חוק ועדת שמיטה ממלכתית

חוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס"ח-2008 1. ועדת שמיטה ממלכתית מוקמת בזה ועדת שמיטה ממלכתית (בחוק זה - הוועדה), אשר תסייע בהיערכות מדינת ישראל לקראת שנת שמיטה. 2. סמכויות הוועדה (א) לצורך מילוי תפקידה, רשאית הוועדה, בין השאר, לתכנן פעולות שנדרש לבצען לקראת שנת השמיטה ולהמליץ עליהן לממשלה. (ב) הוועדה תעביר להכרעת הרבנות הראשית לישראל שאלות הלכתיות או סוגיות בעלות היבטים הלכתיים, ופסיקתה בעניינים הלכתיים תחייב את הוועדה. (ג) הוועדה תיזום פעילות מחקרית בתחום החקלאי וההלכתי, במסגרת היערכות לקראת שנות שמיטה עתידיות, ותקדם יישום פתרונות בתחום הטכנולוגיה החקלאית לשמיטה, המותאמים להלכה. 3. מינוי הוועדה והרכבה (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009 שר החקלאות ופיתוח הכפר (בחוק זה - השר) ימנה את הוועדה; הוועדה תמנה חברים, ואלה הם: (1) שני הרבנים הראשיים לישראל; יושב ראש הוועדה יהיה הרב הראשי המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל באותה העת; (2) עובד משרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה; (3) עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר; (4) שני עובדים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר; (5) עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי המלצת שר התעשיה המסחר והתעסוקה; (6) נציג המשרד לשירותי דת, לפי המלצת השר הממונה על המשרד; (7) עובד מינהל מקרקעי ישראל, לפי המלצת שר הבינוי והשיכון; (8) שלושה נציגי גופים שעיקר עיסוקם במצוות התלויות בארץ, שתבחר מועצת הרבנות הראשית לישראל; (9) שני נציגים של התאחדות חקלאי ישראל (ע"ר). 3. מינוי הוועדה והרכבה (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010 שר החקלאות ופיתוח הכפר (בחוק זה - השר) ימנה את הוועדה; הוועדה תמנה חברים, ואלה הם: (1) שני הרבנים הראשיים לישראל; יושב ראש הוועדה יהיה הרב הראשי המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל באותה העת; (2) עובד משרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה; (3) עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר; (4) שני עובדים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר; (5) עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי המלצת שר התעשיה המסחר והתעסוקה; (6) נציג המשרד לשירותי דת, לפי המלצת השר הממונה על המשרד; (7) עובד רשות מקרקעי ישראל, לפי המלצת שר הבינוי והשיכון; (8) שלושה נציגי גופים שעיקר עיסוקם במצוות התלויות בארץ, שתבחר מועצת הרבנות הראשית לישראל; (9) שני נציגים של התאחדות חקלאי ישראל (ע"ר). 4. תקופת כהונה של הוועדה ושל חבר הוועדה (א) תקופת כהונתה של הוועדה היא שבע שנים, שתחילתן בתום כל שנת שמיטה; עד לאותו מועד, יפעל השר למינוי הוועדה לתקופת הכהונה הבאה. (ב) תקופת כהונתו של חבר הוועדה היא שבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת. 5. ניגוד עניינים (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו. (ב) חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה. (ג) התברר לחבר הוועדה כי נושא הנדון בישיבה של הוועדה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ויימנע מהשתתפות בישיבות הוועדה באותו נושא או מטיפול בו. (ד) בסעיף זה - "עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה; "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה. 6. הפסקת כהונה חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש הוועדה; (2) הוא חדל להיות חבר בגוף שמתוקף תפקידו בו הוא מונה לחבר הוועדה; (3) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, סברה הוועדה, כי אין הוא ראוי להמשיך בכהונתו; (4) השר החליט על הפסקת כהונתו, ובלבד שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהוועדה פנתה אליו בבקשה לעשות כן, בהתקיים אחד מאלה: (א) נבצר מחבר הוועדה למלא את תפקידו; (ב) חבר הוועדה אינו ממלא כראוי את תפקידו; (ג) חבר הוועדה נעדר משלוש ישיבות רצופות של הוועדה, ולדעת יושב ראש הוועדה לא היתה סיבה סבירה להעדרו; (ד) הוגש נגד חבר הוועדה כתב אישום בעבירה כאמור בפסקה (3). 7. מינוי חבר ועדה שחדל לכהן חדל לכהן חבר מחברי הוועדה, או שאינו יכול לכהן בה, יפעל השר למנות חבר ועדה אחר תחתיו. 8. סדרי עבודתה של הוועדה הוועדה תתכנס פעם בשנה לפחות, ורשאית היא לקבוע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה. 9. תוקף פעולות קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו. 10. חובת דיווח (א) הוועדה תגיש לשר, בחודש ינואר בכל שנה, דין וחשבון הכולל את סיכום פעילותה השנתית בשנת התקציב שהסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה שקדמה לה. (ב) השר יגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת, עד ה31- במרס בכל שנה, את הדין וחשבון שקיבל בהתאם לסעיף קטן (א), בצירוף הערותיו, מסקנותיו ותכניותיו בקשר לנושאים הכלולים בדין וחשבון. (ג) הדין וחשבון יובא לידיעת הציבור בדרך שיורה השר. 11. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 12. מינוי הוועדה הראשונה השר ימנה את הוועדה הראשונה בתוך חודשיים מתום שנת השמיטה המסתיימת ביום כ"ט באלול התשס"ח (29 בספטמבר 2008). שמיטהחוק