חוק להשבחת ייצור חקלאי בעלי חיים

חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים), תשי"ב-1952 1. פירושים בחוק זה - "בעל חיים" פירושו - בקר, צאן, סוס, חמור, עוף-בית, דבורים וכל בעל-חיים אחר ששר החקלאות הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כבעל-חיים לצורך חוק זה, לרבות ביצי-דגירה; "השבחת בעלי-חיים" פירושו - השבחת תנובתם של צאצאי בעלי-חיים, שיפור המצרכים המופקים מהם ומגופותיהם, והעלאת כוח-עבודתם, כושר-התנגדותם למחלות ופריונם; "מפקח" - פירושו - אדם ששר החקלאות מינהו להיות מפקח לצורך חוק זה. 2. ועדות מיעצות (א) שר החקלאות ימנה, לצורך חוק זה, ועדה מייעצת או ועדות מייעצות; בכל ועדה יהיו אנשים מן הציבור ומעובדי המדינה. (ב) ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של בעלי-חיים. 3. תקנות שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה לפי סעיף 2, להתקין תקנות בכל הנוגע להשבחת בעלי-חיים לרבות תקנות: (1) האוסרות או המגבילות גידולם של בעלי-חיים, או של כל סוג מסוגיהם, לצרכי רביה, או את השימוש בהם להרבעה טבעית, להזרעה מלאכותית או לשיטות-רביה אחרות; (2) האוסרות או המגבילות את שחיטתם והשמדתם של בעלי-חיים העשויים לשמש לרביה, להרבעה ולהזרעה מלאכותית; (3) המסדירות, המגבילות או האוסרות בסחר בזרמה של בעלי-חיים המיועדת להזרעה מלאכותית ובביצי-דגירה; (4) האוסרות התעסקות בהזרעה מלאכותית שלא ברשיון, וקובעות את התנאים לקבלת הרשיון וכן לשלילתו; (5) הקובעות אזורים מוגנים לשם ביצוע ניסויים בהשבחת בעלי-חיים, או לשם הגנה על טוהר גזעם, המטילות באזורים אלה הגבלות על החזקת בעלי-חיים או קובעות תנאים להחזקתם; (6) הקובעות תנאים סניטריים ואחרים שיש לקיים בקשר לביצוע הרבעה טבעית, הזרעה מלאכותית או שיטות-רביה אחרות של בעלי-חיים; (7) המטילות פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי-חיים לצרכי רביה; (8) הקובעות אגרות לכל בקשה, אישור או תעודה אחרת, שיוגשו או שיינתנו בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה. 4. סמכויות מפקח מפקח רשאי - (1) להיכנס בכל עת לתחומי כל קרקע שאינה מקום-מגורים לשם פיקוח על קיום הוראות התקנות שהותקנו לפי חוק זה; (2) לתפוס כל בעל-חיים שלפי דעת המפקח נעברה בו עבירה על תקנה שהותקנה לפי חוק זה, וכן לתפוס כל חפץ שיש בו כדי לשמש עדות ביחס לעבירה כזאת; בשעת התפיסה יתן המפקח למחזיק בעל-החיים או למחזיק החפץ קבלה על הדברים שתפס; (3) לסמן או לסרס בעלי-חיים שגידולם או שימושם להרבעה, להזרעה מלאכותית או לשיטות-רביה אחרות, נאסרו או הוגבלו על פי תקנה שהותקנה לפי חוק זה; (4) לעשות כל דבר שהוטל על המפקח, בתקנות שהותקנו לפי חוק זה. 5. עבירות העובר על תקנה שהותקנה לפי חוק זה, דינו - מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד. 6. ביצוע שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה. חקלאותבעלי חייםחוק