חוק מירשם מילגות

חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976 1. הגדרות (תיקון: תשס"א) בחוק זה - "מוסד חינוך" - כל בית ספר וכל מוסד לימודים אחר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובלבד שמשך הלימודים בו אינו פוחת משנה; "מילגה" - תשלום, זיכוי או הסדר של פטור מתשלום, הניתנים במישרין או בעקיפין לאדם באשר הוא תלמיד במוסד חינוך, בין בדרך מענק ובין בדרך הלוואה, בין לצורך מימון שכר לימודיו ובין לצורך קיומו בתקופת לימודיו, לרבות הקלה בתשלום שכר לימוד ולמעט אלה: (1) תשלום המותנה בהתחייבות לתקופת שירות של מקבלו במוסד פלוני או בעיסוק פלוני; (2) תשלום הניתן מכוח התחייבות שקיבל על עצמו הנותן בחוזה עבודה עם המקבל או עם בן משפחתו של המקבל; "מרכז הקרנות" - מרכז הקרנות במשרד החינוך והתרבות; "קרן" - (1) מוסד חינוך המעניק מלגות; (2) תאגיד שעיקר מטרתו מתן מילגות; (3) המעמיד כספים, שלא באורח חד-פעמי, לצורך מתן מילגות בסכום שנתי כולל העולה על סכום שנקבע בתקנות לענין זה; "קרן רשומה" - קרן החייבת ברישום לפי הוראות סעיף 2א. "תלמיד" - תלמיד במוסד חינוך, החל בכיתה ז' ואילך; "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "השר" - שר החינוך. 2. מסירת ידיעות על ידי מוסד חינוך (תיקון: תשס"א) השר רשאי - (1) לצוות על מוסד חינוך להמציא למרכז הקרנות דין וחשבון על סוגי מילגות שאותו מוסד מעניק לתלמידיו ופרטים שבידיעת המוסד על קרנות ומקורות אחרים שמידיהם מוענקות מילגות לתלמידים במוסד; (2) (בוטלה) 2א. חובת רישום (תיקון: תשס"א) קרן שחלק מתקציבה או כולו מקורו באוצר המדינה או בכספי רשות מקומית, וכן קרן הנהנית מהטבת מס בישראל, חייבות ברישום במרכז הקרנות. 3. חובותיה של קרן רשומה (תיקון: תשס"א2) (א) (1) קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות, בכל שנה, דין וחשבון שנתי על הסכום הכולל של מלגות שהיא מעניקה, ועל מספר הזכאים למלגות באותה שנה (להלן - דוח שנתי). (2) הדוח השנתי יוגש עד יום א' בסיון ויתייחס לאותה שנת לימודים שבה הוא מוגש. (3) קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות, עד למועד האמור בפסקה (2), בכל שנה, הודעה הכוללת את כל אלה: (א) דרך הפניה לבקשת מלגה מן הקרן; (ב) הכתובת ומספר הטלפון של הקרן; (ג) המועד האחרון להגשת בקשה למלגה; (ד) מטרות המלגות והמבחנים להענקתן; (ה) פרטים נוספים על טיב המלגות, כפי שקבע השר. (ב) היתה הענקת מילגות מטעם קרן רשומה מסורה בידי מוסד חינוך, תחול החובה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו מוסד. 4. מדריך מלגות עדכני (תיקון: תשס"א2) (א) השר יערוך, עד יום ט"ו בתמו בכל שנה, מדריך מלגות עדכני, שיכלול את כל פרטי ההודעות שנמסרו לפי סעיף 3, ויפרסמו ברשת תקשורת המחשבים. (ב) מדי שנה, החל במועד האמור בסעיף קטן (א), יופץ מדריך המלגות העדכני למכירה ויוצג לעיון במשרד החינוך ובכל מוסד שקיבל הכרה, היתר, אישור, רישיון או רישיון זמני לפי סעיפים 9, 21א, 25ג, ו-25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. (ג) השר יפרסם, מדי שנה, סמוך לאחר פרסום מדריך המלגות כאמור בסעיף קטן (א), מודעות בדבר פרסומו של מדריך המלגות העדכני, והמקומות שבהם ניתן לעיין בו או לרכוש אותו; פרסום לפי סעיף קטן זה ייעשה ברשת תקשורת המחשבים, בשני עיתונים יומיים בעלי התפוצה הרחבה ביותר בשפה העברית, וכן בעיתונים יומיים בשפות הערבית, האמהרית, הרוסית והאנגלית, ובאין עיתון יומי בשפה כאמור - בעיתון המתפרסם, מדי שבוע לפחות, בשפה זו. 4א. הצהרה מאת מבקש מלגה (תיקון: תשס"א) קרן רשאית לדרוש ממבקש מלגה, כי יצהיר האם ביקש מלגה מקרן אחרת לאותה שנת לימודים ומהו סכום המילגה שביקש, והאם קיבל מלגה מקרן אחרת, בתקופה שפירטה הקרן בדרישתה, ומהו סכום המלגה שקיבל. 5. דין המדינה לענין חוק זה דין המדינה כקרן כדין כל קרן אחרת. 6. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם הועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. השכלה גבוההמלגותחוק