חוק הקלות לחרש

חוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992 1. כתוביות ושפת סימנים רשות השידור, הטלויזיה הלימודית, הרשות השניה לטלויזיה ורדיו והמועצה לשידורי כבלים כמשמעותה בחוק הבזק, התשמ"ב-1982 יקבעו - (1) מספר שידורי טלויזיה שלא יפחתו מרבע מכלל השידורים בעברית ובערבית, שאינם משודרים בשידור חי, אשר בהם יהיו כתוביות בעברית - בשידורים בעברית, וכתוביות בערבית - בשידורים בערבית; (2) תכנית חדשות שבועית אחת לפחות שתלווה בתרגום לשפת סימנים. 2. כללים הועד המנהל, באישור השר הממונה - לענין רשות השידור, שר החינוך והתרבות - לענין הטלויזיה הלימודית, מועצת הרשות - לענין הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, והמועצה לשידורי כבלים - לענין שידורי הטלויזיה בכבלים יקבעו בכללים לאחר התייעצות בארגוני חרשים ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, את סוגי התכניות והשידורים לענין סעיף 1. שמיעהחרשותחוק