ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ

להלן החלטה בנושא ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ: החלטה הבקשה 1. בפני בקשה לביטול החלטה שניתנה ביום 29/3/06. העובדות הרלבנטיות 2. ביום 16/10/05 הגיש המשיב לביצוע בהוצאה לפועל שטרות שניתנו לו על ידי המבקש בסכום של כ-218,382 ש"ח . ביום 16/10/05, טרם המצאת האזהרה למשיב , נתן ראש ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המשיב . ביום 16/11/05 הגיש המשיב התנגדות לביצוע השטרות. הדיון בהתנגדות הועבר לבית המשפט השלום בתל אביב והליכי ההוצאה פועל כנגד המשיב - עוכבו . ביום 27/2/06 התקיים דיון בהתנגדות בפני כב' הרשמת ורד ונקבעו מועדים להגשת סיכומים בכתב. 3. טרם מתן ההחלטה בהתנגדות הגיש המשיב בקשה לביטול זמני של צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגדו . המשיב היה אמור לצאת לנסיעה עסקית מיום 5/4/06 עד ליום 12/4/06 . עקב בקשת המבקש נאלץ המשיב לדחות את נסיעתו ליום 17/4/06 והוא אמור לחזור ביום 25/4/06. המשיב הציע 3 ערבים טובים שהכנסתם היא כ - פי שתיים וחצי מהכנסתו. לפיכך, ולאור דחיפות העניין, הוריתי ביום 29/3/06 כי צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד המשיב יבוטל כנגד 3 ערבים טובים להנחת דעתו של ביהמ"ש. 4. המבקש הגיש בקשה דחופה לביטול ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד. זימנתי את הצדדים לדיון בבקשה ושמעתי את טענות הצדדים. לטענת המבקש יש לבטל את ההחלטה מחובת הצדק ומאחר שהוא סבור כי בניגוד לנטען בכתב הערבות , מצבם הכלכלי של הערבים אינו מאפשר להם לשלם את סכום חובותיו של המשיב וזאת לאור הנתונים אותם הציגו הערבים באשר להכנסותיהם. כמו כן, ביקש ב"כ המבקש לחקור את המשיב לגבי מטרת היציאה ואת הערבים על יכולתם לשלם את סכום החוב. דיון 5. על פי תקנה 244 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, נוכח בית המשפט או הרשם, שהשהייה הכרוכה בדיון בדרך הרגילה עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור , רשאי הוא , בלי שניתנה הודעה למשיב, ליתן צו על פי צד אחד, עם הוראות בעניין הוצאות ובעניינים אחרים לרבות ערובה לשיפוי המשיב , ככל שייראה לו. 6. בנסיבות העניין, לאור דחיפות נסיעתו של המשיב והצעתו ,הוריתי על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ כנגד 3 ערבים טובים להנחת דעתו של ביהמ"ש. טענותיו של המבקש מתייחסות ליכולתם הכלכלית של הערבים ולמטרת נסיעתו של המשיב ואין בהן כדי להראות נימוק לביטול ההחלטה. ראשית, יכולתם של הערבים טרם הוכחה. כל שנקבע בהחלטתי שצו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל כנגד 3 ערבים טובים להנחת דעתו של ביהמ"ש. חזקה על ביהמ"ש שישקול ויבחן את יכולתם של הערבים המוצעים לפני שיאשר את ערבותם. שנית, רצונו של המבקש לחקור את המשיב לגבי מטרת נסיעתו, אין לה כל רלבנטיות לגבי ביטול ההחלטה. נראה, כי ב"כ המבקש מקבל את העובדה כי המשיב אמור לנסוע לנסיעה עסקית, ואף הציע לשלם למשיב את ההכנסה שהוא אמור להרוויח מנסיעה זאת. אך, התרשמתי כי מטרתו העיקרית של המבקש בבקשתו היא להקשות על המשיב ולהפעיל עליו לחץ בלתי הוגן עוד בטרם ניתן פסק דין כנגדו. וזו ,כידוע, אינה מטרתו של צו עיכוב היציאה מן הארץ. 7. ראוי בעניין זה לחזור ולהזכיר, שעל פי סעיף 6(א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אחת מזכויות היסוד היא, ש"כל אדם חופשי לצאת מישראל" ואין לפגוע בזכות יסוד זו אלא במקרה שמוצדק הדבר בשל הצורך לשמור על זכות או אינטרס ברי הגנה, ובמידה הנדרשת לכך, תוך איזון ושקלול כל הנסיבות והשיקולים הנוגעים לעניין. ביטול עיכוב יציאה מן הארץ לתקופה מוגבלת וכנגד ערבויות, הינו "האיזון הראוי בין הערכים, האינטרסים והעקרונות המאפיינים את המשפט הישראלי" (בג"צ 4358/93 צוק נ' בית הדין הרבני הגדול , פ"ד מח(4) 563). 8. לפיכך, לא מצאתי לנכון לבטל את החלטתי מיום 29/3/06. המשיב יצרף אישורים לגבי הכנסותיהם ונכסיהם של הערבים המוצעים. הוצאות 9. המבקש ישא בשכ"ט עו"ד של המשיב וישלם למשיב סך של 10.000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. עיכוב יציאה מהארץצווים