חוק המועצה הישראלית לצרכנות

חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008 1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה להבטיח כי המועצה הישראלית לצרכנות הרשומה בישראל כחברה ממשלתית (בחוק זה - המועצה), תפעל באופן עצמאי, בלא תלות, לטובת הצרכן. 2. תפקידי המועצה (א) תפקידי המועצה הם: (1) מתן שירותים וסיוע לציבור הצרכנים ולארגוני צרכנים הפועלים שלא למטרות רווח, לצורך הגנה על זכויות הצרכן וקידום ענייניו מול גופים פרטיים וציבוריים, לרבות ייעוץ בתחומי צרכנות, כלכלה ומשפט; (2) קידום חינוך והסברה למודעות צרכנית; (3) ייזום הצעות לחקיקה בתחום הגנת הצרכן; (4) סיוע לצרכנים במימוש זכויותיהם מול גופים פרטיים וציבוריים, בין השאר, על ידי- (א) עריכת בדיקות של טובין או שירותים, לרבות בדיקות השוואתיות; (ב) נקיטת הליכים משפטיים, לרבות עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק, הגשת תובענות ייצוגיות ועתירות לקבלת מידע, לפי כל דין; (ג) ייצוג צרכנים לפני בית משפט, בית דין או כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין, לרבות בתובענות ייצוגיות; (5) מתן חוות דעת בענייני צרכנות, לרבות לבתי משפט ולגופים ציבוריים; (6) הצטרפות לארגונים בין-לאומיים של צרכנים. (ב) במילוי תפקידיה תפעל המועצה על פי שיקולים של טובת הצרכן בלבד. (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממטרות המועצה בהתאם למסמכי היסוד שלה; בסעיף קטן זה, "מסמכי היסוד" - כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (בחוק זה - חוק החברות הממשלתיות). 3. דירקטוריון המועצה (א) בדירקטוריון המועצה יכהנו 11 חברים שימנו השרים, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, חמישה מהם מתוך רשימה של עשרה מועמדים שעליהם המליצה הוועדה לאיתור מועמדים. (ב) התפטר חבר דירקטוריון שמונה מתוך הרשימה שעליה המליצה הוועדה לאיתור מועמדים, או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר הדירקטוריון, ימנו השרים, בדרך כאמור בסעיף קטן (א) חבר אחר במקומו, מתוך רשימה של שלושה מועמדים שעליהם המליצה הוועדה לאיתור מועמדים. (ג) תוקף פעולותיהם של המועצה או של הדירקטוריון לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחברי הדירקטוריון, ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה, ובהם שניים שמונו בהמלצת הוועדה לאיתור מועמדים לפי הוראות סעיף זה. (ד) בסעיף זה- "הוועדה לאיתור מועמדים" - ועדה בת שלושה חברים, ואלה הם: (1) שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, שימנה שר המשפטים בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, והוא יהיה היושב ראש; (2) שני נציגי ציבור, שהם אנשי משק וכלכלה או אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לתחומי פעילותה של המועצה ;נציגי הציבור ימונו על ידי יושב ראש הוועדה; "הוועדה לבדיקת מינויים" ו"השרים" - כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות; "מוסדות להשכלה גבוהה" - כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. 4. תקציב המועצה תקציב המועצה ייקבע בסעיף תקציב נפרד כהגדרתו בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. 5. שמירת דינים הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 6. ביצוע ותקנות שר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועו של חוק זה. 7. (שולב בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006) 8. תוקף תוקפו של סעיף 4 לחוק עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010). חוקצרכנות