חוק מקורות אנרגיה

חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 1. הגדרות בחוק זה - "אנרגיה" - יכולת ליצור עבודה שניתנת לניצול בצורת חשמל, חום, פעולה מכנית וכיוצא באלה; "מקור אנרגיה" - חומר העשוי לשמש מקור להפקת אנרגיה, לרבות חשמל וכן אנרגיה גרעינית, אנרגית השמש, אנרגית הגלים והרוח ואנרגיה גיאותרמית; "עוסק באנרגיה" - מי שעוסק בחיפוש מקורות אנרגיה, בפיתוחם, בהפקתם, בייצורם, בהמרתם, בעיבודם, באגירתם, בהחסנתם או בהקמת מיתקנים והפעלתם לצרכים כאמור, וכן מי שעוסק בהספקתם של מקורות אנרגיה באמצעות מערכת ארצית או אזורית; "צרכן אנרגיה" - צרכן אנרגיה בתעשיה, בחקלאות, בתחבורה, או בענף משק אחר, למעט צרכן המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכים אישיים או ביתיים; "תקנות" - תקנות לפי סעיף 3 לחוק זה; "השר" - שר האנרגיה והתשתית; "הממונה" - מי שהשר מינהו לענין חוק זה והודעה על מינויו פורסמה ברשומות. 2. מטרת החוק מטרתו של חוק זה היא לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגיה, הקצאתם בהתאם לצרכי המשק השונים ושימוש בהם ביעילות ובחסכון. 3. סמכות להתקין תקנות (א) למימוש מטרתו של חוק זה רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר: (1) הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה; (2) הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בשימוש באנרגיה; (3) ביצוע הסכמים בינלאומיים בתחום חיפושי אנרגיה והשימוש במקורות אנרגיה; (4) הסדרת השימוש במקורות אנרגיה בשעת חירום; (5) דרכי הכנת תכניות להקמתן או להרחבתן של תחנות כוח גרעיני להפקת חשמל; (6) עידוד המחקר והפיתוח בתחום מקורות אנרגיה וניצולם; (7) ריכוז מידע וחילופי מידע בתחום האנרגיה ותיאום בין עוסקים באנרגיה, בחיפושי מקורות אנרגיה ובביצוע תכניות אנרגיה; (ב) כל אשר השר רשאי להסדיר בתקנות לפי סעיף זה רשאי הוא בתקנות לאסרו, להגבילו ולהתנותו בתנאים, לרבות תנאים לקבלת רשיון כללי או מיוחד. 4. סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים (א) כדי להבטיח ביצוען של התקנות או אם התעורר חשד לעבירה על הוראה לפי התקנות רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, לדרוש מעוסק באנרגיה או מצרכן אנרגיה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקיהם לרבות דו"ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר, שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות התקנות או כדי להוכיח את ביצוע העבירה. (ב) הממונה יחזיר מסמך שנמסר לו למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום שנמסר לו המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע. (ג) ביקש מי שממנו נלקח מסמך לקבל העתק צילומי של המסמך, ימסור לו הממונה העתק כאמור לא יאוחר מאשר תוך שלושה חדשים מיום שנלקח המסמך או תוך חודש מיום הבקשה, לפי המאוחר יותר. 5. ביקורת ותפיסה (א) מי שהשר הסמיך לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של התקנות או למנוע עבירה על הוראותיהן, להכנס בכל עת סבירה למקום המשמש עסק ולערוך בו ביקורת על מילוי הוראות התקנות, לבדוק מסמכים ולתפוס מסמך שיש לו יסוד סביר להניח שהוא דרוש לצורך חקירה על ביצוע העבירה על הוראות התקנות. (ב) על חיפוש לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969. (ג) הוראות סעיף 4(ב) יחולו לגבי מסמך שנתפס לפי הוראות סעיף זה. 6. סודיות מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לצורך חקירה לפי דין או לממונה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה או לפי דרישת בית המשפט. 7. ביצוע על-ידי הממונה (א) לא קיים עוסק באנרגיה או צרכן אנרגיה הוראה מהוראות התקנות, והממונה שוכנע שאי קיומה מהווה סכנה ממשית ומיידית לבטיחותו של אדם או רכוש, רשאי הוא לבצעה במקומו ולגבות ממנו את כל ההוצאות הדרושות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה. (ב) הממונה יפעל כאמור בסעיף קטן (א) רק לאחר שנתן הודעה למי שחייב בקיום ההוראה, בה הוא נדרש לבצעה מיד, ובלבד, שבנסיבות הענין, היתה שהות למתן הודעה. 8. שימוש בסמכות בענין כור גרעיני שימוש בסמכות מכוח חוק זה בכל ענין הנוגע לבטיחות הבניה וההפעלה של כור גרעיני להפקת חשמל תיעשה בכפוף להוראות כל דין ולאחר התייעצות עם ראש הממשלה. 9. עונשין (א) מי שהפר הוראה שנקבעה בתקנות, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), ובעבירה נמשכת - קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה, בשיעור האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין. (ב) הופרה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) בידי תאגיד, אחראי לעבירה גם אדם אשר בעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל בתאגיד, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע הפרת ההוראה. 10. (הנוסח שולב בחוק הנפט, תשי"ב-1952) 11. (הנוסח שולב בחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960). 12. סמכות פקודת המכרות2 (א) סמכות הנתונה בפקודת המכרות למפקח או למנהל, כמשמעותם בפקודה האמורה, תהיה בכל הנוגע למחצבים, שהשר או מי שהסמיך לענין זה קבעו בהודעה ברשומות שהם מקור אנרגיה, נתונה לממונה, והוא יפעילה בהתייעצות עם המועצה המייעצת לפי חוק הנפט. (ב) לענין סעיף זה, "מחצבים" - למעט מינרלים רדיו אקטיביים כמשמעותם בפקודת המינרלים הרדיו אקטיביים, 1947. 13. ביטול חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל"ז-1977 - בטל. 14. תקפות תקנות תקנות שהותקנו לפי חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל"ז-1977, יעמדו בתוקפן במשך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה כאילו הותקנו מכוח חוק זה. אנרגיהחוק