חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס"ח-2008 1. מטרה מטרתו של חוק זה להקים את הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, שתפעל לקידום קשרים בין-לאומיים עם ארגונים וגופים דומים במדינות אחרות ולעידוד חילופי נוער וצעירים בין ישראל למדינות אחרות. 2. הגדרות בחוק זה - "הוועדה" - ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת; "הרשות" - הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים שהוקמה לפי סעיף 3; "השרים" - שר החינוך ושר החוץ. 3. הקמת הרשות מוקמת בזה הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים. 4. מעמד הרשות (א) הרשות תהיה תאגיד. (ב) הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב). 5. תפקידי הרשות (א) תפקידי הרשות - (1) לעודד חילופים של משלחות נוער וצעירים בין ישראל למדינות אחרות; (2) לנהל משא ומתן עם ארגונים וגופים מוסמכים דומים המופקדים על חילופי נוער וצעירים בעולם, ולחתום על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה בתחום חילופי נוער וצעירים, בכפוף לאישור שר החוץ; (3) לשמש כתובת לציבור הרחב בנושא פיתוח קשרים בין-לאומיים של נוער וצעירים ושל יחסי גומלין בתחום חילופי משלחות; (4) להמליץ על קווים למדיניות הממשלה בעניין חילופי נוער וצעירים; (5) לייעץ לארגונים ולגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער וצעירים בכל הנוגע לפעילות כאמור. (ב) הרשות רשאית, במסגרת תקציבה המאושר, לסייע למי שידו אינה משגת להשתתף במשלחת לחילופי נוער וצעירים הנכללת בתכנית העבודה השנתית של הרשות, על פי אמות מידה שוויוניות שתקבע ותפרסם, ובלבד שלא התקבל סיוע אחר ממשרד ממשלתי או ממוסד ממוסדות המדינה להשתתפות כאמור. 6. המועצה לרשות תהיה מועצה של 11 חברים (בחוק זה - המועצה), שימנו השרים, ואלה חבריה: (1) נציג משרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה; (2) נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך; (3) נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר; (4) נציג משרד החוץ, לפי המלצת שר החוץ; (5) נציג משרד התיירות, לפי המלצת שר התיירות; (6) נציג מועצת תנועות הנוער; (7) נציג מרכז השלטון המקומי; (8) נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה; (9) שלושה נציגי ציבור. 7. יושב ראש המועצה המועצה תמנה, באישור השרים, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו מבין חבריה המנויים בסעיף 6(9). 8. תפקידי המועצה תפקידי המועצה - (1) לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה; (2) לאשר את תקציב הרשות ואת תכנית העבודה השנתית שלה שהוכנו על ידי המנהל; (3) לעקוב אחר יישום מדיניות הרשות, לפקח על ביצוע קווי הפעולה שלה ולקבל דוחות על פעילותה מהמנהל; (4) לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של הרשות יגיש לה ולקבוע מסקנות; (5) לאשר את הדוח השנתי שהכין המנהל ולהגישו לשרים, כאמור בסעיף 23 . 9. סדרי עבודת המועצה (א) המועצה תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה. (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו, לרבות לעניין סדרי העבודה של ועדותיה, אופן ניהול ישיבותיה ובכלל זה הנושאים שיועלו על סדר יומה לבקשת חבריה, מניין החברים הנדרש להחלטותיה ודרכי שיתוף הפעולה עם ארגונים וגופים בישראל העוסקים בחילופי נוער וצעירים. 10. תקופת כהונה חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות. 11. פקיעת כהונה, העברה מכהונה והשעיה (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; (2) הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה; (3) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר בגוף שהוא מייצג במועצה; (4) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה או עובד או חבר בגוף אחר המיוצג במועצה; (5) נתקיימו נסיבות אחרות, אשר לדעת השרים פוסלות אדם מהיות חבר המועצה. (ב) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו. (ג) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום במשך תקופת ההשעיה לפי הוראות סעיף 6; לא יושעה חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה. 12. תוקף פעולות קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין. 13. המנהל הכללי של הרשות (א) המועצה, באישור השרים, תמנה מנהל כללי לרשות לאחר שקיימה הליך לאיתור מועמדים (בחוק זה - המנהל). (ב) המנהל ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת כהונה אחת נוספת. (ג) המועצה תקבע, באישור השרים ושר האוצר ובכפוף לכל דין, את שכרו ואת תנאי העסקתו של המנהל. 14. תפקידי המנהל תפקידי המנהל - (1) ניהול הרשות ויישום החלטות המועצה; (2) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור המועצה; (3) דיווח למועצה על פעילויות הרשות; (4) הכנת דוח שנתי לשרים על פעילויות הרשות והבאתו לאישור המועצה. 15. פקיעת כהונת המנהל והשעייתו (א) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים וליושב ראש המועצה; (2) הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל. (ב) הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאים השרים להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו, וימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה לפי הוראות סעיף 13(א); לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה. 16. העברה מכהונה המועצה רשאית להעביר את המנהל מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה: (1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו; (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה המכהנים כדין, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו. 17. מבקר פנימי המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי, והוא יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; המבקר הפנימי יגיש למועצה ולמנהל, בכל שנה, דוח על ממצאיו. 18. ניגוד עניינים (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה או כמנהל מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו. (ב) חבר המועצה, המנהל או עובד הרשות (בסעיף זה - חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות. (ג) התברר לחבר כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין. (ד) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה. (ה) בסעיף זה - "עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה; "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של החבר, ובן זוגו של כל אחד מהם. 19. מימון פעילות פעילות הרשות תמומן, בכפוף להוראות סעיף 20, מתקציב המדינה ומתרומות ומהכנסות שיהיו לרשות, כפי שדרוש להוצאות קיומה, החזקתה וניהול מכלול פעילויותיה. 20. תקציב המועצה תאשר את התקציב השנתי של הרשות ותגישו לשרים לשם אישורם; התקציב טעון אישור שר האוצר. 21. גמול והחזר הוצאות חבר המועצה לא יהיה זכאי לשכר או לגמול בעד חברותו במועצה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא לצורך מילוי תפקידו, ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות; השרים, בהסכמת שר האוצר, יקבעו כללים ותנאים שלפיהם ישולם החזר הוצאות כאמור ואת שיעוריו. 22. עובדים תנאי עבודתם של עובדי הרשות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בתיאומים שיקבעו השרים, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור שר האוצר. 23. הגשת דוח שנתי הרשות תגיש לשרים דוח שנתי, שאישרה המועצה, על פעילותה. 24. ביצוע השרים ממונים על ביצוע חוק זה. 25. תחילה והוראות מעבר (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6, ביום פרסום הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) (להלן - יום התחילה); עד יום התחילה ימנו השרים את המועצה לפי הוראות סעיף 6. (ב) אישר רשם העמותות את סיום הליכי הפירוק מרצון של עמותת "המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים ע.ר." (להלן - העמותה), לאחר שקיבל לידיו את הדין וחשבון על הפירוק ואת אישורו בידי האסיפה הכללית של העמותה לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980, יפרסם על כך הודעה ברשומות. (ג) (1) מי שהיה עובד העמותה ערב יום התחילה, יהיה לעובד הרשות החל ביום התחילה. (2) על אף האמור בכל דין, עובד העמותה שעבר כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה - עובד עובר), לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל המעבר. (3) כל הזכויות ותנאי העבודה שהיו לעובד עובר ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו ברשות, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. נוערחוק