חוק ההמרה ליורו

חוק ההמרה לאירו, התשנ"ט-1999 1. הגדרות בחוק זה - "אקו" (BCU) - סל המטבעות המשמש באיחוד האירופי כיחידת חישוב כאמור בסעיף G109 לאמנת האיחוד האירופי ובתקנה של המועצה האירופית מספר 3320/94 מיום 22 בדצמבר 1994; "אירו", "יורו" - המטבע האירופי האחיד כמשמעותו בתקנה של המועצה האירופית מספר 974/98 מיום 3 במאי 1998, או כפי שתתוקן או שתוחלף מעת לעת; "כינון האירו" - כינון האירו כמטבע החל ביום 1 בינואר 1999; "כללי ההמרה" - כללי חישוב שער ההמרה כאמור בתקנה של המועצה האירופית מספר 1103/97 מיום 17 ביוני 1997, או כפי שתתוקן או שתוחלף מעת לעת; "מטבע אירופי" - המטבע הלאומי של כל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי המאמצות את האירו; "מסמך מחייב" - חוזה או מסמך אחר הכולל חיוב כספי; "שער ההמרה" - שער קבוע אשר מבטא את השווי של מטבע אירו אחד ליחידות של מטבע אירופי, ואשר מועצת האיחוד האירופי או מוסד מוסמך אחר באיחוד האירופי קובע אותו. 2. ערך האקו וחזקה (א) החל ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999), כל מקום שבו מצוין במסמך מחייב המונח אקו, יקראו כאילו מצוין בו אירו, בערך של אירו אחד לאקו אחד. (ב) לא נכללה במסמך המחייב הגדרה של המונח אקו, חזקה שמשמעות המונח היא כהגדרתו בסעיף 1, אלא אם כן הוסכם אחרת. 3. המרת מטבע אירופי לאירו החל ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002), כל מקום שבו מצוין במסמך מחייב מטבע אירופי, יקראו כאילו מצוין בו אירו, בהתאם לשער ההמרה ולכללי ההמרה. 4. המשכיות מסמכים (א) אין בכינון האירו כדי - (1) לשנות חיוב במסמך מחייב, למעט לפי הוראות סעיפים 2 ו-3; (2) לגרוע מתוקפו של מסמך מחייב או להוות פטור מקיומו לפי הוראות סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970; (3) לזכות בביטול מסמך מחייב, בפיצויים או בתרופות או בסעדים אחרים. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוסכם אחרת. 5. תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (להלן - יום התחילה), והוא יחול גם על מסמך מחייב שנעשה לפני יום התחילה, לגבי חיוב הכלול בו המתבצע לאחר אותו יום. מטבע חוץחוק