חוק הרשות לשיקום האסיר

חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983 1. הגדרות בחוק זה - "אסיר" - מי ששוחרר כדין ממאסר; "המועצה" - מועצת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 10; "המינהלה" - מינהלת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 18; "הרשות" - הרשות לשיקום האסיר המוקמת לפי חוק זה; "השר" - שר העבודה והרווחה. 2. תחולה (א) חוק זה יחול לגבי אסיר שפנה לרשות בדרך שנקבעה תוך שנה מיום שחרורו ממאסר, וערב פנייתו היה רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, והתגורר בישראל, יהודה והשומרון או חבל עזה. (ב) לענין סעיף קטן (א) יראו מי שהופנה לרשות על ידי גוף שנקבע לענין זה על ידה, כמי שפנה אליה. (ג) הרשות רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), בהתאם לכללים שייקבעו כאמור בסעיף 4. 3. הקמת הרשות מוקמת בזה רשות לשיקום האסיר שתפקידיה יהיו: (1) לגבש מדיניות שיקום לאסירים, ובכלל זה מדיניות שיקום לאוכלוסיות אסירים מיוחדות; (2) להכין, בתיאום עם שירות בתי הסוהר, תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם, ולהפעילן לאחר שחרורם בתיאום, במידת הצורך, עם שירות המבחן למבוגרים; (3) לפעול לקליטת אסירים ולשיקומם בקהילה, לרבות בתחומי התעסוקה, הכשרה מקצועית, הבטחת הכנסה, דיור ושירותי בריאות; (4) ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר, לרבות שירותי הכוונה וייעוץ; (5) לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ואחריו באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים שליד הרשויות המקומיות וגופים אחרים; (6) לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים בנושאים הקשורים בשיקום האסיר; (7) לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחום שיקום האסיר, להדריכם ולהנחותם; (8) לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר ולקבוע כללים להקצבות מתקציב הרשות לגופים אלה; (9) להציע חקיקה וליזום מחקרים בתחום פעילותה של הרשות; (10) לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר. 4. כללים לדרכי טיפול באסירים השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע כללים לטיפולה של הרשות באסירים, ובין היתר רשאי הוא לקבוע דרכי פעולה לענין סעיף 3(3) וכן סייגים ומבחנים לטיפול באסירים, בין דרך כלל ובין לפי סוגי אסירים. 5. הרשות - תאגיד הרשות היא תאגיד. 6. מקום מושב הרשות מקום מושבה של הרשות הוא ירושלים 7. הרשות - גוף מבוקר הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב). 8. פטור ממיסים לענין חובת תשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים דין הרשות כדין המדינה. 9. אחריות בנזיקים לענין חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952, דין הרשות כדין המדינה. 10. מועצת הרשות (א) לרשות תהיה מועצה ובה 39 חברים שימנה נשיא המדינה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות. (ב) המועצה תהיה מורכבת מאלה: (1) עשרים ואחד חברים שיתמנו על פי המלצת השר, שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים, ובהם שמונה אנשי ציבור, ששה פעילים במוסדות ובארגוני מתנדבים בתחום הטיפול באסיר, שנים מבין חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה וחברי האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, שני נציגים של ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים במדינה, שני נציגים של ארגוני מעבידים שלדעת השר הינם ארגונים יציגים ונוגעים לענין ונציג אחד של איגוד מקצועי המייצג את רוב העובדים הסוציאליים במדינה; (2) נציב בתי הסוהר, המנהלים הכלליים של משרדי העבודה והרווחה, הפנים, הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של שירות התעסוקה, מנהל האגף לשירותי תיקון ומנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד העבודה והרווחה, מנהל אגף המשטרה ובתי הסוהר במשרד הפנים, ראש מינהל האסירים בשירות בתי הסוהר; (3) נציג אחד של כל אחד מאלה: שר החינוך והתרבות, שר האוצר, שר המשפטים, המפקח הכללי של משטרת ישראל ורמטכ"ל צבא-ההגנה לישראל; (4) שלושה נציגים של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של רשויות מקומיות בישראל ונציג אחד של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של מועצות אזוריות בישראל. 11. יושב ראש המועצה (א) יושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חברי המועצה שמונו כאמור בסעיף 10(ב)(1), על פי המלצת השר שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים. (ב) המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יכהן כממלא מקום קבוע של יושב ראש המועצה. 12. תקופת כהונה (א) תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינויים; חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יכול להתמנות מחדש. (ב) חבר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו, או עד למינויו מחדש, לפי הענין. 13. העברת חבר מכהונתו נשיא המדינה רשאי, על פי המלצת השר, שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים, להעביר חבר המועצה מכהונתו אם הוא - (1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון; (2) איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו; (3) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה. 14. חילופי חברים התפטר חבר מועצה מתפקידו, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה חבר אחר במקומו, באותה דרך בה נתמנה אותו חבר מועצה. 15. תפקידי המועצה תפקידי המועצה יהיו: (1) להתוות את קווי הפעולה של הרשות; (2) להנחות את המינהלה במילוי תפקידיה; (3) לדון בהצעת התקציב השנתי ובדין וחשבון השנתי שתגיש לה המינהלה; (4) לדון בכל ענין הנוגע לפעילותה השוטפת ולניהולה של הרשות. 16. ועדות המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה. 17. סדרי דיון (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה בהן לרבות ענינים שלגביהם יהיה צורך ברוב מיוחד, סמכויות יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדה והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה, לחברי ועדות המועצה ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי המדינה עקב השתתפותם בישיבותיהן. (ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) 18. מנהל הרשות והמינהלה (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה מנהל לרשות, ורשאי הוא למנות באותה דרך סגן למנהל הרשות. (ב) עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו, - אם התמנה כאמור, וחברים נוספים שימנה השר בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שמספר חברי המינהלה לא יעלה על תשעה ושלפחות שליש מחבריה יתמנו כאמור מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה. 19. סמכויות המינהלה המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה. 20. עובדי הרשות (א) המינהלה תקבע, באישור השר, תקן לעובדי הרשות. (ב) המינהלה תמנה את עובדי הרשות ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם; מינוי עובדי הרשות יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ג) תנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות חברי המינהלה שהם עובדי הרשות, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה. 21. קיום סמכויות קיומם של המועצה, וועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו. 22. תקציב (א) המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי לרשות ותגיש אותו למועצה; בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב מילואים. (ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר, בצירוף הערותיה והמלצותיה. (ג) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את התקציב כפי שהציעה המועצה או בשינויים שימצא לנכון. (ד) לפני קביעת התקציב כאמור בסעיף קטן (ג) יביא השר את הצעת התקציב לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. 23. מימון (א) תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה וכן מתרומות שתקבל לפי סעיף קטן (ב). (ב) בנוסף להקצבה מאוצר המדינה רשאית הרשות לקבל תרומות מכל אדם ולהשתמש בהן למילוי תפקידיה. 24. פיקוח (א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר. (ב) השר רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון וכן מידע שוטף או חד-פעמי על כל ענין שהוא2 בגדר תפקידיה וסמכויותיה. 25. דיווח הרשות תעביר מדי שנה את הדין וחשבון השנתי שלה לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ולשר. 26. סודיות (א) הרשות וכל מי שהרשות פועלת בעזרתו חייבים לשמור בסוד מידע שהגיע לידיעתם עקב מילוי תפקידם ולא לגלותו אלא בביצוע המוטל עליהם לפי חוק זה. (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר ששה חדשים. 27. שמירת דינים הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מתפקידיהם ומסמכויותיהם של שירות בתי הסוהר, שירות המבחן וכל גוף אחר על פי כל דין. 28. תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באדר ג' התשמ"ד (1 באפריל 1984). 29. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. (ב) השר יתקין בהתייעצות עם שר הפנים ועם המועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, תקנות בדבר - (1) הקמתן, דרכי פעולתן וסמכויותיהן של ועדות להכנת תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם; (2) דרכי התיאום בין הרשות לבין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים אחרים המטפלים באסיר ובשיקומו. בית סוהר / כלאאסיריםחוק