חוק הפיקוח על קידוחי מים

חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955 1. הגדרות (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) בחוק זה - "באר" - לרבות כל חפירה, קדיחה או מבנה המיועדים להעלאת מים תת-קרקעיים אל פני הקרקע, בין שהושלמו ובין שלא הושלמו; "התקנת-באר" - לרבות כל שינוי במיתקן, במבנה או בציוד שהותקנו בבאר, אם השינוי מיועד להגדיל את תפוקת מימיה; "חוק המים" - חוק המים, התשי"ט-1959; "מועצת הרשות הממשלתית" - מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים; "מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים; "בית-דין" - בית-דין לעניני מים שהוקם בהתאם לחוק המים. 3-2. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ב) 4. התקנת באר (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) לא יתקין אדם באר אלא לפי רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (בחוק זה - רישיון קדיחה); מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת תנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית. 5. רשיון קדיחה (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) (א) הנציב רשאי שלא לתת רשיון-קדיחה, בנימוק שקיימות נסיבות שלפיהן הוא יסרב לתת רשיון-הפקה לפי חוק המים ושיפורשו בהחלטתו של המנהל הרשות הממשלתית. (ב) היה המנהל הרשות הממשלתית סבור שהדבר דרוש כדי למנוע דלדול מקורות המים או המלחתם או כדי להבטיח הספקת-מים לצרכי-בית, רשאי הוא לעשות אחת מאלה: (1) לא ליתן רשיון-קדיחה; (2) להתנות ברשיון תנאים בנוגע לקטרה של הבאר, עמקה, ציודה או כמות המים שמותר להפיק ממנה, או בנוגע לתקופת ההפקה, או למטרה אשר לה ישמשו המים המופקים; (3) לבטל רשיון או להתנות את המשך תקפו בתנאים או בתנאים נוספים, והכל לא יאוחר מ-60 יום לאחר קבלת דין-וחשבון על שאיבת הנסיון כפי שייקבע בכללים לפי סעיף 16. (ג) הפעלת הסמכויות לפי סעיף זה תיעשה לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית. 6. רשיון קדיחה לצורך חיפוש, כריה וכד' (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) מי שניתן לו לפי פקודת המכרות, רשיון חיפוש, זכות-כריה או חוזה-חכירה לכריה, והוא מבקש מאת המנהל הרשות הממשלתית רשיון-קדיחה לצורך החיפוש, הכריה והטיפול במחצבים שנכרו או לצרכים אחרים הקשורים בכך, במישרין - לא יחליט המנהל הרשות הממשלתית בבקשתו אלא לאחר התייעצות עם המפקח על המכרות. 7. פרסום והתנגדות (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) (א) הוגשה בקשה לרשיון-קדיחה, יפרסם המנהל הרשות הממשלתית הודעה בכתב, שתפרט את שם המבקש, מהות ההתקנה המבוקשת ומקומה. (ב) ההודעה תונח שבעה ימים במשרד הרשות המקומית, ואם אין כזאת - במשרד הממונה על המחוז, שבתחומם מבקשים להתקין את הבאר, וכל אדם יהא רשאי לעיין בהודעה. (ג) כל המתנגד למתן רשיון הקדיחה כמבוקש, רשאי להגיש למנהל הרשות הממשלתית, תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות בכתב, ויפרט בה את נימוקיו. 8. החלטת המנהל הרשות הממשלתית (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) החליט המנהל הרשות הממשלתית ליתן רשיון - בין בתנאים ובין ללא-תנאי - יודיע על החלטתו בכתב למבקש ולכל אדם שהגיש התנגדות. החליט המנהל הרשות הממשלתית שלא ליתן רשיון - יודיע על החלטתו בכתב למבקש. 9. ערר (תיקון: תשס"ו) (א) מבקש הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המנהל הרשות הממשלתית, וכל אדם אחר שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8, רשאי תוך 21 יום מיום שנמסרה לו ההודעה לערור על ההחלטה לפני בית הדין. (ב) בית הדין מוסמך לדון, בנוסף לענינים המסורים לו לפי סעיף 140 לחוק המים, בכל הענינים המסורים לשיפוטו לפי חוק זה, והוראות הסעיפים 141 עד 147 לחוק המים יחולו על דיונים אלה. (ג) שר החקלאות רשאי, לאחר עיון בהמלצות הועדה, לאשר את החלטת המנהל הרשות הממשלתית או ליתן אחרת במקומה, והרשיון יינתן או לא יינתן, הכל לפי החלטת השר ובהתאם לתנאים שבה. 10. פיקוח ובדיקה (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) המנהל הרשות הממשלתית, או מי שמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך, רשאי - (1) להיכנס לכל מקום שמצויה בו באר לשם פיקוח על קיום ההוראות לפי חוק זה או התנאים שברשיון-קדיחה; (2) לבדוק כל באר, לערוך בה מדידות, לבצע בה ניסוי-שאיבה, לקחת דוגמאות מן המים שבה וכן לעשות בה כל פעולת-חקר אחרת שתורה עליה מועצת הרשות הממשלתית בכללים. 11. החזרת המצב לקדמותו (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) (א) הותקנה באר ללא-רשיון או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט של בית-משפט שלום, על פי בקשת המנהל הרשות הממשלתית לצוות על מי שהתקינה או על בעל הקרקע שבה היא נמצאת, או על כל אדם אחר ששופט בית-משפט השלום יראה לצוות עליו כך, לסתום את הבאר או להחזיר לקדמותו כל שינוי שנעשה בו, הכל לפי הענין. (ב) היו מתקינים באר שלא על פי רשיון-קדיחה או שלא בהתאם לתנאיו, רשאי שופט של בית-משפט שלום, על פי בקשת המנהל הרשות הממשלתית, לצוות על הפסקת ההתקנה תוך זמן שנקבע בצו. (ג) שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בבקשות על פי סעיף זה. (ד) שופט של בית-משפט שלום הנותן צו לפי סעיף זה, רשאי למלא בו את ידיו של המנהל הרשות הממשלתית או של בא-כוחו לבצע את הצו, ואם עשו כך, גובים את הוצאות הביצוע ואת הוצאות המשפט ממי שניתן נגדו הצו, כאילו היה מס שפקודת המסים (גביה) - פרט לסעיף 12 שבה - חלה עליו. (ה) מי שניתן לו צו לפי סעיף זה, או מי שמילאו ידיו לבצע צו כאמור, רשאי להיכנס לכל מקום שבו מצויה הבאר ולעשות בה את הפעולות הדרושות לביצוע הצו. 12. עבירות ועונשין (תיקון: תשכ"ב, תשס"ו) העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על התקנה שהותקנה לפי או על תנאי שברשיון - קדיחה, וכן המפריע למנהל הרשות הממשלתית או למי שמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך, בהפעלת סמכויותיו לפי סעיף 10, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות. 13. אי-תחולה בעל זכות-נפט לפי חוק הנפט, תשי"ב-1952, רואים אותו כבעל רשיון-קדיחה לפי חוק זה לגבי השטח הרשוי או שטח החזקה של זכותו, ולצורך פעולות שהן מטרות-נפט כמשמעותן בסעיף 44 לחוק האמור, למעט פרט (6) שבו. 14. תחולת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (תיקון: תשס"ו) בעל רשיון-קדיחה כפוף בפעולותיו להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אלא ששר התשתיות הלאומיות, בהתייעצות עם שר הפנים, רשאי להרשות סטיות מאותו חוק. 15. ביטול בטלים - (1) פקודת ההגנה על הספקת-המים הציבורית, 1937; (2) פיסקה (ד) בסעיף 83 לפקודת המכרות. 16. כללים (תיקון: תשס"ו) מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע כללים בענינים אלה: (1) רישום בארות והתקנות שנעשו בהן, ומסירת פרטים הנוגעים להן; (2) ביצוען של שאיבות-נסיון והפיקוח עליהן; (3) ניהול רישום של עבודות-התקנה בבאר ומסירת תסקירים על כך; (4) ביצוע מדידות ומסירת דוגמאות בקשר עם עבודות-התקנה בבאר; (5) התקנתם והחזקתם של מתקנים למדידת המים המופקים מבארות ורמת מפלס המים בהם; (6) סתימתן של בארות; (7) אגרות בעד רשיונות. 17. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ו) שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית, לפי חוק זה, לקבוע כללים. קידוחחוקחוק המים / רשות המיםמים