גיל מתקדם ומצב רפואי קשה כעילה לקבלת הפטר בפשיטת רגל

בפסיקה נקבע, כי נסיבות של גיל מתקדם ומצב רפואי קשה יהוו שיקול חשוב במסגרת מערך השיקולים שאותם על בית המשפט להביא בחשבון בבואו להכריע בבקשות המוגשות במסגרת הליכי פשיטת רגל. יחד עם זאת, נקבע כי לצד התכלית השואפת לאפשר לחייב לפתוח דף חדש, יש לשקול גם את התכלית שעניינה הגנה על זכות הקניין של הנושים. ראו דברי כב' השופט דנציגר ב רע"א 295/16 לוי טוני נ' כונס הנכסים הרשמי (25.1.16). סעיף 62(ב) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם – 1980 קובע: "בית המשפט רשאי, בכפוף להוראות סעיפים 63 ו-64, ליתן צו הפטר, להתלות הפטר או להתנותו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההפטר או לאחריו, לרבות תנאים לענין תשלומים שעל פושט הרגל לשלמם במשך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר, או, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף למשך תקופה ארוכה יותר; לא מילא פושט הרגל את התנאים שנקבעו – רשאי בית המשפט, מיזמתו, לבקשת הכונס הרשמי, הנאמן או לבקשת נושה של החייב, לבטל בכל עת את צו ההפטר". רפואההפטרפשיטת רגל