתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מעבריין המין לביצוע עבירת מין נוספת; ואולם לא יורה בית המשפט על הכללתו של תנאי מסוים בצו הפיקוח אם ניתן להשיג את מטרת הפיקוח והמעקב באמצעות תנאי אחר שפגיעתו בעבריין המין פחותה. 14. תקופת הפיקוח והמעקב (א) תוקפו של צו פיקוח לפי פרק זה לא יעלה על חמש שנים (בסעיף זה - התקופה המרבית). (ב) הוציא בית המשפט צו פיקוח לתקופה קצרה מהתקופה המרבית, רשאי הוא, בתוך התקופה המרבית, להאריך את הצו מעת לעת, לתקופות נוספות שאינן עולות, במצטבר, על התקופה המרבית, אם סבר, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, שרמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת, אינה נמוכה. (ג) בתום התקופה המרבית, רשאי בית המשפט להוציא צו פיקוח חדש לגבי עבריין מין, אם סבר, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, שרמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת היא גבוהה; הוראות פרק זה יחולו על דיון כאמור בשינוים המחויבים. (ד) לא יוציא בית המשפט צו פיקוח ולא יימצא עבריין מין בפיקוח ובמעקב, לאחר שחלפה התקופה הבאה, לפי המוקדם: (1) תקופת המחיקה, כהגדרתה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי, לגבי עבירת המין שבה הורשע; (2) עשרים שנים מיום שחרורו ממאסר בפועל או מאשפוז, או מיום מתן גזר דינו, לפי הענין. (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), הורשע עבריין המין בעבירת מין נוספת או בהפרת צו הפיקוח כאמור בסעיף 22(א), בטרם חלפה התקופה כאמור באותו סעיף קטן, יחל מנין התקופה כאמור במועד שחרורו של עבריין המין ממאסר בפועל או מאשפוז בשל עבירת המין הנוספת או הפרת צו הפיקוח, או ביום מתן גזר דינו בקשר לעבירה כאמור. 15. הפרת תנאי הפיקוח והמעקב קצין פיקוח ידווח לנציג היועץ המשפטי לממשלה על הפרת צו פיקוח, לרבות תנאי מתנאי הפיקוח והמעקב הכלולים בו, אלא אם כן מצא כי ההפרה קלת ערך; לגבי עבריין מין בשירות צבאי שבתקופת השירות האמור עבר את עבירת המין ושצו הפיקוח בענינו ניתן על ידי בית דין צבאי - ידווח קצין פיקוח לנציג הפרקליט הצבאי הראשי. 16. המידע שבפני בית המשפט בהחלטה לפי סעיף 12, 13, 14 או 23 יהיה בפני בית המשפט המידע המפורט בסעיף 3(א), ככל שהוא דרוש לצורך קבלת החלטה כאמור; ואולם רשאי בית המשפט לתת החלטה לפי סעיף מהסעיפים האמורים גם בלא מידע כאמור, אם נחה דעתו שיש ברשותו המידע הנדרש למתן ההחלטה האמורה, ומטעמים מיוחדים שיירשמו. 17. מינוי קציני פיקוח והכשרתם יחידת פיקוח תמנה קציני פיקוח מקרב עובדי המדינה, שהתקיימו בהם כל אלה: (1) משטרת ישראל הודיעה כי אין מניעה למנותם מטעמים של ביטחון הציבור; (2) הם קיבלו הכשרה מתאימה כפי שקבע השר לביטחון הפנים. 18. סמכויות קציני פיקוח (א) לקצין פיקוח יהיו הסמכויות המפורטות להלן לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה, ככל שקבע אותן בית המשפט בצו פיקוח, כדי למנוע ביצוע עבירת מין נוספת: (1) לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו; (2) לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים למסור לו מידע; בפסקה זו, "בני משפחתו" - בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות, לרבות בן, בת, אח או אחות חורגים, או בני משפחה אחרים המתגוררים עם עבריין המין; (3) לדרוש מכל אדם, שאינו אדם כאמור בפסקת משנה (2), למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן דרישת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה; (4) להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו; (5) לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב; בפסקה זו, "חיפוש על גופו" - חיפוש על פני גופו של עבריין המין, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996; (6) לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו; על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיפים 27 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה - הפקודה); היה החיפוש חדירה לחומר מחשב על פי צו מכוח סעיף 23 לפקודה, תפורש תקופת תוקפו של היתר כאמור בסעיף 23א לפקודה, לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, מפעם לפעם במהלך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מיום נתינת הצו; (7) לתפוס חפץ אם היה לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ מתבצעת הפרה של תנאי הפיקוח והמעקב; על תפיסת חפץ כאמור יחולו הוראות סעיפים 32 עד 42 לפקודה, בשינויים המחויבים; (8) לתת אישור לעבריין המין בענין העסקתו, בין בתמורה ובין בהתנדבות; (9) לדרוש את הסכמתו של עבריין המין לבדיקת הימצאותם של משקאות משכרים או סמים מסוכנים בגופו. (ב) קצין פיקוח יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה במידה הדרושה כדי למלא אחרי תנאי הפיקוח והמעקב, ותוך הגנה מרבית על פרטיותו של עבריין המין. (ג) קצין פיקוח יתעד בכתב ביצוע כל פעולה המנויה בסעיף קטן (א). 19. מרשם (א) יחידת הפיקוח שקבע השר לביטחון הפנים לענין זה (בסעיף זה - יחידת הפיקוח המרכזית), תנהל מרשם ארצי שיכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 20 וכן הרשעות וגזרי דין של עבריין המין בעבירות מין; המרשם ינוהל בידי מי שהשר לביטחון הפנים הסמיכו לכך; הסמכה כאמור תפורסם ברשומות. (ב) המרשם יהיה חסוי ולא יימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה; אדם שהגיע לידיו, במהלך מילוי תפקידיו, מידע מן המרשם, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי חוק זה ולצורך מילוי תפקידיו. (ג) המרשם יהיה פתוח לפני המשטרה, המשטרה הצבאית, קצין פיקוח ומעריך מסוכנות, והם יהיו רשאים לקבל מידע מן המרשם, הכל אם הדבר דרוש למילוי תפקידיהם לפי חוק זה. (ד) (1) יחידת הפיקוח המרכזית תמחק את פרטיו של עבריין המין מהמרשם בהתקיים אחד מאלה, לפי המוקדם, ובהתאם לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים - (א) לגבי אדם שזוכה מביצוע עבירת המין שבקשר אליה מסר פרטים למרשם - בלא דיחוי לאחר המצאת פסק הדין המזכה כאמור בסעיף 20(ג); (ב) בתום עשר שנים מסיום תקופת הפיקוח שהוטלה על עבריין המין כאמור בפרק זה. (2) קמה, בקשר לעבריין המין, עילה חדשה למסירת פרטים כאמור בסעיף 20 בטרם חלפו התקופות האמורות בסעיף קטן זה, לפי הענין, לא יימחקו פרטי עבריין המין מן המרשם, ויחל מנין התקופה כאמור בסעיף קטן זה במועד שבו קמה העילה החדשה. 20. חובת מסירת פרטים (א) עבריין מין שהוצא לגביו צו פיקוח כאמור בפרק זה, חייב להתייצב ביחידת הפיקוח הקרובה למקום מגוריו בתוך שבעה ימים מיום שחרורו ממאסר או מאשפוז, או מיום מתן גזר דינו, לפי הענין, ולמסור פרטים אלה: (1) שמו; (2) מספר תעודת הזהות שלו; (3) תצלומו; (4) מקום מגוריו; (5) מקום עבודתו. (ב) חל שינוי בפרטים שבסעיף קטן (א), יודיע עבריין המין ליחידת הפיקוח על השינוי בתוך שבעה ימים מיום השינוי. (ג) זיכה בית המשפט אדם מביצוע עבירת המין שבשלה היה חייב במסירת פרטים כאמור בסעיף זה, ימציא ליחידת הפיקוח, בלא דיחוי, העתק מפסק הדין שבו מזוכה האדם כאמור, באופן ובדרך שיקבע שר המשפטים. (ד) הפרת חובותיו של עבריין המין המפורטות בסעיף זה, כמוה כהפרת צו הפיקוח. פרק ד': הוראות שונות 21. הסמכות הענינית (א) הסמכות הענינית לדון לפי פרק ג' תהא לבית המשפט שדן בעבירת המין; ואולם אם בית המשפט שדן בעבירת המין היה בית דין צבאי, והמועד לקיום דיון לפי פרק ג' הוא ערב שחרור עבריין המין ממאסר או מאשפוז או לאחר שחרור כאמור, או שמתקיים דיון לפי סעיף 14(ב) או (ג), לפי הענין, ומועד זה חל לאחר גמר השירות הצבאי שבתקופתו עבר את עבירת המין, תהיה הסמכות הענינית לבית המשפט שהיה מוסמך לדון בעבירת המין אם לא היה דן בה בית דין צבאי. (ב) על אף הוראות סעיפים 201 ו-202 לחוק השיפוט הצבאי, היה בית המשפט המוסמך לפי סעיף קטן (א) בית דין צבאי, יתקיים הדיון בבקשה לפי הוראות פרק ג' לפני שופט צבאי-משפטאי אחד, אלא אם כן המועד שבו מתקיים הדיון הוא מיד לאחר מתן גזר הדין. 22. עונשין (א) המפר את צו הפיקוח, לרבות תנאי מתנאי הפיקוח הכלולים בו, דינו - מאסר שנתיים. (ב) המוסר או מגלה מידע שקיבל לפי חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 4, 6(ד)(2) או 19(ב) דינו - מאסר שנה. 23. עיון חוזר וערר עבריין מין שהוצא לגביו צו פיקוח לפי פרק ג', נציג היועץ המשפטי לממשלה או נציג הפרקליט הצבאי הראשי, לפי הענין, רשאי - (1) לפנות לבית המשפט שהוציא את צו הפיקוח בבקשה לעיון חוזר בצו אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות; ואולם רשאי בית המשפט לדחות בקשה כאמור על הסף, אם שוכנע שעל פניה הבקשה אינה מגלה עילה, או שהיא טורדנית או קנטרנית; (2) להגיש ערר לבית משפט שלערעור על כל אחת מהחלטות אלה: (א) החלטה לפי סעיף 12, 13, 14 או 18; (ב) החלטה בעיון חוזר. 24. מינוי סניגור בית המשפט ימנה לעבריין המין סניגור, אם שוכנע כי אין לו אמצעים לשכור סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי פרק ג'. 25. דיווח לכנסת - הוראת שעה (א) השר לביטחון הפנים ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בחוק זה - ועדת החוקה), אחת בשנה, על כל אלה: (1) מספר עברייני המין שהוצא לגביהם צו פיקוח כאמור בסעיף 12, ותקופת הפיקוח שנקבעה לגביהם; (2) סוגי תנאי הפיקוח והמעקב שנקבעו בצווי הפיקוח כאמור בסעיף 13; (3) מספר עברייני המין שהוצא לגביהם צו פיקוח והורשעו בביצוע עבירת מין נוספת, בין במהלך תקופת הפיקוח ובין לאחריה. (ב) שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה, אחת בשנה, על כל אלה: (1) מספר האנשים שהורשעו בביצוע עבירות מין; (2) מספר עברייני המין שבית המשפט מינה להם סניגור לפי סעיף 6(ד)(1) או לפי סעיף 24. (ג) דיווח ראשון כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), לפי הענין, יימסר לוועדת החוקה בתום שנה מיום תחילתו של חוק זה. (ד) סעיף זה יעמוד בתוקפו עד תום עשר שנים מיום תחילתו של חוק זה. 26. ביצוע ותקנות (א) השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט פרק ב', והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר בענינים אלה: (1) תנאי הכשרה לקציני פיקוח; (2) ניהול המרשם - בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה. (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה: (1) סדרי דין לענין הגשת בקשה להוצאת צו פיקוח כאמור בסעיף 12, לרבות בקשות לפי סעיפים 14 ו-23 - לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים; ואולם סדרי דין כאמור בדיון לפני בית דין צבאי ייקבעו על ידי שר הביטחון בהסכמת שר המשפטים; (2) אופן ודרך המצאת העתק מפסק דין המזכה אדם כאמור בסעיף 20(ג). (ג) שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב', והוא רשאי, בהסכמת שר הרווחה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר בענינים אלה: (1) תנאי הכשרה למעריכי מסוכנות; (2) פיקוח על מעריכי מסוכנות. 27. שמירת דינים (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המרשם הפלילי לענין מסירת מידע למי שזכאי לקבלו, ואולם אין בהוראות חוק המרשם הפלילי כדי לפגוע בהוראות סעיפים 3, 4, 6 ו-16. (ב) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001, או מהוראות חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004. (ג) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות קצין מבחן על פי דין. 28. (שולב בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955) 29. (שולב בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971) 30. (שולב בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995) 31. (שולב בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001) 32. (שולב בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001) 33. (שולב בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001). 34. תחילה, תחולה והחלה הדרגתית (א) תחילתו של חוק זה ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006) (בחוק זה - יום התחילה). (ב) הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה, במועדים שייקבעו בצווים שיוציא השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הרווחה ועם שר המשפטים, ובלבד - (1) שביום התחילה יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שנידון למאסר בפועל, ריצה את מלוא תקופת המאסר שהוטל עליו, ולא שוחרר על-תנאי; (2) שעד יום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007) יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שהורשע בביצוע עבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין; (3) שעד יום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008) יחולו הוראות חוק זה על כל עבריין מין שנידון למאסר בפועל אף אם לא סיים לרצות את מלוא תקופת המאסר שהוטלה עליו; (4) שעד יום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011) יחולו הוראות חוק זה על כלל עברייני המין. (ג) חוק זה יחול, לפי הענין, על כל אחד מאלה: (1) טרם ניתנה הכרעת דין בענינו; (2) הורשע וטרם נגזר דינו; (3) נידון לעונש מאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר ממאסר; (4) בית משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר מאשפוז. חוקעברייני מיןעבירות מיןמשפט פלילי