חוק להגנת רכוש מופקד

חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964 1. הגדרות בחוק זה - "האפוטרופוס הכללי" - כמשמעותו בפקודת האפוטרופוס הכללי, 1944; "נכס" - מקרקעין ומיטלטלין, וכן זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא. 2. הודעה על טיפול בנכס מי שנמסר נכס להנהלתו או לשליטתו לטובתו של אחר (להלן - בעל זכות) על פי הרשאה או מינוי או בחזקת נאמן, ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה על כך בכתב, כאמור בסעיפים 3 ו-4, אם עברו עשר שנים מיום ההרשאה, המינוי או תחילת הנאמנות, או מיום שניתנו לו על ידי בעל הזכות הוראות ביחס לנכס או מיום שבעל הזכות הסכים בכתב שהודעה כאמור לא תימסר, הכל לפי המאוחר יותר. 3. תוכן ההודעה ההודעה תכלול את תיאור הנכס, שם בעל הזכות ומענו הידוע לאחרונה, וכן פרטים על קיום הקשר בין האדם החייב בהודעה ובין בעל הזכות במידה שהם ידועים לו. 4. זמן ההודעה ההודעה תימסר תוך ששה חדשים מיום שמלאו עשר שנים כאמור בסעיף 2; מלאו עשר השנים לפני תחילתו של חוק זה, תימסר ההודעה תוך ששה חדשים מיום תחילתו של החוק. 5. דינו של העובר על סעיף 2 העובר על סעיף 2, דינו - קנס 2000 לירות, ו-500 לירות נוספות לכל חודש שבו נמשכת העבירה; אולם מי שמסר הודעה במועד ולא כלל בה פרטים מן האמורים בסעיף 3 לא יועמד לדין אלא אם נדרש על ידי האפוטרופוס הכללי למסרם ולא מסרם. 6. פסילת מינוי או הרשאה מיושנים (א) לא תירשם בפנקס מקרקעין, או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק, פעולה שתקפה תלוי ברישום, אם צד לפעולה מיוצג על ידי ממונה או על ידי מורשה על פי מינוי או הרשאה הניתנים לחזרה, ומיום המינוי או ההרשאה עברו עשר שנים, אלא אם הוגשה בכתב הסכמת הממנה או המרשה לפעולה ולא עברה שנה מיום מתן ההסכמה, או אם בית המשפט התיר את הרישום. (ב) אין הוראות סעיף זה באות להכשיר כל פגם במינוי, בהרשאה או בפעולה המונע את הרישום על פי כל דין אחר. 7. פטורים מתחולת החוק (תיקון: תשכ"ה) הוראות חוק זה לא יחולו על מי שהורשה או נתמנה לנהל נכס או לשלוט בו או לעשות בו פעולה, או שהוא נאמן על נכס, מכוח חוק או תקנה בת-פועל תחיקתי או מטעם בית המשפט. 8. ביצוע ותקנות שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. חוק