חוק החלפת ספק גז בבית משותף

חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991 1. הגדרות (תיקון : תשס"ח2) בחוק זה - "חוק המקרקעין" - חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969; "בית משותף", "בעל דירה", "דירה", "רכוש משותף", "תקנון" ו"מערכת גז מרכזית" - כמשמעותם בחוק המקרקעין. "יום" - ימים א' עד ה', למעט מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18 א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח -1948 וערביהם, ויום העצמאות; "מכל נייח" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט -1989 (להלן - חוק הסדרים 1989); 2. (בוטל) (תיקון : תשס"ח2) 3. הוראות מעבר לענין החלפה בדירות קיימות בית משותף שבו הותקנה והופעלה מערכת גז מרכזית לפני תחילתו של חוק זה, ונקבעו בתקנון או בחוזה הוראות העומדות בסתירה להוראות סעיפים 59ד ו-59ה לחוק המקרקעין, רואים אותן הוראות כבטלות בתום חמש שנים מיום הפעלת מערכת הגז המרכזית, זולת אם ההוראות מיטיבות עם בעלי הדירות. 3א. עיצום כספי (תיקון : תשס"ח2) (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 65,000 שקלים חדשים; בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי האמור סכום של 5,000 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת ההפרה. (ב) הוראות סעיפים 18 ב עד 18 ז לחוק הסדרים 1989 יחולו על עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים. (ג) בסעיף זה, "המנהל" ו"בעל זיקה" - כהגדרתם בסעיף 14 לחוק הסדרים 1989 . 4. ביצוע ותקנות (תיקון : תשס"ח2) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. 5. שינוי התוספת שר המשפטים רשאי בתקנות, באישור כאמור בסעיף 4, לשנות את התוספת. 6. תחילה תחילתו של חוק זה ביום י"ט בסיון התשנ"א (1 ביוני 1991). תוספת (תיקון: תשנ"ד, תשס"ח) (סעיף 5) 1. הודעה על החלפת ספק גז (תיקון: תשנ"ד) הודעה על החלטת בעלי הדירות בבית משותף בענין סיום החוזים שנחתמו עם ספק גז או באמצעותו (להלן - הספק היוצא), כאמור בסעיף 59ד (ב) לחוק המקרקעין, תימסר לספק היוצא 15 ימים מראש. 1א. מכלי גז של ספק יוצא (תיקון: תשס"ח2) נמסרה לספק יוצא הודעה על החלטת בעלי דירות בבית משותף כאמור בסעיף 1 (בחוק זה - הודעה), יחולו הוראות אלה: (1) הספק היוצא ימכור את המכלים הנייחים שלו, לספק הגז שבעלי הדירות התקשרו עמו בחוזה להספקת גז במקום הספק היוצא) בחוק זה - הספק הנכנס), בתמורה כאמור בפסקה (3); התמורה תיקבע בהתאם להוראות לפי סעיף 19 (א)(1) לחוק הסדרים 1989 ; (2) הספק היוצא ימציא בתוך שלושה ימים מיום מסירת ההודעה לספק הנכנס, לבקשתו, את מלוא התיעוד שברשותו בנוגע למכלים הנייחים, את התיעוד הנדרש בהתאם לתקן ישראלי ת"י 158 ותיעוד נוסף ככל שקבע שר התשתיות הלאומיות; (3) הספק הנכנס ישלם לספק היוצא את מלוא התמורה בעד המכלים הנייחים, בתוך 17 ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא בכתב, בתוך שלושה ימים מיום שהומצא לו התיעוד כאמור בפסקה (2), כי אינו מעוניין לרכוש את המכלים כאמור; (4) לא העביר הספק הנכנס לספק היוצא את תשלום מלוא התמורה בעד המכלים הנייחים בתוך 20 ימים מיום מסירת ההודעה, יראו את ההודעה כבטלה; (5) הספק היוצא יפרק על חשבונו מונה ווסת השייכים לו במועד שייקבע בתיאום עם הספק הנכנס ובעלי הדירות בתוך שלושה ימים מיום שהועבר אליו מלוא התמורה כאמור בסעיף זה; (6) הוראות סעיף 2(א) לא יחולו לגבי המכלים הנייחים, אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא כי אינו מעוניין לרכוש את המכלים כאמור בפסקה (3); (7) המכלים הנייחים, לרבות התיעוד כאמור בפסקה (2), יועברו לבעלות הספק הנכנס עם תום פירוק המונה והווסת כאמור בפסקה (5). 2. פירוק מתקנים (תיקון: תשנ"ד) (א) הספק היוצא יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז המרכזית שאינם שייכים לבעלי הדירות, כאמור בסעיף 59ה לחוק המקרקעין, בתוך 15 ימים ממסירת ההודעה, ובלבד שיודיע לבעלי הדירות שלושה ימים מראש על מועד הפירוק. (ב) נגרם נזק לרכוש המשותף כתוצאה מפירוק מתקנים כאמור בסעיף קטן (א), על-ידי הספק היוצא, חייב הספק היוצא להחזיר את המצב לקדמותו. (ג) לא פירק הספק היוצא את המתקנים כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדירות לעשות זאת באמצעות ספק הגז שעמו התקשרו, או באמצעות מי שמוסמך לבצע עבודות גז כמשמעותן בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, ובלבד שמכלי הגז והציוד המושאל יועברו לאחר פירוקם למקום המיועד לאחסון ציוד כאמור; והספק היוצא ייטול את המתקנים שפורקו תוך 48 שעות ממסירת ההודעה על פירוקם. 3. החזרת דמי הפקדון (תיקון: תשנ"ד) (א) ספק גז שקיבל הודעה על סיום חוזה הספקת הגז כאמור בסעיף 1, יחזיר את דמי הפקדון במועד פירוק מיתקני הגז או לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד קבלת ההודעה, הכל לפי המועד המוקדם יותר. (ב) דמי הפקדון יחושבו על בסיס התעריפים האחרונים שקבע שר התעשיה והמסחר למכלי גז ולציוד מושאל, כשהם צמודים למדד יוקר המחיה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממועד קביעתם כאמור ועד למועד החזרת דמי הפקדון לצרכן הגז ובתוספת מע"מ כחוק. 4. קיזוז חוב מדמי פקדון ספק גז רשאי לקזז חוב שוטף בעד גז שסופק עד ליום שבו הסתיים החוזה בין הצדדים, מדמי הפקדון המגיעים לצרכן גז על פי תוספת זו. חוקגזבתים משותפים