מה העונש על השמדת עם ?

לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת-עם, תש"י-1950, האשם בהשמדת עם דינו - מיתה; אך אם עשה את המעשה, המהווה את העבירה, בנסיבות אשר, אלמלא סעיף 6 (תפקיד משפטי, הכרח, צורך וצידוק אינם הגנה) היו פוטרות אותו מאחריות פלילית או היו משמשות עילה למחילת העבירה, והוא עשה כמיטב יכלתו כדי להקל את חומרת התוצאות שנגרמו על ידי המעשה, יהיה דינו - מאסר לתקופה של לא פחות מעשר שנים. קשר, הסתה ונסיון להשמדת עם, והשתתפות בה: (א) האשם באחד המעשים המפורטים להלן, דינו כדין האשם בהשמדת-עם. ואלה המעשים: (1) קשר לבצע השמדת-עם; (2) הסתה לבצע השמדת-עם; (3) נסיון לבצע השמדת-עם; (4) השתתפות בהשמדת-עם. (ב) המונחים "קשר", "הסתה" ו"נסיון" שבסעיף-קטן (א), יש לפרשם מתוך סמוכין להוראות פקודת החוק הפלילי, 1936. (ג) לצורך סעיף-קטן (א)(4), רואים אדם כמשתתף בהשמדת-עם, אם רואים אותו כך על פי סעיף 23(1) (ב), (ג) או (ד) לפקודת החוק הפלילי, 1936. משפט פליליהשמדת עםשאלות משפטיות