חוק עדכון כתובת

חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005 1. הגדרות בחוק זה - "חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965; "עדכון כתובת" - רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, לפי הוראות סעיף 2; "פקיד הרישום" - כמשמעותו בסעיף 4 לחוק המרשם; "רשות" - רשות המנויה בתוספת; "תושב" - כהגדרתו בחוק המרשם; 2. הודעה על כתובת למשלוח דואר (א) תושב רשאי למסור לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר; חל שינוי בכתובת למשלוח דואר של תושב, חייב הוא למסור לפקיד הרישום הודעה על כך בתוך שלושים ימים מיום השינוי; היה בחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למסור הודעה, ימסור התושב הודעה כאמור בעבורו. (ב) תושב שלא מסר לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר, יראו את המען שנרשם במרשם האוכלוסין ככתובתו למשלוח דואר. 3. חובת רשות2 רשות תפנה לשר או מי שהוא הסמיך לכך לענין זה, אחת לחודש, לקבלת רשימת עדכוני הכתובות מהחודש שקדם לפניה, והשר יעביר לרשות את הרשימה בתוך 14 ימים. 4. משלוח דואר לאחר עדכון כתובת שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון כתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיעו ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת. 5. שמירת דינים אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק המרשם. 6. שינוי התוספת השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת, גם לבקשת גוף המעוניין להיכלל בה. 7. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לענין קביעת סוגי הגופים שרשאים לבקש להיכלל בתוספת. 8. (שולב בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965). 9. תחילה תחילתו של חוק זה ביום ג' בשבט התשס"ו (1 בפברואר 2006). תוספת (סעיף 1) רשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה. המוסד לביטוח לאומי. רשות המסים בישראל. עיריות ומועצות מקומיות. עדכון כתובתחוק