חוק הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן

חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995 1. מטרת החוק חוק זה מטרתו ליישם את חוזה השלום, שנחתם בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ביום כ"א בחשון התשנ"ה (26 באוקטובר 1994) והמסמכים שנלוו אליו (להלן - חוזה השלום). 2. תוקפו של חוזה השלום רואים את חוזה השלום כבר-תוקף לכל דבר וענין. 3. הדין באזורים שבתחום ירדן שהוחל עליהם משטר מיוחד (א) באזורים שבתחום הממלכה הירדנית ההאשמית (להלן - ירדן), המתוארים בתוספת IV ובתוספת V לנספח I לחוזה השלום (להלן - האזורים), ואשר נקבע לגביהם משטר מיוחד, כמפורט בסעיף 3 ובנספחים I(ב) ו-I(ג) לחוזה השלום, יחולו דיני ישראל על מעשה, מחדל או פעולה אחרת, שעשה תושב ישראל, לרבות תאגיד, או אדם אחר שנכנס לאזורים מתחום ישראל, והכל בהתאם לאמור בחוזה השלום. (ב) למשטרת ישראל יהיו באזורים, לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א), כל הסמכויות הנתונות לה על פי דין, לרבות לצורך עריכת פעולות חקירה או מעצר. (ג) כל רשות המוסמכת על פי דין בישראל, רשאית להפעיל באזורים את סמכותה לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א). (ד) על אף האמור בכל דין, רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות הוראות בכל הנוגע ליציאה מישראל לאזורים ולכניסה מהאזורים לישראל. (ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יעביר אדם זכות במקרקעין באזורים למי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהרשויות המוסמכות בירדן, ובדרך שתיקבע. (ו) הוראותיהם של כל חוק של מסים, כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967, ושל החוקים המפורטים בתוספת, יחולו על פעילות באזורים לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א), לרבות על אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), כאילו נעשתה בישראל; שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת לקבוע בצו, סוגי פעולות, עוסקים, נישומים או הכנסות, שלגביהם לא יחולו ההוראות האמורות, כולן או מקצתן, או שיחולו בסייגים ובתיאומים וכן הוראות למניעת כפל מס; שר האוצר רשאי בצו, באישור כאמור, לשנות את התוספת. (ז) שר העבודה והרווחה יקבע בצו, לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א), זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, ובאישור שר הבריאות - גם לפי חוק מס מקביל, התשל"ג-1973, וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. 4. (שולב בחוק ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970) 5. (שולב בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975) 6. אי-תחולה (א) על אף האמור בחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950, החל ביום ז' בכסלו התשנ"ה (10 בנובמבר 1994), לא יהא נכס לנכס נפקד בשל כך בלבד שבעל זכות בו היה אזרח או נתין של ירדן, או נמצא בירדן לאחר המועד האמור. (ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי לשנות את מעמדו של נכס שהיה לנכס נפקד לפי החוק האמור לפני המועד הנקוב בסעיף קטן (א). 7. ביצוע ותקנות ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. 8. תחילה תחילתו של חוק זה ביום ז' בכסלו התשנ"ה (10 בנובמבר 1994). תוספת (סעיף 3(ו)) חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978. חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. חוזהירדןחוק