חוק מיסוי בתנאי אינפלציה

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ד-1984 1 1. עלות הקניה של ניירות ערך שנרכשו כשהבורסה היתה סגורה (א) על אף האמור בסעיף 20(ב) לחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), עלות הקניה של מניות, אופציות וניירות ערך אחרים הניתנים להמרה למניות שרכש נישום לענין החוק, בתקופה שמיום ל' בתשרי התשמ"ד (7 באוקטובר 1983) ועד לפתיחתה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב מחדש למסחר ביום י"ז בחשון התשמ"ד (24 באוקטובר 1983) (להלן - התקופה הקובעת), תהיה, לענין החישוב של השינוי בערכם, מחיר הבורסה של אותם ניירות ערך ביום שבו נקשרו בהם עסקאות בבורסה לראשונה לאחר פתיחתה כאמור; סכום עלות הקניה כאמור יהיה גם סכום תמורת המכירה בידי מי שמכר לנישום כאמור את ניירות הערך. (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על רכישת ניירות ערך כאמור מחוץ לבורסה בימים כ"ז עד כ"ט בתשרי התשמ"ד (4 עד 6 באוקטובר 1983), זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהעסקה בוצעה בתום לב ובלי שהמחיר הושפע מקיום יחסים מיוחדים. (ג) (1) נרכשו ניירות ערך שחלות עליהם הוראות סעיף זה, ייראה ההפרש שבין סכום העלות שנרשם בספרי העסק לבין סכום העלות שנקבע על פי סעיף זה כגריעה מההון העצמי מתחילת החודש שבו נרכשו. (2) הפרש שחלה עליו פסקה (1), בידי חברה שרכשה את ניירות הערך מחבר בה, יראוהו, לענין הפקודה, כדיבידנד ששולם לחבר, והחברה תעביר לפקיד השומה את המס שהיתה צריכה לנכות במקור בשלו, תוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה; את המס האמור יראו לכל דבר וענין כניכוי במקור. (ד) לענין סעיף זה - (1) יראו העברת ניירות ערך של יחיד מחשבונו הפרטי לעסקו, כרכישה; בוצעה העברה כאמור שלא באמצעות סוחר מוסמך, יראו את ניירות הערך כאילו לא הועברו; (2) ייחשב כיום הרכישה - (א) במכירה שחייבים בשלה בדיווח לבורסה או בהיטל על פי חוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ"ב-1982 (להלן - ההיטל) - היום שקדם ליום שבו נתקבל בבורסה הדיווח שחייבים בו על פי סעיף 144 לתקנון הבורסה או יום העסקים השלישי שלפני היום שבו הועבר לפקיד השומה ההיטל בשל מכירתו לרוכש, לפי המוקדם; (ב) בהעברה מחשבונו הפרטי של יחיד לעסקו - היום שבו קיבל מבצע רישום ההעברה את ההוראה לביצועה. 2-3. (הנוסח שולב בחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982). 4. הוראות מעבר נישום שקנה או מכר מחוץ לבורסה ניירות ערך כאמור בסעיף 2 או שהעביר ניירות ערך כאמור מחשבונו הפרטי לעסקו או להיפך, לפני המועד שבו הגיש הנישום את הדו"ח על פי סעיף 131 לפקודה לשנות המס 1982 או 1983, ימסור לפקיד השומה תוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה דו"ח בו יפרט את העסקאות האמורות שביצע, את מועד הביצוע, את התמורה ואת שם האדם שממנו רכש או שלו מכר ויתקן את הדו"ח שהגיש לפי המתחייב מהאמור בסעיף 2, ואם טרם הגיש את הדו"ח - ימסור את הפרטים האמורים יחד עם הדו"ח. אינפלציהמיסיםחוק