חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992 1. הגדרות (תיקון: תשס"ז) בחוק זה, "גוף בודק" - גוף המוסמך על פי דין לבדוק או לחקור תלונה כאמור בסעיף 2; "עובד ציבור" - כמשמעותו בחוק העונשין, התשל"ז-1977, לרבות עובד של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב). 2. ציון תלונה מבוססת (תיקון: תשס"ז) (א) עובד הציבור שהתלונן לפני הממונה עליו במישרין או בעקיפין, לפני המבקר הפנימי במקום עבודתו או לפני גוף בודק, בתום לב ועל פי נהלים תקינים, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו, ונמצאה תלונתו מבוססת, יצוינו ממצאי הבדיקה או תוצאותיה בכתב על ידי מי שלפניו הוגשה התלונה, ותימסר למתלונן תעודה על כך (להלן - תעודת ממצאים). (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הועברה תלונה כאמור בסעיף קטן (א) לגוף אחר המוסמך על פי דין להחליט על נקיטת הליכים פליליים או משמעתיים בענין התלונה, תימסר תעודת הממצאים על ידי מי שעומד בראש גוף זה. (ג) העומד בראש גוף שלפניו התלונן עובד ציבור או שהועברה אליו תלונת עובד ציבור לפי חוק זה, או מי שהוא הסמיך לכך, יודיע, בכתב, למתלונן, עם הגשת התלונה, על זכותו לקבל תעודת ממצאים אם תלונתו תימצא מבוססת; הגיש העובד תלונה לפני הממונה עליו, יודיע לו הממונה, בכתב, אם העביר את התלונה לבדיקתו של גוף בודק. (ד) העתק מכל תעודת ממצאים שנמסרה, יועבר למבקר הפנימי של הגוף שאליו נוגעת התלונה, אם היה כזה. (ה) תוכן תעודת ממצאים שנמסרה למתלונן לפי סעיף זה, לא ישמש ראיה בהליך משפטי. 3. דיווח על תלונות ועל ממצאים (תיקון: תשס"ז) (א) לא יאוחר מל' בתשרי, מדי שנה, ימסור מי שעומד בראש גוף שהוגשו או הועברו לו תלונות כאמור בסעיף 2, דיווח לנציב תלונות הציבור על אלה: (1) התלונות שהוגשו או הועברו לו לפי חוק זה ונושאיהן, אלא אם כן הגילוי עלול להביא לשיבוש הליכי הבדיקה או החקירה; (2) תעודות ממצאים שמסר, בצירוף העתקיהן; בדיווח כאמור יצוינו שמות המתלוננים, אלא אם כן הודיעו שאינם מעוניינים בכך, ויצוין בו באילו מהתעודות יש מידע שאין לגלותו בשל עילה מן העילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק חופש המידע). (ב) נציב תלונות הציבור יגיש לכנסת, בט"ו בשבט, מדי שנה, דין וחשבון הכולל ריכוז של הדיווחים שנמסרו לו לפי סעיף קטן )א(; ואולם לא ייכלל בדין וחשבון מידע המפורט בתעודת ממצאים שנמסרה למתלונן, אם הוא הודיע שאינו מעוניין בכך, או מידע שאין לגלותו בשל עילה מן העילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע. 4. תעודת הוקרה (תיקון: תשנ"ח, תשס"ז) ראה נשיא המדינה או ראה יושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם נשיא המדינה שנסיבות המקרה מצדיקות זאת רשאי הוא להעניק למי שתלונתו נמצאה מבוססת תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל; בתעודה יצוינו פרטי התלונה וממצאי הבדיקה. 5. המלצה (תיקון: תשס"ז) (א) כל אזרח בישראל רשאי להמליץ, בדרך שתיקבע בתקנות, על הענקת תעודת הוקרה; (ב) שר המשפטים יפרסם, מדי שנה, קריאה לציבור להמליץ על מועמדים לקבלת תעודת הוקרה; הקריאה תתפרסם בשני עיתונים יומיים לפחות. (ג) שר המשפטים יפנה, מדי שנה, לנציב תלונות הציבור, נציב שירות המדינה, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ולמבקרים הפנימיים בגופים שעליהם חל חוק זה, בבקשה להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות הוקרה; שר המשפטים רשאי לפנות בבקשה כאמור גם לעומדים בראש גופים בודקים נוספים, ולעומדים בראש ארגונים שעניינם שמירה על טוהר המידות בשירות הציבור. 6. פרסום על מתן תעודת הוקרה תינתן הודעה פומבית כפי שייקבע בתקנות. 7. ביצוע (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ח) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם נשיא המדינה ועם יושב +ראש הכנסת, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות - (1) דרכי ציון ממצאי הבדיקה כאמור בסעיף 2, ופרטים שייכללו בתעודה האמורה באותו סעיף; (2) טקס חלוקתן של תעודות ההוקרה; (3) דרכי הגשת ההמלצה על מתן תעודת הוקרה. שירות הציבורחוק