חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות

חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ"ג-1982 1. הגדרות בחוק זה - "בורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ; "מניה" - מניה או תעודה המקנה זכות לרכישת מניה או להמרה למניה, אשר בתשקיף בו היא מוצעת לציבור צויין שהבורסה הסכימה עקרונית לרשמה למסחר בה או שהמנפיק עומד לפנות לבורסה בבקשה לרשמה למסחר בה; "מציע" - מי שמציע מניות לציבור; "מזמין" - מי שמבקש לרכוש מניה מן המציע שעה שהמניה מונפקת לראשונה (להלן - רכישה במקור); "הזמנת יתר" - ההפרש בין המחיר של כל המניות שהמזמין ביקש לרכוש במקור לבין המחיר שעל המזמין לשלם בעד כל המניות שהוקצו לו על פי אותה בקשה. 2. היטל על הזמנת יתר (תיקון: תשמ"ג) מזמין חייב בהיטל בשיעור של 0% מהזמנת היתר. 3. סמכות לשנות שיעור ההיטל (א) שר האוצר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את השיעור הקבוע בסעיף 2 ולקבעו בין 0% לבין 4%, ולקבוע שיעורים שונים בהתחשב בשיעור הזמנת היתר. (ב) צו לפי סעיף זה יחול לגבי הזמנת מניות שהוצעו על פי תשקיף שפורסם אחרי יום אישור הצו בועדת הכספים של הכנסת. 4. אי תחולת פטור מכוח דין אחר הוראת כל דין הפוטר ממס, היטל או תשלום חובה אחר (להלן - מסים), לרבות הוראה הקובעת כי דינו של אדם, לענין מסים, כדין המדינה - לא תחול על ההיטל לפי חוק זה. 5. אי התרת ההיטל כניכוי על אף האמור בכל דין לא יותר ניכוי ההיטל כהוצאה לענין חישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה. 6. ניכוי במקור היתה הזמנת יתר, ינכה המציע את ההיטל מן הסכום שהופקד אצלו בשל הזמנת המניות שחלקה הושב ריקם, ביום שנקבעה חלוקת המניות בין המזמינים, ויעביר את ההיטל לפקיד השומה לא יאוחר מיום העסקים שלאחר היום האמור; לענין זה, "יום עסקים" - יום שאינו יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ואינו יום העצמאות. 7. החלת הוראות פקודת מס הכנסה (א) לענין גביית ההיטל, לרבות חובת הניכוי במקור, יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, לרבות הוראות העונשין החלות על אי מילוי הוראותיה, כאילו היה ההיטל מס הכנסה. (ב) החייב בניכוי ההיטל ובהעברתו לפקיד השומה, ולא עשה כן במועד הקבוע בסעיף 6, יהא חייב בקנס פיגורים לפי חוק המסים (קנס פגורים), התשמ"א-1981, אולם הקנס יחול החל מן היום שלמחרת המועד להעברת ההיטל. 8. תחולה חוק זה יחול לגבי הזמנת מניות שהוצעו על פי תשקיף שהתקופה להגשת הזמנות על פיו מתחילה ביום י"ט בכסלו (ז' בדצמבר 1982) או אחריו. 9. ביצוע ותקנות שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. דיני חברותמניותחוק