חוק חקירת חשודים

חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002 פרק א': הוראות כלליות 1. הגדרות בחוק זה - "חקירה" - תשאול או גביית הודעה בקשר לעבירה, בידי שוטר; "חשוד" - חשוד בביצוע עבירה; "פקודת העדות" - פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); "קלטת" - לרבות דיסקט, תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק ממכשיר תיעוד חזותי או קולי שבהם תועדה חקירת חשוד; "קצין ממונה" - הקצין הממונה על החקירות בתחנת המשטרה או הקצין הממונה על יחידת החקירות שאחראית על החקירה, ובהעדרם - ממלאי מקומם; "שוטר" - שוטר שמוסמך לחקור לפי סעיף 2 לפקודת העדות; "תיעוד חזותי" - תיעוד בהקלטת תמונה וקול בשילוב; "תיעוד קולי" - תיעוד בהקלטת קול. 2. חקירה בשפת החשוד חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהחשוד מבין ודובר אותה, לרבות שפת סימנים. 3. חקירה בתחנת משטרה (א) חקירת חשוד תתנהל בתחנת משטרה (בחוק זה - תחנה), אלא אם כן סבר השוטר כי לא ניתן לנהלה בתחנה או שיש צורך עניני לנהלה בדחיפות מחוץ לתחנה, או אם סבר הקצין הממונה כי קיים צורך עניני בחקירת החשוד מחוץ לתחנה. (ב) החלטה בדבר ניהול חקירת חשוד מחוץ לתחנה והנמקתה יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לקבלת ההחלטה. 4. תיעוד חקירת חשוד (א) תיעוד חזותי או תיעוד קולי של חקירת חשוד יהיה בכל מהלכה של החקירה מראשיתה ועד סופה ויכלול את חילופי הדברים שנעשו בין חוקר לחשוד או בנוכחותו של החשוד, ובתיעוד חזותי, לרבות תגובות או תנועות גוף. (ב) תיעוד בכתב של חקירת חשוד יכלול את עיקר חילופי הדברים וכן התגובות או תנועות הגוף שהן תחליף לחילופי דברים, שנעשו בין חוקר לחשוד או בנוכחותו של חשוד, באופן שישקף נכונה את המתרחש בחקירה, מראשיתה ועד סופה; התיעוד בכתב ייערך בו זמנית עם חקירת החשוד או סמוך לה ככל האפשר. 5. כללים בדבר חקירה 2 (א) השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע - (1) כללים לענין ניהול חקירת חשוד, ובכלל זה חובות ואיסורים המוטלים על חוקר משטרה; (2) דרכי פיקוח על קיומם של כללים החלים על חקירת חשוד; (3) כי הפרתם של כללים כאמור בפסקה (1), כולם או חלקם או הפרתם בנסיבות מסוימות, היא עבירת משמעת כמשמעותה בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971. (ב) תקנות כאמור בסעיף קטן (א), לענין חקירת חשוד בעבירת ביטחון, כהגדרתו בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (בחוק זה - חשוד בעבירת ביטחון), ייקבעו בהתייעצות עם ראש הממשלה, נוסף על התנאים האמורים בסעיף קטן (א). 6. החלת הוראות פקודת העדות הוראות חלק א' לפקודת העדות יחולו על חקירת חשוד בכפוף להוראות חוק זה. פרק ב': חקירת חשוד בתחנה 7. אמצעי תיעוד של חקירה בתחנה על תיעוד חקירת חשוד בתחנה יחולו הוראות אלה: (1) חקירת חשוד בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת תתועד בתיעוד חזותי, למעט בנסיבות כאמור בפסקה (2); (2) הקצין הממונה רשאי, בכפוף להוראות סעיפים 8(2) או (3) או 11(א)(2), להורות על תיעוד חקירת חשוד בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב במקום בתיעוד חזותי, אם בשל תקלה טכנית או בשל צורך עניני, לא ניתן לתעד את חקירת החשוד בתיעוד חזותי; הוראה כאמור תינתן בכתב ותכלול את הנימוקים לה; חדלו הנסיבות המונעות את התיעוד החזותי להתקיים, יתועד המשך החקירה בתיעוד חזותי; (3) חקירת חשוד בעבירה שאינה מנויה בתוספת, ושהוראות סעיפים 8(2) או (3) או 11(א)(2) אינן חלות עליה, תתועד בתיעוד חזותי, בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב. 8. תיעוד בשפת החשוד לענין שפת התיעוד של חקירת חשוד בתחנה יחולו הוראות אלה: (1) תועדה חקירת חשוד בכתב בלבד, יהיה התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה; (2) לא ניתן לתעד בכתב חקירתו של חשוד בשפה שבה היא מתנהלת, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי; ואולם אם התנהלה החקירה בשפת סימנים, תתועד בתיעוד חזותי בלבד; (3) היה לשוטר יסוד להניח שהחשוד אינו יודע קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות, המקשה עליו לאשר את נכונות תיעוד החקירה בכתב, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי; (4) לענין סעיף זה וסעיף 10, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית. פרק ג': חקירת חשוד מחוץ לתחנה 9. אמצעי תיעוד מחוץ לתחנה חקירת חשוד מחוץ לתחנה תתועד בתיעוד חזותי, בתיעוד קולי או בתיעוד בכתב; ואולם שחזור של העבירה בידי החשוד יתועד בתיעוד חזותי בלבד. 10. תיעוד בשפת החשוד לענין שפת התיעוד של חקירת חשוד מחוץ לתחנה יחולו הוראות אלה: (1) תועדה חקירת חשוד בכתב בלבד, יהיה התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה, אלא אם כן לא ניתן לתעדה בו זמנית או בסמוך לה באותה השפה; (2) לא תועדה חקירת חשוד בשפה שבה התנהלה, כאמור בפסקה (1), יתורגם התיעוד בפני החשוד לשפה שהחשוד מבין לשם קיום הוראות סעיף 11, ותרגום כתוב לשפה כאמור יצורף לתיעוד בכתב; (3) תועדה בכתב בלבד חקירתו של חשוד שאינו יודע קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות המקשה עליו להבין את התיעוד, ייקרא התיעוד בכתב בפניו ויוסבר לו האמור בו, לשם קיום הוראות סעיף 11. 11. הצגה ואישור תיעוד שנעשה מחוץ לתחנה (א) נחקר חשוד מחוץ לתחנה בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת, יחולו הוראות אלה: (1) תיעוד החקירה יוצג לפני החשוד בתחנה בהקדם האפשרי, והוא יתבקש לאשרו; ואולם רשאי הקצין הממונה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאשר את הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנה במועד מאוחר יותר; (2) על אף האמור בפסקה (1) נוכח חוקר, בעת התנהלות החקירה, כי לא תהיה אפשרות להביא את החשוד לתחנה במועד סביר קרוב, יוצג התיעוד לחשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש לאשרו; (3) הצגת התיעוד לפני החשוד בתחנה והליך אישורו כאמור בפסקה (1), יתועדו בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי. (ב) נחקר חשוד מחוץ לתחנה בעבירה שאינה מן העבירות המנויות בתוספת, והחקירה תועדה בכתב, יוצג התיעוד לחשוד במקום שבו נערכה החקירה והוא יתבקש לאשרו; לא אישר החשוד את התיעוד במקום החקירה, יוצג התיעוד לפני החשוד בתחנה, בהקדם האפשרי, והחשוד יתבקש לאשרו, אלא אם כן אישר הקצין הממונה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, את הצעת התיעוד לפני החשוד בתחנה במועד מאוחר יותר. פרק ד': הוראות שונות 12. הוראות נוספות לענין תיעוד חזותי ותיעוד קולי (א) לא ייעשה כל שינוי בקלטת. (ב) השר לביטחון הפנים יתקין תקנות לענין תיעוד חזותי ותיעוד קולי של חקירת חשוד לפי חוק זה, לרבות דרכי השמירה, האחסון, הצפיה וההעתקה של קלטת. (ג) שר המשפטים והשר לביטחון הפנים יתקינו כאחד תקנות לענין עריכת תמליל מודפס מתיעוד חזותי או מתיעוד קולי של חקירת חשוד, ולפי הצורך, לענין תרגום התמליל. (ד) השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע תשלום בעבור העתקת קלטת. 13. איסור פרסום קלטת - עונשין המפרסם תיעוד חזותי או קולי של חקירה, כולו או חלקו, בלא רשות בית משפט, דינו - מאסר שנה; לענין סעיף זה, "חקירה" - לרבות חקירה בידי רשות אחרת המוסמכת לחקור על פי דין, שהוצא לגביה צו לפי סעיף 16(ג). 14. שינוי התוספת השר לביטחון הפנים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להוסיף עבירות לעבירות שבתוספת. 15. ביצוע ותקנות השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. פרק ה': תחילה, תחולה והוראת שעה 16. תחילה ותחולה (תיקון: תשס"ג, תשס"ו) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 8(2), שנה מיום פרסומו (להלן - יום התחילה). (ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב-1), החלתה של החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי חוק זה, למעט לפי סעיף 8(2) וסעיפים 8(3), 9 ו11 (א)(3), תיעשה בצווים שיוציא השר לביטחון הפנים, בהדרגה, מיום התחילה, לפי חומרת עבירות, ובלבד שעד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) תחול החובה לתעד כאמור על עבירות שעונשן מאסר 15 שנים או יותר ושעד שעד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) תחול החובה לתעד כאמור גם על עבירות שעונשן מאסר 10 שנים עד 15 שנים. (ב-1) החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי חוק זה תחול על (1) עבירה לפי סעיף 300 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה - חוק העונשין) - ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006); (2) עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, שאינה עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה - 77 ביום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007). 16א. מעקב אחר יישום החוק וביצועו (תיקון: תשס"ו) (א) השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ידווחו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, עד יום י"ג בשבט התשס"ז (1 בפברואר 2007) על תכנית רב-שנתית בדבר היערכות ליישום החלתה של החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי כאמור בסעיף 16(ב). (ב) במהלך התקופה שמיום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006) עד יום י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010), ידווחו השר לביטחון הפנים ושר המשפטים לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שישה חודשים (בסעיף קטן זה - תקופת הדיווח), על מצב יישום החוק וביצועו; הדיווח יכלול, בין השאר, פירוט בדבר כל אלה, לגבי תקופת הדיווח: (1) מספר החקירות אשר בוצעו לגבי כל עבירה מן העבירות המנויות בתוספת; (2) מספר החקירות אשר תועדו בתיעוד חזותי כאמור בסעיף 7 וכן מספר החקירות אשר תועדו כאמור וגם תומללו; (3) העלויות הכרוכות ביישום החוק ובביצועו, לרבות העלויות הכרוכות בתמלול החקירות. 17. הוראת שעה (תיקון: תשס"ח) בתקופה שמיום התחילה ועד תום תשע שנים מיום התחילה, לא תחול החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לפי סעיפים 7 ו-11 על חקירת חשוד בעבירת ביטחון. חשודחוק