חוק המכינות הקדם צבאיות

חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008 1. הגדרות בחוק זה - "יוצא צבא" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (בחוק זה - חוק שירות ביטחון); "מיועד לשירות ביטחון" - מיועד לשירות ביטחון, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, ששירותו הסדיר נדחה, לפי אותו חוק, עקב לימודיו במכינה קדם-צבאית; "מכינה קדם-צבאית" - מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית; "מכינה קדם-צבאית מוכרת" - מכינה קדם-צבאית שהוכרה לפי הוראות חוק זה. 2. הכרה במכינה קדם-צבאית (א) המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר במכינה קדם-צבאית לפי הוראות שקבע שר החינוך, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לעניין דרך ההכרה במכינה קדם-צבאית ולעניין התנאים להכרה כאמור. (ב) הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיתייחסו, בין השאר, לאופן ההתאגדות של המכינה הקדם-צבאית, ליכולתה הכספית והארגונית, לבעלי התפקידים בה, לתכנית החינוכית-לימודית שתונהג בה ולתנאים הפיזיים והבטיחותיים הנדרשים לפעילותה. 3. תקציב (א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 23,500 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך. (ב) תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות לפי סעיף קטן (א), ייקבע בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו בסעיף תקציב משרד החינוך ומחציתו בסעיף תקציב משרד הביטחון, בחוק התקציב השנתי, ובלבד שהתקציב השנתי כאמור לא יפחת מ-33 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; מספר החניכים בכלל המכינות -צבאיות המוכרות שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה לעומת השנה שקדמה לה. 4. תחילה תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2009 . חוקצבא