חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 1. הגדרות (תיקון: תשס"ג) בחוק זה - "הורה" - לרבות אפוטרופוס וכל מי שהקטין נמצא במשמורתו על פי דין; "חוק הספורט" - חוק הספורט, התשמ"ח-1988; "חוק רישוי עסקים" - חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968; "מדריך" - בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות, לרבות בעל היתר זמני לפי החוק האמור; (2) אחרי ההגדרה "מדריך" יבוא: "מדריך לאימון קטינים" - מדריך שתעודת ההסמכה או ההיתר הזמני שניתנו לו מעידים שעבר הכשרה מתאימה להדרכת קטינים במכון כושר, כפי שקבע השר; "מכון כושר" - מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני; "מתאמן" - מי שמשתמש במכשיר במכון כושר; "קטין" - אדם שלא מלאו לו 18 שנה; "רשיון" - רשיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר; "השר" - שר המדע התרבות והספורט. 2. רישוי מכוני כושר לא יפתח אדם מכון כושר ולא יקיימו אלא אם כן יש בידו רשיון. 3. נוכחות מדריך (תיקון: תשס"ג) (א) בכל עת שמכון כושר מופעל, יהיה נוכח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים בו. השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים מיוחדים של מכוני כושר שיהיו פטורים מהוראת סעיף קטן זה. (ב) (1) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א), בכל עת שקטינים מתאמנים במכון כושר יהיה נוכח במקום מדריך לאימון קטינים, והוא בלבד יהא רשאי, בכפוף להוראות שקבע השר לפי פסקה (2), ללמד קטין את דרכי הפעלתם של מכשירים במכון הכושר ולפקח על אימונו. (2) השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה, בשים לב, בין השאר, לגיל הקטינים המתאמנים: (א) המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך לאימון קטינים יכול להדריך בעת ובעונה אחת; (ב) מגבלות גיל לגבי סוגי אימונים או לגבי הפעלה של סוגי מכשירים; (ג) כללי בטיחות שיחולו לגבי אימון והדרכת קטינים במכון כושר. 4. כשירות רפואית (תיקון: תשס"ג) (א) (1) מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר; השר, בהסכמת שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לענין תעודה רפואית לפי פסקה זו. (2) השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות לענין תעודות רפואיות תקופתיות שעל מתאמן קבוע להמציא למכון הכושר במועדים שיקבע; קבע השר כאמור, יוכל מתאמן קבוע להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא למכון הכושר תעודה רפואית תקופתית כפי שקבע השר. (3) קטין שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפי הוראות פסקה (1), יוכל להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא תעודה רפואית כאמור באותה פסקה מדי שנתיים, והצהרה כאמור בסעיף קטן (ב) בכל שנה שבה לא היה עליו להמציא תעודה רפואית כאמור. (ב) מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר. ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר; השר, בהסכמת שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לענין תעודה רפואית לפי פסקה זו. ואם המתאמן האקראי הוא קטין - רק לאחר שהמציא למכון הכושר הצהרה כאמור, החתומה בידי אחד מהוריו. 5. הסכמת הורה לאימון קטין (תיקון: תשס"ג) (א) קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא גם הסכמה בכתב של אחד מהוריו. ההסכמה יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים. (ב) (בוטל) 6. עונשין העובר על הוראות סעיפים 2 או 3 ומי שמאפשר לאדם להתאמן במכון כושר בניגוד להוראות סעיפים 4 או 5, דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 7. שמירת הוראות חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 8. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ג) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 9. (שולב בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968). 10. תחילה תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו ברשומות. חדר כושר / מכון כושרחוק