חוק יד יצחק בן צבי

חוק יד יצחק בן צבי, תשכ"ט-1969 1. הקמת יד יצחק בן-צבי מוקמת בזה יד יצחק בן-צבי כמוסד ממלכתי. 2. המטרות מטרות יד יצחק בן-צבי הן - (1) להעמיק בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל, ולטפח לשם כך את חקר תולדות היישוב; (2) לקדם את חקר ירושלים; (3) לקדם את חקר תולדות קהילות ישראל בארצות המזרח; (4) לשקף את אישיותו של יצחק בן-צבי כנשיא המדינה ואת פעלו בתנועה הציונית, בתנועת העבודה, ביישוב ובמדינה. 3. מקום המושב מקום המושב של יד יצחק בן-צבי יהיה בירושלים, בבית אשר בו כיהן כנשיא המדינה. 4. המוסדות (תיקון: תש"ם, תשמ"א) יד יצחק בן-צבי יהיו לה - (1) מועצה שמספר חבריה לא יפחת מעשרים וחמישה ולא יעלה על חמישים ואחד, ובהם שלושה חברי הכנסת שתבחר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת וכן נציגי גופים אלה: (א) הממשלה; (ב) ההסתדרות הציונית העולמית; (ג) עירית ירושלים; (ד) האוניברסיטאות האמורות בתוספת; (ה) ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל; שר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת המועצה, להוסיף על התוספת; (2) ועד מנהל מבין חברי המועצה, שמספר חבריו לא יפחת משבעה ולא יעלה על שלושה עשר, ובהם לפחות נציג אחד של כל גוף האמור בפיסקאות-משנה (א), (ב), (ג) ו-(ה) של פיסקה (1) ונציגים של אוניברסיטאות מן האמורות בתוספת. 5. המינויים הראשונים (א) ראש הממשלה ימנה את המועצה הראשונה של יד יצחק בן-צבי, את הועד המנהל, את היושב-ראש הראשון של המועצה ואת היושב-ראש הראשון של הועד המנהל; הודעה על המינויים האמורים תפורסם ברשומות. (ב) המועצה הראשונה תכהן שנתיים מיום מינויה. 6. התקנון (א) הועד המנהל, שנתמנה כאמור בסעיף 5, יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר התייעצות במועצה, את התקנון של יד יצחק בן-צבי, ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות יד יצחק בן-צבי, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר המוסדות, תקופת כהונתם, החברות בהם, תקופתה והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון. (ב) התקנון יובא לאישור הממשלה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. (ג) עד לאישור התקנון יקבעו המועצה והועד המנהל את סדרי עבודתם. 7. אי-תלות בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון תהא יד יצחק בן-צבי בת-חורין לכלכל את עניניה ככל שיקבע הועד המנהל. 8. תאגיד יד יצחק בן-צבי היא תאגיד כשר לכל התחייבות וזכות ופעולה משפטית. 8א. קבלת עובדים ותנאי עבודתם (תיקון: תשל"ה, תש"ם) (א) התקן לעובדי יד יצחק-בן צבי ותפקודם יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר. (ב) יד יצחק בן-צבי תקבל או תמנה את עובדיה בדרך הקבועה לעובדי המדינה, בתיאומים שייקבעו בתקנות. (ג) השכר, הגמלאות ותנאי העבודה האחרים של עובדי יד יצחק בן-צבי יהיו כשל עובדי המדינה, ובלבד ששר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת הועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע שינויים ותיאומים שייראו לו דרושים להתאמת ההוראות החלות על עובדי המדינה למבנה של יד יצחק בן-צבי. (ד) אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מסמכות יד יצחק בן-צבי לחתום על חוזים מיוחדים עם עובדים המועסקים בתפקידים זמניים, לתקופות או למשימות ובתנאים שקבע שר החינוך והתרבות על פי הצעת הועד המנהל לאחר התייעצות עם שר האוצר. 9. שמירת תוקף קיום המועצה או הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו. 10. פטור ממסים לענין פקודת מס-הכנסה תהא נחשבת יד יצחק בן-צבי כמוסד בעל אופי ציבורי לעניני חינוך ותרבות, וכל עיסקה של היד וכל נכסיה יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום-חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית; לחברת יד יצחק בן-צבי יוענקו הפטורים הניתנים ליד יצחק בן-צבי לפי סעיף זה, ולגבי נכסיה ועיסקאותיה הכרוכים בהקמת יד יצחק בן-צבי והחזקתם ובפעולות חינוך ותרבות. 11. ביצוע (תיקון: תש"ם) שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. התוספת (סעיף 4(1)) (תיקון : תש"ם) האוניברסיטה העברית בירושלים; אוניברסיטת תל-אביב; אוניברסיטת בר-אילן; אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; אוניברסיטת חיפה. חוק