חוק מימון מפלגות

חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד10) בחוק זה - "מפלגה" - כמשמעותה בחוק המפלגות, התשנ"ב-1991. "סיעה" - כל אחד מאלה:5 (1) מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, הגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי חבר כנסת אחד לפחות; (2) מפלגה שועדת הכנסת הכירה בנציגה או בנציגיה בכנסת כסיעה; (3) צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת; "גוף הקשור לסיעה" - חבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, המשתתף בתעמולת הבחירות או בפעילות מפלגתית שוטפת, שלדעת מבקר המדינה יש לראותו כזרוע של הסיעה בהתחשב בכל האיפיונים הבאים או מקצתם: מטרותיו של חבר-בני-אדם, פעולותיו, זהות בעליו, מנהליו וחבריו, ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו; אך למעט הסתדרות עובדים ואגודה שיתופית להתיישבות לענין פעולות אשר לדעת מבקר המדינה הן עשו שלא בחזקת זרוע של סיעה; "הוצאות" - הוצאות של סיעה לארגון פעולותיה, לתעמולה ולהסברה ולקיום הקשר הארגוני והרעיוני עם הציבור, לרבות התחייבויות בשל הוצאות כאלה; "הוצאות בחירות" - ההוצאות המיוחדות של סיעה או של רשימת מועמדים, שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנסת; "הוצאות שוטפות" - הוצאות של סיעה, למעט הוצאות הבחירות; "צוות פרלמנטרי" - עובדים של מפלגה או של סיעה המועסקים דרך קבע במשרדי הסיעה בכנסת ועיקר עיסוקם בפעילות הפרלמנטרית של הסיעה בכנסת. "היום הקובע" - כל אחד מאלה, לפי הענין - (1) היום ה101- לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוק-יסוד: הכנסת; (2) בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת, כאמור בסעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת - היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק; (3) בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיפים 11(ב), 28(ו) או 29(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת - היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות; (4) (בוטלה) "תקופת הבחירות" - התקופה שמן היום הקובע עד יום הבחירות; "יחידת מימון" - סכום שקבעה הועדה הציבורית כיחידת מימון לענין חוק זה, והודעה על קביעתו פורסמה ברשומות. "הועדה הציבורית" - הוערה שהוקמה לפי סעיף 1א; "חוק הבחירות" - חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969; "חוק הכנסת" - חוק הכנסת, התשנ"ד-1994; "רשימת מועמדים" - כמשמעותה בחוק הבחירות; "תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. 1א. ועדה ציבורית (תיקון: תשנ"ד) (א) לצורך חוק זה תוקם ועדה ציבורית של שלושה, ובראשה שופט שמינה נשיא בית המשפט העליון; את חבריה האחרים ימנה יושב ראש הכנסת; אחד מחברי הועדה יהיה בעת מינויו חבר בסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על הרכב הועדה. (ב) תקופת כהונתה של הועדה הציבורית תהיה ארבע שנים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (א). (ג) לא יכהן חבר בועדה הציבורית יותר משתי תקופות כהונה מלאות. (ד) חדל חבר הועדה לכהן או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, ימונה אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) ליתרה של תקופת כהונתה של הועדה. (ה) יושב ראש הכנסת יקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית שישולם מאוצר המדינה. 1ב. תפקיד הועדה הציבורית (תיקון: תשנ"ד, תשס"א, תשס"ב) (א) הועדה הציבורית תקבע את שיעור יחידת המימון כאמור בסעיף 3. (ב) תחילתה של קביעת יחידת המימון תהיה באחד המועדים הבאים, כפי שתחליט הועדה הציבורית: 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר. (ג) הועדה הציבורית לא תפחית סכום או יחידת מימון שקבעה אלא בהחלטה שהתקבלה פה אחד. (ד) לא תיקבע יחידת מימון בתוקף למפרע. (ה) (בוטל) 1ג. הצמדה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ט) (א) בסעיף זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) יחידת המימון תהיה צמודה למדד ולענין זה יחולו הוראות אלה: (1) חל שינוי במדד חודש ינואר של שנה מסוימת לעומת מדד חודש ינואר השנה שקדמה לה, תשתנה יחידת המימון לפי שיעור השינוי במדד; (2) הסכומים שהשתנו יעוגלו למאה שקלים חדשים הקרובים; (3)12 הועדה תפרסם ברשומות הודעה על הסכומים שהשתנו. 2. הזכות למימון (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ד10) (א) כל סיעה זכאית, לפי הוראות חוק זה - (1) למימון הוצאות הבחירות בתקופת הבחירות; (2) למימון הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל בחודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ועד החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות לכנסת הבאה. (3) למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי. (א1) רשימת מועמדים שקיבלה בבחירות מספר קולות כשרים העולה על 1%, אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק הבחירות, זכאית לקבל הוצאות בחירות בשיעור של יחידת מימון אחת ובלבד שנתקיימו התנאים שבסעיף 6(א), בשינויים המחויבים; לענין זה, "קולות כשרים" - כמשמעותם בחוק הבחירות. (ב) כספי המימון ישולמו מאוצר המדינה באמצעות יושב ראש הכנסת, לחשבון בנקאי של כל סיעה, כאמור בסעיף 6(א)(3). 2א. (בוטל) (תיקון: תשס"ב) 3. חישוב המימון (תיקון: תשנ"ד)7 (א) המימון של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה כמשמעותה בסעיף 16, יהיה לפי יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת. (ב) המימון של הוצאות הבחירות של סיעה יהיה לפי מספר יחידות מימון שנתקבל ממספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת היוצאת בתוספת מספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת הנכנסת מחולק בשתיים, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת. (ג) המימון החודשי של ההוצאות השוטפות לסיעה יהיה בסכום של 5% מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום של 5% מיחידת מימון אחת. 3א. מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי (תיקון: תשס"ד10) (א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 6 מיליון שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין הסיעות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן. (ב) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יהיה צמוד למדד, ויחולו לגביו הוראות סעיף 1ג(ב) (1) ו-(2), בשינויים המחויבים. 4. תשלום הוצאות הבחירות (תיקון: תשמ"א, תשנ"ד, תשנ"ו) (א) סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 60% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הגשת רשימת המועמדים. לענין זה לא יובאו בחשבון חברי הכנסת שפרשו מן הסיעה. (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה המונה פחות מחמישה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% מחמש יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת. (א2) רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% מחמש יחידות מימון, ובלבד שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א). (ב) זכתה סיעה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות, ישולם לה מן הסכום המגיע לה לפי סעיף 3(א) - (1) 85% - מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות; (2) 15% - מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב-ראש הכנסת דין-וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב). (ג) מקדמה שסיעה קיבלה לפי סעיף קטן (א) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ב); היתה המקדמה גדולה מן הסכום המגיע לסיעה למימון הוצאות הבחירות, תנוכה היתרה מן הסכום הראשון או מן הסכומים הראשונים המגיעים לה למימון הוצאותיה השוטפות. (ג1) היתה המקדמה ששולמה לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) גדולה מן הסכום המגיע לסיעה או לרשימת המועמדים לפי סעיף קטן (ב)(1), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, עד להפרש שבין סכום המקדמה ששולמה לבין הסכום המגיע כאמור. (ד) סיעה תהיה זכאית להחזר הוצאות מימון של הוצאות בחירות שנשאה בהן. (ה) לענין סעיף זה, "הוצאות מימון" - הוצאות מימון ששולמו למוסד כספי בקשר לאשראי שניתן לסיעה לצרכי הוצאות בחירות שנשאה בהן הסיעה החל מ-15 ימים אחרי היום הקובע, ובלבד שלא יוחזרו הוצאות מימון לגבי אשראי שעלה על סכום מימון הוצאות בחירות שהסיעה זכאית לו לפי סעיף 3 ושטרם שולם לה על פי סעיפים קטנים (א) או (ב). 4א. סייג למימון (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ד) לא יינתן מימון מיוחד לצורך הוצאות לבחירות חוזרות הנערכות באזור קלפי מסויימת, כאמור בסעיף 86(ד)(1) לחוק הבחירות. 5. תשלום ההוצאות השוטפות (תיקון: תשנ"ד) התשלומים למימון ההוצאות השוטפות של הסיעות ישולמו להן במועדים שתקבע הועדה הציבורית. 5א. מינוי רואה חשבון (תיקון: תשנ"ד) (א) סיעה או רשימת מועמדים תמנה לה רואה חשבון לביקורת חשבונותיה ולמתן חוות דעת לפי סעיף 10(ד1). (ב) רואה החשבון, שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף 6(א)(4) ונתן הסכמתו לשמש בתפקיד (להלן - רואה החשבון), ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו. (ג) התפטר רואה החשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תמנה הסיעה או רשימת המועמדים, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך, רואה חשבון אחר במקומו. (ד) מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי החשבון שנתמנו לענין חוק זה בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות ושל רשימות המועמדים. 6. תנאים לתשלום (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו) (א) תנאי קודם לתשלום הסכומים למימון הוצאות הבחירות ולמימון ההוצאות השוטפות הוא, שתוך חמישה-עשר ימים לאחר היום הקובע ובסיעה חדשה - תוך חמישה עשר ימים לאחר היום שבו הוכרה כסיעה. (1) הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת את שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשם הסיעה לענין חוק זה (להלן - הנציגים); להודעה תצורף הסכמת הנציגים; אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות יצהירו הסיעה והוא עצמו שהוא בקי במשק הכספים של הסיעה; (2) הגישה הסיעה ליושב-ראש הכנסת הצהרה חתומה בידי נציגיה, שהסיעה עשתה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיה והוצאותיה בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה; (3) הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת את מספר חשבונה או חשבונותיה בבנק או בבנקים. (4) הודיעה הסיעה או רשימת המועמדים ליושב ראש הכנסת את שם רואה החשבון שלה ומענו ופרטים נוספים לגביו שקבע יושב ראש הכנסת, וצירפה כתב הסכמה של רואה החשבון לשמש בתפקידו. (ב) סיעה רשאית בכל עת להחליף נציגיה או להוסיף עליהם, ובלבד שהודיעה על כך ליושב-ראש הכנסת ושהנציגים יתאימו לדרישות האמורות בסעיף קטן (א)(1); היא גם רשאית להודיע ליושב-ראש הכנסת על החלפת חשבונותיה הבנקאיים או על הוספת חשבונות כאלה. 6א. מורשה חתימה (תיקון: תשנ"ד) (א) יהיה תוקף להתחייבות ממונית של סיעה או של רשימת מועמדים רק אם ניתנה בידי מי שקבעה הסיעה ופרסמה את שמותיהם לפי הנחיות מבקר המדינה. (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות מבקר המדינה לראות בהתחייבות ממונית שניתנה בניגוד לסעיף קטן (א), הוצאות או קבלת תרומות לפי חוק זה. 7. הגבלת הוצאות (תיקון: תשנ"ד, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג) (א) לא תוציא רשימת מועמדים הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון. (ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא תוציא סיעה הוצאות בחירות בסכום העולה על שבעים יחידות מימון. (ג) (1) סיעה שביום הקובע מנתה לא יותר מחמישה חברי הכנסת, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון; (2) סיעה שביום הקובע מנתה יותר מחמישה חברי הכנסת אך פחות מאחד עשר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה; (3) סיעה שביום הקובע מנתה אחד עשר חברי הכנסת או יותר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל אחד מעשרת חברי הכנסת הראשונים, ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי הכנסת הנותרים. (ד) לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות, או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי כנסת, לפי הגדול יותר. (ה) - (ו) (בוטלו) 7א. סייג להלוואות (תיקון: תשנ"ד) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים הלוואה אלא מתאגיד בנקאי. 8. הגבלת הכנסות (תיקון: תשמ"ב, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו) (א) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לעניין הוראה זו, "תאגיד" - לרבות שותפות רשומה. (ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 1000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו. (ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,900 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב). (ד) הסכומים הנקובים בסעיף זה יוצמדו למדד ויעוגלו, הכל כאמור בסעיף 1ג(ב). (ד1) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות. (ד2) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או רשימת המועמדים או מטעמן - כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם. (ה) מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, תעביר הסיעה לאוצר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן בהתחשב בנסיבות המקרה; לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר המדינה. (ו) סיעה או רשימת מועמדים תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה. 8א. תרומה מקיבוץ או מאגודה חקלאית (תיקון: תשמ"ב) תרומות לסיעה מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, ולדעת מבקר המדינה הן בסכום סביר לפי נסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לענין סעיף 8; לענין זה - "קיבוץ" - לרבות מושב שיתופי וכל אגודה שיתופית להתיישבות שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה; "אגודה חקלאית" - אגודה שיתופית חקלאית אחרת שחבריה אישית הסמיכוה לתרום לסיעה. 8ב. מפעלי תרבות וחינוך - תרומות והוצאות (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד) (א) תרומה למפעל תרבות או חינוך של סיעה או של גוף הקשור לסיעה (להלן - מפעל תרבות), המשמשת למטרת חינוך או תרבות לפי נסיבות הענין, לא תיחשב כתרומה לענין סעיף 8, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג). (ב) קבע מבקר המדינה כי הוצאה של מפעל תרבות שימשה למימון תעמולת בחירות או לפעילות מפלגתית, תיחשב ההוצאה כהוצאה של הסיעה. (ג) קבע מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (ב), ולאחר מכן חזר וקבע כי מפעל התרבות חזר והוציא הוצאה כאמור, יראו את ההוצאה כאילו התקבלה מתרומה, ורשאי מבקר המדינה לקבוע כי התרומה היא תרומה אסורה לפי סעיף 8 והוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מפעל התרבות. (ד) קבע מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (ג), לא ייאשם בעבירה מקבל התרומה לפי סעיף זה אלא לאחר שמבקר המדינה הודיע למפעל התרבות כי לא חל עליו סעיף קטן (א). 8ג. תרומה במקרה של ויתור על מימון (תיקון: תשנ"ד) מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 60,000 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת. 8ד. מפלגה חדשה המגישה רשימת מועמדים (תיקון: תשנ"ו) (א) מפלגה שאינה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצגת והגישה רשימת מועמדים, תהיה רשאית, בתוך 14 ימים מיום הגשת הרשימה, לקבל תרומה מחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שהיה קיים לפני רישום המפלגה ואשר מרבית חבריו הם בין מייסדי המפלגה, ובלבד - (1) שהמקור לתרומה הוא בכספים שנתקבלו על ידי אותו חבר בני אדם, בגבולות הקבועים בסעיף 8 לגבי סיעה; (2) שאותו חבר בני אדם ניהל מערכת חשבונות מיום היווסדו או במשך שנה לפני הגשת רשימת המועמדים, לפי המועד המאוחר. (ב) מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א) תימסר למבקר המדינה יחד עם חשבונות הסיעה או רשימת המועמדים לפי סעיף 10(א). (ג) למבקר המדינה יהיו נתונות כלפי חבר בני אדם כאמור אותן סמכויות הנתונות לו כלפי סיעה לפי סעיפים 9(ב) ו-(ג). 8ה. תחולת ההגבלות בענין תרומות, הוצאות והלוואות (תיקון: תש"ס, תשס"ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 7 עד 8ד, אחת היא אם התרומות או ההלוואות ניתנו לסיעה, לרשימת המועמדים, למועמד לכנסת, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם, או שההוצאות הוצאו בידי סיעה, רשימת מועמדים, מועמד או אדם כאמור. 9. ניהול חשבונות (תיקון: תשנ"ד, תשס"א, תשס"ב, תשס"ח) (א) החל ביום החמישה-עשר אחרי היום הקובע וכל עוד מגיע לסיעה מימון להוצאותיה - (1) תנהל הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה ותרשום בהם את הכנסותיה והוצאותיה לפי אותן הנחיות; (2) תחזיק הסיעה את הכספים המיועדים להוצאותיה בחשבונות הבנקאיים האמורים בסעיף 6(א)(3). (ב) מערכת החשבונות והחשבונות הבנקאיים האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר בחוק יסוד או בחוק או לפיו. (ב-1) הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים. (ג) מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעה הצהרה, חתומה בידיהם, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; הצהרה כאמור יכול שתימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי, לפי שיקולדעתו, לקבל הצהרה כזו כראיה. (ד) לפי דרישה של לפחות שישית מחברי סיעה, תעמיד הסיעה לעיונם את מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א). (ה) כל סיעה תמסור ליושב ראש הכנסת את המאזן השנתי של הסיעה ודו"חות הכנסות והוצאות שנתיים שלה והם יהיו פתוחים לעיון הציבור בדרך שיקבע היושב ראש. (ו) (בוטל) 9א. עונשין (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד, תשס"ג) (א) מי שעושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה: (1) נותן ביודעין התחייבות ממונית שלא לפי הרשאה שניתנה ופורסמה לפי סעיף 6א; (2) לא ממלא ביודעין אחר דרישה לפי סעיף 10ב; (3) נותן ביודעין תרומה בניגוד להוראות חוק זה; (4) מקבל ביודעין בשם סיעה או בשם רשימת מועמדים תרומה בניגוד להוראות חוק זה. (ב) המוסר ביודעין הצהרה לפי סעיף 9(ג) הכוזבת בפרט מהותי, דינו - מאסר שלוש שנים. (ג) מי שנתן הוראה להוציא הוצאה או מי שאישר להוציא הוצאה והוא רשאי לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים, ביודעו שההוצאה תביא לחריגה מהוראות הסעיף האמור וההוראה בוצעה, דינו - מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה מההוצאות המותרות לפי סעיף 7. 10. דו"חות מבקר המדינה (תיקון: תשל"ה, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"א8, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה) (א) בתוך שנים עשר שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; (ב) תוך עשרים שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין-וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו - (1) אם הסיעה או רשימת מועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; (2) אם הוצאות הסיעה או רשימת מועמדים והכנסותיה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8. (ג) תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; (ג1)8 לענין סעיף זה - (1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א); (2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה; (ד) תוך ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין-וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו - (1) אם הסיעה או רשימת מועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; (2) אם הוצאות הסיעה או רשימת מועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8. (ד1) לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חווה דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה. (ה) (1) לא היה הדין-וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי - יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי - ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת מועמדים את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה. (2) על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה או ישלול, לפי הענין, שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום ההחזרה או השלילה לא יעלה על 20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת מועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת מועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2) או מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת מועמדים, לפי הענין. (3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת מועמדים, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה, והוא הדין בסיעה שחרגה מהסכומים שנקבעו בסעיף 7 או שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו. (4) (בוטלה) (ו) ועדת הכספים של הכנסת רשאית, אחרי התייעצות עם מבקר המדינה, להאריך כל מועד מהמועדים האמורים בסעיף זה; החלטת הועדה תפורסם ברשומות. 10א. גוף הקשור לסיעה (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד, תשנ"ו)2 (א) לענין סעיף 7, הוצאות של גוף הקשור לסיעה ייחשבו כהוצאות הסיעה. (ב) לענין סעיף 8 - (1) תרומה שקיבל גוף הקשור לסיעה, יראו כאילו קיבלה אותה הסיעה; (2) תרומה שקיבלה סיעה מגוף הקשור לסיעה לא תיחשב כתרומה מתאגיד. (ג) האמור בסעיף 9 בנוגע לסיעה חל גם לגבי גוף הקשור לסיעה; בעת מסירת החשבונות של סיעה לפי סעיף 10 יימסרו גם חשבונותיו של כל גוף כאמור. 10ב. סמכויות עזר לרואה החשבון (תיקון: תשנ"ד) רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים רשאי לדרוש, בכל עת, מנציגיה שימציאו לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי ביקורת החשבונות. 11. חוות-דעת (א) סיעה רשאית בכל עת לבקש מיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית חוות-דעת, אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות בחירות; יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית יתן את חוות-הדעת לאחר התייעצות בסגניו, זולת אם ראה את הדבר כדחוף. (ב) חוות הדעת תינתן תוך שבעה ימים ותימסר ליושב-ראש הכנסת, למבקר המדינה, לסיעה שביקשה את חוות הדעת ולכל הסיעות האחרות. (ג) סיעה רשאית בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות-דעת, אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות שוטפות; חוות הדעת תינתן תוך עשרים ואחד יום ותימסר ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ליושב-ראש הכנסת, לסיעה שביקשה את חוות הדעת, ואם הדבר נראה למבקר המדינה רצוי - גם לסיעות האחרות. 12. דין מפלגות המקיימות סיעה אחת (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח) (א) אם סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת, יראו אותן מפלגות בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות כאילו היו סיעות נפרדות. (ב)3 סיעה שהיא צירוף כאמור בסעיף קטן (א) תמסור ליושב-ראש הכנסת, הודעה על השתייכותם המפלגתית של חבריה בשעת פרסום תוצאות הבחירות, והתשלומים למימון ההוצאות השוטפות ישולמו בהתאם לכך. (ג) הצטרפה סיעה לסיעה אחרת, או החליטו שתי סיעות או יותר להיות לסיעה אחת, רשאיות הן למסור ליושב ראש הכנסת הודעה שלפיה הן מבקשות כי בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות יראו אותן כסיעות נפרדות; בהודעה כאמור יציינו הסיעות את מספר החברים שבעדם מקבלת כל אחת מהן אותה שעה מימון הוצאות שוטפות, והתשלומים למימון ההוצאות השוטפות ישולמו בהתאם לכך. 13. שינויים בהרכב הסיעות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח, תשנ"א4, תשס"א9, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה11, תשס"ט) (א) התפלגה סיעה בכנסת או התמזגו סיעות בכנסת על פי האמור בסעיפים 59 ו-60 לחוק הכנסת, יחושב מימון ההוצאות השוטפות של החלקים שהתפלגו בהתאם למספר החברים החדש, החל בחודש שלאחר שועדת הכנסת אישרה את השינוי. (ב) בכל מקרה אחר לא יהיו חברי הכנסת שפרשו מסיעה זכאים למימון הוצאות שוטפות, ומימון ההוצאות של הסיעה שממנה פרשו לא ישתנה. (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על התפלגות סיעה בכנסת לפי הוראות סעיף 59(1) או (3) לחוק הכנסת שנעשתה בשלושת החודשים הראשונים שלאחר תחילת כהונת הכנסת, ויחולו לענין זה הוראות סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוגשה ההודעה על ההתפלגות לועדת הכנסת, לפי הוראות סעיף 60 לחוק הכנסת, על ידי רוב חברי הסיעה או בהסכמתם. (ד) (1) חלק שהתפלג מסיעה ישתתף בהחזר חובות המפלגה שאותה סיעה ייצגה בכנסת, באופן יחסי לגובה מימון ההוצאות השוטפות שבשל ההתפלגות נגרע מהסיעה שממנה התפלג; החזר החוב יהיה מתוך ההוצאות השוטפות שלהן החלק שהתפלג זכאי עד לסיום כהונתה של אותה הכנסת, למעט 5% מיחידת מימון אחת כאמור בסעיף 3(ג) סיפה; פסקה זו תחול גם אם החלק שהתפלג התמזג עם סיעה אחרת בכנסת. (2) חובת ההשתתפות של חלק, כאמור בפסקה (1), תחל בתקופה שתחילתה ביום שבו הוא זכאי למימון הוצאות שוטפות ותסתיים ביום סיום כהונתה של אותה הכנסת. (3) רואה החשבון של הסיעה שממנה התפלג חלק, שמונה לפי סעיף 5א, יקבע, בהקדם האפשרי, את חובות המפלגה לענין סעיף קטן זה, וימסור על כך הודעה ליושב ראש הכנסת ולבא כוחו של החלק שהתפלג. (4) רואה החשבון של הסיעה שממנה התפלג חלק יאפשר לבא כוח החלק שהתפלג או מי מטעמו לעיין במסמכים הנוגעים לחובות המפלגה; היתה מחלוקת בנוגע לסכום חובות המפלגה - תובא המחלוקת להכרעת יושב ראש הכנסת, שיכריע בענין בתוך 30 ימים. (5) לענין סעיף קטן זה, "חובות המפלגה" - ההפרש שבין הוצאותיה לבין הכנסותיה, בתקופה שבה החלק שהתפלג או חלק ממנו, היה חלק מהסיעה, וכן לצורך הבחירות לכנסת שאליה נבחר חלק כאמור; ואולם לא יובאו בחשבון הוצאות שהוציאה מפלגה לשם רכישת זכויות בנכסים הנשארים בידיה לאחר ההתפלגות. 13א. (בוטל) (תיקון: תשנ"א) 13ב. מיזוג סיעות בתקופת בחירות (תיקון: תשמ"ב) התמזגו שתי סיעות קיימות או יותר תוך תקופת הבחירות (להלן בסעיף זה - הסיעות הקודמות), יכללו נציגיה של הסיעה שקמה במקומן בחשבונות שהם מוסרים למבקר המדינה לפי סעיף 10(א) את החשבונות של הסיעות הקודמות לתקופת הבחירות. 13ג. דיווח על סיעה שקיבלה מקדמה ולא זכתה במנדט (תיקון: תשמ"ב) (א) סיעה שקיבלה מקדמה למימון הוצאות בחירות לפי סעיף 4(א) ולא זכתה בבחירות במנדט, ימשיכו לחול עליה הוראות חוק זה לצורך ביקורת חשבונותיה לתקופת הבחירות לפי סעיף 10. (ב) לא היה הדין וחשבון של מבקר המדינה לפי סעיף 10(ב), על סיעה כאמור בסעיף קטן (א), חיובי - יהיו מי שהיו נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד ולהחזיר לאוצר המדינה 15% מהמקדמה שהסיעה קיבלה. (ג) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי חבר הכנסת היוצאת שקיבל מקדמה לפי סעיף 3(16) ושרשימת המועמדים שבראשה עמד לא זכתה בבחירות במנדט. 13ד. דיווח על סיעה שקיבלה מימון שוטף וחדלה להתקיים (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד) (א) סיעה שחדלה להתקיים לפני המועד למסירת חשבונותיה למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג), עקב התפלגות או מיזוג כאמור בסעיף 13(א) או התפטרות חבריה מחברותם בכנסת או מפני שלא זכתה מחדש למנדטים בבחירות, מי שהיו נציגיה של הסיעה ימסרו למבקר המדינה, תוך עשרה שבועות מהמועד שבו חדלה הסיעה להתקיים, את חשבונות הסיעה על הכנסותיה ועל הוצאותיה השוטפות באותו חלק של שנה שבו היתה קיימת כסיעה. (ב) תוך שנים עשר שבועות לאחר שקיבל חשבונות כאמור בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות, כאמור בסעיף 10(ד); לענין זה, תיחשב הגבלת ההוצאות לפי סעיף 7(ב) לפי היחס שבין אורך התקופה שאליה מתייחסים החשבונות לבין שנה שלמה. (ג) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי - יהיו מי שהיו נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה 15% מהמימון החדשי שהסיעה קיבלה לפי חוק זה בתקופה שאליה מתייחס הדין וחשבון. 13ה. החזר מסיעה שחדלה להתקיים (תיקון: תשמ"ב) סיעה שחדלה להתקיים לאחר שקיבלה מימון לפי חוק זה, יחזירו מי שהיו נציגיה את יתרת הסכומים שברשותם, לאחר ששילמו את חובותיה, לאוצר המדינה. 14. הודעות של סיעה (תיקון: תשס"ב) הודעות והצהרות של סיעה לפי חוק זה יבואו מאת בא-כוח הסיעה, או ממלא-מקומו שנקבעו בהתאם לסעיף 25 לחוק הבחירות. 15. מניעת שעבוד ועיקול-6 הסכומים המגיעים לסיעה לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול. 16. סיעות חדשות (תיקון: תשמ"א, תשנ"ו) חברי הכנסת שנבחרו מרשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שלא היתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת יהיו, מיום כינוס הכנסת החדשה, סיעה לענין חוק זה (להלן - סיעה חדשה), והוראותיו יחולו עליה בשינויים הבאים: (1) 85% מן הסכום למימון הוצאות הבחירות ישולם לסיעה חדשה מיד לאחר שקיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א)(1) עד (3), והתשלומים למימון הוצאותיה השוטפות - החל בחודש שבו קיימה אותם תנאים; (2) תנאים קודמים לתשלום היתרה של 15% מהוצאות הבחירות הם: (א) הסיעה החדשה לא הוציאה בתקופת הבחירות הוצאות בחירות בסכום העולה במחצית על יחידת מימון אחת לכל מנדט שזכתה בו באותן בחירות, או בסכום העולה ביותר ממחצית על שלוש יחידות מימון, לפי הגבוה יותר; (ב) הסיעה החדשה לא קיבלה בתקופת הבחירות תרומות בניגוד לסעיף 8; (ג) מבקר המדינה אישר ליושב-ראש הכנסת, על סמך ביקורת חשבונותיה של הסיעה החדשה, שלא חרגה מן ההגבלות האמורות בפיסקאות משנה (א) ו-(ב); (3) רשימת מועמדים המוגשת על ידי מפלגה שאינה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, והעומד בראשה ובא כוחה הוא חבר הכנסת היוצאת שאינו חבר סיעה בה, רשאית לקבל מקדמה למימון הוצאות הבחירות של הרשימה, על פי סעיפים 4(א) ו-(א1), בסכום המגיע לסיעה בעלת חבר אחד, לאחר שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה ונתמלאו לגביה התנאים האמורים בסעיף 6(א). (4) סעיף 9 יחול על סיעה חדשה החל ביום הגשת רשימת המועמדים שלה. 17. סכומים שנתקבלו מההסתדרות (תיקון: תשנ"ד) (א) (1) סכומים שקיבלה סיעה בעקבות החלטת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל למימון מערכת הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה ולצרכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי (להלן - הסכומים), לא ייחשבו כתרומה לפי סעיף 8, ובלבד שהסיעה לא חרגה מהאמור בסעיף 7(ד). (2) הוצאות שהוציאה סיעה בקשר למערכת בחירות או בקשר לפעילותה השוטפת בהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה (להלן - הפעילות), לא ייחשבו כהוצאות שוטפות לפי סעיף 7(ד), ובלבד שהסיעה שייכה את ההוצאות לפעילות, בדרך שנהגה בה, ערב תחילתו של חוק זה; לא ייעשה שינוי בשיוך כאמור אלא באישור מבקר המדינה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול הוראת סעיף 7(ד) על הסכומים אם הסיעה הוציאה אותם לצרכי הפעילות בלבד, החזיקה אותם בנפרד ושיקפה אותם בחשבונותיה, בצורה שתאפשר למבקר המדינה, בדרכי ביקורת מקובלות, לזהותם בבירור, לאמתם ולסכמם וכן שרשמה באותה צורה את הפעולות המהוות הוצאת הסכומים; שימוש בסכומים או בחלקם שלא לצורכי הפעילות ייחשב כקבלת תרומה לפי הוראות סעיף 8. 17א. (בוטל) 18. הסעת בוחרים (תיקון: תשס"א, תשס"ב) הסעת בעלי זכות הצבעה, לשם הצבעה בבחירות לכנסת, מתחום גבולותיו של ישוב אחד למשנהו וחזרה, תמומן מאוצר המדינה באמצעות ועדת הבחירות המרכזית; היא תבוצע בקווי-תחבורה ולמרחקים שתקבע הועדה האמורה ובהתאם לנהלים ולסידורים שהועדה תורה עליהם; ההסעה תהיה ביום הבחירות, אולם ועדת הבחירות המרכזית רשאית להתיר הסעה סמוך ליום הבחירות בגלל מרחק רב בין ישוב למשנהו. 19. (בוטל) (תיקון: תשנ"ד) 20. ביצוע יושב-ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה. 21. תחילה תחילתו של חוק זה מיום כ"ז בטבת תשל"ג (1 בינואר 1973). חוקמפלגותמימון