חוק הרשות לקידום מעמד האשה

חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"ח-1998 1. מטרות החוק (תיקון: תשס"ח) 2 מטרות חוק זה הן לקדם את השוויון בין נשים לגברים בישראל, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האשה בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, להבטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשי לגברים, לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים, להעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות, ולהקים רשות מרכזית שתפעל ליישום עקרונות אלה. 2. הקמת הרשות מוקמת בזה במשרד ראש הממשלה הרשות לקידום מעמד האשה (להלן - הרשות). 3. מנהלת הרשות (א) תפקידי הרשות יבוצעו בידי מנהלת הרשות, והיא תסתייע במינהלת הרשות ובוועדה המייעצת. (ב) הממשלה תמנה את מנהלת הרשות לפי הצעת ראש הממשלה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות; חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לא תחול על המינוי. (ג) כשירה להתמנות למנהלת הרשות מי שהיא בעלת רקע ונסיון אקדמי, מקצועי או מעשי של שלוש שנים לפחות, בתחום מתחומי פעולתה של הרשות. 4. תחומי פעולתה של הרשות (א) הרשות תגבש, תקדם ותעודד מדיניות ופעילות לקידום מעמד האשה, לקידום השוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ובכלל זה למניעת אלימות נגד נשים (להלן - תחומי פעולתה של הרשות). (ב) גיבשה הרשות מדיניות באחד מתחומי פעולתה וביקשה להביאה לאישור הממשלה, תציג הרשות את מדיניותה לפני ראש הממשלה והוא יביאה לאישור הממשלה. (ג) מדיניות הרשות, כפי שאושרה בידי הממשלה, תחייב את משרדי הממשלה. 5. תפקידי הרשות (תיקון: תשס"ח) 2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4, יכללו תפקידי הרשות גם את אלה: (1) לעודד, לתאם ולקדם את פעולות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים בתחומי פעולתה של הרשות; (2) לקיים מעקב ובקרה לגבי פעילות משרדי הממשלה בנושאים שבתחומי פעולתה של הרשות; (3) לייעץ למשרדי הממשלה בנושא אכיפתם של חוקים בתחומי פעולתה של הרשות; (4) לעקוב אחר מילוי המלצותיו של מבקר המדינה הנוגעות לתחומי פעולתה של הרשות; (5) לפעול להעמקת המודעות הציבורית בתחומי פעולתה של הרשות, לרבות באמצעות מערכות החינוך והתקשורת; (6) לפעול לקידום הצעות לחקיקה בתחומי פעולתה של הרשות; (6א) להגיש חוות דעת מגדריות על הצעות חוק וחקיקת משנה כאמור בסעיף 6ג2 לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951; (7) לרכז מידע ונתונים וליזום מחקרים בתחומי פעולתה של הרשות; (8) ליזום, לתכנן ולקדם הקמת מסגרות פעולה ושירותים בתחומי פעולתה של הרשות; (9) לפעול ליישומה של האמנה לביעור כל צורות ההפליה נגד נשים משנת 1979 (להלן - האמנה); (10) להכין בעבור המדינה - דיווחים תקופתיים שעל המדינה לפרסם בהתאם לאמנה ודיווחים נוספים כפי שיוטלו עליה על ידי הממשלה; (11) ליזום ולקיים קשרים עם גופים בין-לאומיים ועם גופים במדינות חוץ הפועלים בתחומי פעולתה של הרשות. 6. טיפול בתלונות (א) קיבלה הרשות תלונה של אדם על מעשה הקשור בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, וסברה כי היא ראויה להתברר כתלונה לפי הפרק השביעי לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב) (להלן - חוק מבקר המדינה), רשאית הרשות להעביר את התלונה לנציב תלונות הציבור, אם הסכים לכך אותו אדם. (ב) הועברה תלונה לנציב תלונות הציבור בהתאם להוראות סעיף קטן (א), יודיע עליה נציב תלונות הציבור לוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, וכן יודיע גם לה על תוצאות בירורה. (ג) נציב תלונות הציבור ימסור לכנסת דין וחשבון שנתי על כל התלונות שנמסרו לו שענינן הפליה של אשה כאשה, ויפרט את מסקנותיו לגביהן. (ד) בסעיף זה, "מעשה" - לרבות מחדל ופיגור בעשיה. 7. קבלת מידע (א) הרשות רשאית לדרוש מגוף מבוקר המנוי בסעיף 9(1) עד (6) לחוק מבקר המדינה, וכן מגוף מבוקר אחר המנוי בסעיף 9 לחוק האמור שהחליט עליו ראש הממשלה, באישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת (להלן - גוף מבוקר), כל ידיעה, מסמך או דין וחשבון (להלן - מידע), בתחומי פעולתה של הרשות, אשר נמצאים בתחום סמכותו של אותו גוף והדרושים לרשות לביצוע תפקידיה; גוף מבוקר ימסור לרשות את המידע על פי דרישתה. (ב) מצא שר, שהגוף המבוקר הוא בתחומי פעילות משרדו, כי מסירתו של מידע עלולה לסכן את בטחון המדינה, את יחסי החוץ שלה או את שלום הציבור, רשאי הוא להורות כי לא יועבר אותו מידע; ואולם, אם ניתן להעביר לרשות חלק מן המידע שאין בגילויו סכנה כאמור, יועבר אותו החלק. (ג) לא יימסר מידע לפי סעיף זה אם מסירתו אסורה לפי כל דין. (ד) חבר בוועדה המייעצת או במינהלת הרשות לא יגלה מידע שנמסר לרשות לפי סעיף זה, אלא ברשות מנהלת הרשות. 8. חובת היוועצות (א) משרד ממשלתי, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק ייוועצו ברשות בענין מסוים הקשור בתחומי פעולתה של הרשות, אם דרשה זאת הרשות. (ב) הרשות תייעץ לגוף מבוקר, על פי בקשתו, בכל ענין הקשור לתחומי פעולתה של הרשות. 9. ועדה מייעצת (א) ראש הממשלה, לאחר שהתייעץ עם מנהלת הרשות, ימנה לרשות ועדה מייעצת בת 35 חברים (להלן - הוועדה המייעצת); מינוי חברי הוועדה המייעצת יהיה בשים לב לכישוריהם, לנסיונם וכן לתפקידם או לעיסוקם בתחומי פעולתה של הרשות. (ב) ואלה חברי הוועדה המייעצת: (1) מנהלת הרשות; (2) נציג אחד מבין העובדים של כל אחד ממשרדי הממשלה המנויים להלן, על פי המלצת השר הנוגע בדבר: משרד ראש הממשלה, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לעניני דתות, משרד החינוך התרבות והספורט, משרד החוץ, המשרד לקליטת העליה, משרד הבריאות ומשרד התעשיה והמסחר; (3) נציג אחד של כל אחד מהגופים המנויים להלן, על פי המלצת העומד בראש אותו גוף: צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, נציבות שירות המדינה, שירות התעסוקה, ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ומרכז השלטון המקומי; (4) 16 נציגים מקרב הציבור - 13 מהם מקרב ארגונים וגופים לא ממשלתיים העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות, ו-3 מומחים בעלי רקע ונסיון אקדמי, מקצועי או מעשי של חמש שנים לפחות, בתחום מתחומי פעולתה של הרשות. (ג) הוועדה המייעצת תבחר לעצמה יושב ראש מבין המומחים המנויים בסעיף קטן (ב)(4), וכן ממלא מקום ליושב ראש. (ד) (1) הנציגים של משרדי הממשלה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ושל המוסד לביטוח לאומי, נציבות שירות המדינה ושירות התעסוקה כאמור בסעיף קטן (ב)(3), ימונו מבין העובדים שדרגתם אחת מארבע הדרגות הגבוהות במשרד. (2) הנציגים של צבא הגנה לישראל ושל משטרת ישראל ימונו מבין הקצינים שדרגתם אחת מחמש הדרגות הגבוהות בגופים אלה. (ה) בהרכב החברים שימונו לפי סעיף קטן (ב)(2) ו-(3) יהיה ייצוג לכל אחד מהמינים של לפחות ארבעים אחוזים מההרכב. 10. תפקידי הוועדה המייעצת תפקידי הוועדה המייעצת הם: (1) לייעץ למינהלת הרשות בענינים של מדיניות או בכל ענין אחר הנוגע לפעולותיה; (2) להמליץ למינהלת הרשות בדבר הקצאת המשאבים שיועמדו לרשות הרשות והשימוש בהם; (3) לדון בדו"ח השנתי של הרשות. 11. תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת (א) תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת תהיה שלוש שנים מיום מינויו; ואולם חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו או עד למינויו מחדש, לפי הענין. (ב) חבר הוועדה המייעצת יכול שימונה מחדש לתקופות כהונה נוספות בדרך הקבועה בסעיף 9. 12. תום כהונה לפני תום תקופת הכהונה חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות למנהלת הרשות; (2) אם נתמנה בהיותו עובד המדינה - חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בוועדה או פרש, או הושעה מן השירות; (3) אם נתמנה בהיותו עובד, חבר או ממלא תפקיד בגוף מסוים - סיים עבודתו, או חדל להיות חבר או למלא תפקיד באותו גוף; (4) אם נתמנה כנציג של גוף מהגופים המנויים בסעיף 9(ב)(2) ו-(3) - העומד בראש אותו גוף הודיע בכתב לראש הממשלה ולמנהלת הרשות, כי הוא מציע להחליף את נציגו בנציג אחר. 13. העברה מכהונה לפני תום תקופת הכהונה ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר בוועדה המייעצת לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; (2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של הוועדה המייעצת; (3) הורשע בעבירה, אשר לפי חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש עוד בתפקידו כחבר הוועדה המייעצת. 14. החלפת חבר חדל חבר הוועדה המייעצת לכהן או הועבר מכהונתו, יתמנה במקומו חבר אחר, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר הוועדה המייעצת, וליתרת תקופת המינוי של אותו חבר. 15. סדרי עבודתה של הוועדה המייעצת (א) הוועדה המייעצת תתכנס ארבע פעמים בשנה, לפחות. (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) תכונס הוועדה המייעצת אם החליטה על כך מינהלת הרשות או אם דרש זאת שליש מחברי הוועדה. (ג) החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעת היושב ראש, ובהעדרו - דעת ממלא מקומו. (ד) הוועדה המייעצת רשאית להזמין לדיוניה גם מי שאינו חבר הוועדה. (ה) הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ופעולתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה. 16. שכר והוצאות חבר הוועדה המייעצת לא יהיה זכאי לתמורה בעד שירותיו לפי חוק זה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במילוי תפקידו, כפי שיקבע ראש הממשלה. 17. מינהלת הרשות (א) ראש הממשלה ימנה לרשות את מינהלת הרשות מקרב חברי הוועדה המייעצת; מינהלת הרשות תהיה בת תשעה חברים ואלה הם: (1) מנהלת הרשות, והיא תהיה היושבת ראש; (2) חמישה מבין חברי הוועדה המייעצת המכהנים על פי סעיף 9(ב)(2) או (3) וכל עוד הם מכהנים בה, ובלבד שאחד מהם יהיה נציג משרד העבודה והרווחה; (3) שלושה מבין חברי הוועדה המייעצת מקרב הארגונים והגופים הלא ממשלתיים, המכהנים על פי סעיף 9(ב)(4), וכל עוד הם מכהנים בה. (ב) ראש הממשלה רשאי למנות, מקרב חברי מינהלת הרשות שמונו לפי הוראות סעיף קטן (א)(2), ממלא מקום ליושבת ראש. (ג) ראש הממשלה רשאי להחליף את חברי מינהלת הרשות, למעט את היושבת ראש, בחברים אחרים של הוועדה המייעצת שמונו לפי סעיף 9(ב)(2) עד (4). 18. תפקידי מינהלת הרשות תפקידיה של מינהלת הרשות הם: (1) להתוות את המדיניות, לאחר שהתייעצה בוועדה המייעצת; (2) לפעול להגשמת מטרות החוק ולביצוע תפקידי הרשות, ולשם כך להכין תכניות ודרכי פעולה; (3) לעקוב אחר ביצוע תכניות ודרכי פעולה שאושרו, ואחר מסירת דיווחים לפי חוק זה; (4) להמליץ על הקצאת התקציב שיועמד לרשות הרשות. 19. סדרי עבודתה של מינהלת הרשות (א) מינהלת הרשות תתכנס אחת לחודש, לפחות. (ב) המניין החוקי של ישיבות מינהלת הרשות הוא שישה חברים ובהם היושבת ראש, ובהעדרה - ממלא מקומה. (ג) החלטות מינהלת הרשות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעת היושבת ראש, ובהעדרה - ממלא מקומה. (ד) כל חבר הוועדה המייעצת יקבל עותק מהחלטות מינהלת הרשות בסמוך לאחר קבלתן. (ה) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), תתכנס מינהלת הרשות, אם דרש זאת שליש מחברי הוועדה המייעצת ותדון בנושאים שנדרשה לדון בהם. (ו) מינהלת הרשות רשאית להזמין לדיוניה גם מי שאינו חבר בה. (ז) מינהלת הרשות תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה. 20. מנין חוקי מינהלת הרשות רשאית להתכנס ולקבל החלטות אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת משישה. 21. דו"ח שנתי (א) מינהלת הרשות תמסור, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיה לממשלה באמצעות ראש הממשלה, ולוועדה המייעצת; ראש הממשלה יניח את הדין וחשבון על שולחן הכנסת. (ב) הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת והיא רשאית להגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור. (ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), דרשו ראש הממשלה או הוועדה המייעצת דין וחשבון בענין מסוים, תמסור מינהלת הרשות את הדין וחשבון, בתוך המועד שדרשו. 22. תקציב הרשות (א) תקציב הרשות השנתי יכלול; (1) תקציב רגיל; (2) תקציב לפעולות הרשות. (ב) התקציב הרגיל והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד, במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה. 23. מועד למינוי חברי מוסדות הרשות (א) הממשלה תמנה את מנהלת הרשות תוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה. (ב) ראש הממשלה ימנה את הוועדה המייעצת ואת מינהלת הרשות תוך 45 ימים מיום מינויה של מנהלת הרשות. 24. ביצוע ותקנות ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. מעמד האישהחוק