אחריות מוחלטת בנזיקין | עו"ד רונן פרידמן

##(1) האם קיימת אחריות מוחלטת בנזיקין ?## דיני הרשלנות בנזיקין מבוססים על עקרון האשמה ולא על אחריות מוחלטת. יסוד האשם בדיני נזיקין מורכב מחובת זהירות (מושגית וקונקרטית) ומהתרשלות, שהינה הפרת חובת הזהירות. חובת הזהירות הקונקרטית קיימת כאשר יש מענה חיובי לשאלה אם ביחס לניזוק פלוני, בנסיבותיו של אירוע אלמוני, קיימת חובת זהירות. אף כאן מוחל מבחן הצפיות - האם אדם סביר יכול וצריך היה לצפות בנסיבותיו המיוחדות של המקרה את התרחשות הנזק. השאלה לגבי "יכול היה" הינה בעלת אופי טכני (צפיות פיסית), ומיועדת לשלול אחריות מוחלטת או כמעט מוחלטת. ##(2) אחריות מוחלטת בנזיקין - תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים:## בית המשפט ציין כי מבחינת המדיניות המשפטית רצוי שתהיה גישה אחידה הן בתיקי נזיקין והן בתיקי חוק הפיצויים המתייחסים לאותה תאונה. הרי אין טעם והיגיון בכך שהנפגע הישיר יתבע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והקרוב שנפגע נפשית יתבע לפי דיני הנזיקין, ומה גם שבמקרה של תאונת דרכים, ההישענות תהיה על אותה פוליסה. כמובן, מאידך גיסא, ניתן להעלות את הטענה, כי בקובעו אחריות מוחלטת התכוון המחוקק לענות רק על נזקיו של מי ש"מעורב ממש" בתאונה, ואין לפרש את החוק באופן המרחיב את גבולות האחריות על פיו. ##(3) אחריות מוחלטת בנזיקין - נשיכת כלב:## בהתאם לסעיף 41א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] התשכ"ח- 1968 חלה על בעליו של כלב אחריות מוחלטת בגין נזקי גוף שגרם כלבו אף אם לא הוכח כי התקיימה או לא התקיימה רשלנות מצדו של הבעלים. כבוד השופטת עמית ציין בפסיקתו כי הכרה גורפת באחריותו של המעביד לנזק שנגרם לעובדו עקב מעשה פלילי של צד שלישי, מקרבת את דיני הרשלנות לאחריות מוחלטת, תוך טשטוש ההבחנה בין דיני הנזיקין לדיני הביטוח החוזיים ודיני הביטוח הסוציאלי (ת.א. 1326/00 מלחם נ' חמראשה). מדברי ההסבר להצעת החוק עולה, כי המגמה הייתה להטיל על בעלי כלבים אחריות מוחלטת. יחד עם זאת, נקבעו כהגנות בלעדיות המקרים של התגרות, הסגת-גבול ו'הסתכנות מרצון'. ## (4) אחריות מוחלטת - חוק הספורט:## לפי סעיף 5 לחוק הספורט, תשמ"ח- 1988, על ארגון הספורט להימנע מלשתף ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות על ידו או מטעמו "אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים". בנוסף, סעיף 7 לחוק מחייב את ארגון הספורט לבטח את הספורטאים "הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם". האחריות לבצע את בדיקות הספורט, כמו גם ביטוח רפואי, היא אחריות מוחלטת. חובת הביטוח אינה מותנית ב"התרשלות" כזו או אחרת. הרציונאל העומד בבסיס החוק הנ"ל הוא להקים "קופת פיצויים", שתאפשר לנפגע לקבל פיצוי לאחר שנפגע, ללא תלות בשאלות של אחריות נזיקית. ##(5) אחריות מוחלטת - חוק האחריות למוצרים פגומים:## האחריות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים אינה אחריות ללא גבולות. לא הייתה כוונה להטיל אחריות מוחלטת על יצרנים. על כן, אף אם לא מוטל על ניזוק להוכיח אשמו של היצרן, הרי הוא חייב להוכיח שהנזק נגרם "כתוצאה" מפגם במוצר. השאלה אם הנזק נגרם מפגם במוצר אם לאו, הינה שאלה של עובדה הטעונה הוכחה מצד התובע-הנפגע (ראו גם מאמרו של מוחסן עבדול ראזק, "היקף תחולת הוראות פקודת הנזיקין על חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980", הפרקליט כרך לו (תשמ"ד-תשמ"ו), 444, בעמ' 448).אחריות מוחלטתנזיקין